NÚwegein

De enige 100% onafhankelijke partij in Nieuwegein

Bamberg misbruikt PvdA macht: ontslag op staande voet Bakhtali

Nieuwegeinse politiek: Integriteit PvdA en VVD

Wij weten nog allemaal de brief die ik destijds op zijn aangeven naar Cor de Vos (toenmalige PvdA burgemeester) heb gestuurd en cc naar uitsluitend beëdigde personen (raadsleden en fractie assistenten) nadat ik uit de PvdA fractie was gewerkt in september 2010.  

Ik was eruit gewerkt omdat ik lastige vragen stelde over de financien van Nieuwegein, de megalomane nieuwbouw in de binnenstad, over subsidies, ... waarom krijgt die wel subsidie en die niet....  hoe is het mogelijk dat de VVD fractie zijn eigen wethouder, Van Everdingen, afzet en een week later dat weer terug draait maar wel nadat er een andere VVD-wethouder is geinstalleerd zodat Van Everdingen  voor jaren in de wachtgeldregeling kon gaan zitten (integriteit VVD-style) ....dit soort vragen mogen in de PvdA fractie niet gesteld worden. Dat wilde Lubbinge liever niet. 

PvdA-burgemeester Cor de Vos: verraderlijke vertrouwenspersoon

Nadat ik eruit was gewerkt en mijn raadszetel behield heb ik dat officieel per mail aan een ieder medegedeeld. Ook aan de burgemeester.  Over de belangenverstrengeling ging ik met de burgemeester - als vertrouwenspersoon van de raadsleden - een gesprek aan. Ik meldde hem de belangenverstrengeling door de PvdA-wethouder en -fractievoorzitter, Lubbinge en Adriani. Zij gebruikten mijn baan bij de SWN (Movactor) als drukmiddel om mij in de fractie te intimideren. Ik vreesde met reden dat ik mijn baan zou kwijtraken omdat ik mijn raadszetel had behouden.  

Cor de Vos "kwam op een geweldig idee" en gaf mij een "tip": hij zei dat ik het verhaal op papier moest zetten in een brief aan hem waarna het veilig (!) naar alle raadsleden kon worden verzonden zodat de Raad er actie op kon nemen, zoals het instellen van een onderzoek naar die belangenverstrengeling. Dat klonk mij goed in de oren. 

Ik had op dat moment nog geen flauw idee dat ik erin geluisd werd door de burgemeester van Nieuwegein die het klusje van Lubbinge even af zou maken. Ik ging er toen nog van uit dat burgemeesters fatsoensnormen hadden. En ik was nog niet helemaal bijgekomen van de booby-traps van PvdA'ers Lubbinge, Bamberg, Adriani en Den Broeder. Ik dacht dat een burgemeester dat zou afkeuren..... en dat hij als portefeuillehouder Integriteit erop zou toezien dat de regels werden nageleefd.....en dat de grenzen van privé en politiek zouden worden gerespecteerd.
Je baan, je kostwinning hoort bij je privéleven. Die moet veilig zijn.
En als PvdA'ers hun bestuurlijke posities misbruiken om die heilige grenzen te overtreden om te intervenieren in mijn privé-leven om mij en mijn gezin persoonlijke schade toe te brengen uit wraak of vergelding ... dan is dat  belangenverstrengeling in optima forma.

Dat begrijpt iedereen en dus ook de raadsleden. Het kan natuurlijk niet zo zijn dat je je baan en je gezin riskeert als je volksvertegenwoordiger wordt.

Brief met gevoelige informatie

In de brief maak ik dus melding van de vermoedelijke samenspanning tussen leden van het gemeentelijk bestuur - Lubbinge (toen wethouder), Adriani (toen raadslid/fractievoorzitter) - met mijn toenmalige werkgever SWN (MOvactor) in de veronderstelling dat die informatie bij het bestuur zou blijven. Ik stelde de burgemeester in kennis van de ongeoorloofde druk die door Lubbinge en Adriani op mij is uitgeoefend om de gemeenteraad helemaal te verlaten (waardoor mijn raadszetel naar de PvdA fractie zou gaan). 
Die druk is het interne vuile PvdA-gedeelte. Hoeft de Raad niets mee te doen. 

Het bestuurlijke gedeelte - waar de Raad wél degelijk op moet toezien - is dat de heren de subsidierelatie tussen de gemeente en mijn toenmalige werkgever in stelling brachten om mijn werkgever zover te krijgen dat hij mij op mijn werk (SWN) onder druk zette onder bedreiging van ontslag. Het was mij duidelijk dat ik mijn baan zou verliezen als ik mijn zetel niet zou afstaan aan de PvdA-fractie.
Dat onder druk zetten (werkrelaties steeds verder verstoren) gebeurde met hulp van PvdA-raadslid Mirjam Den Broeder, die maar wat graag in de gunst van Lubbinge en Adriani wilde komen. Haar dochter werkte nauw met mij samen als vrijwilligster bij de SWN (Movactor). 
Dát is de verstrengeling van belangen. In de brief staat in kort bestek hoe dat proces zich voltrok, met vermelding van naam en toenaam.
Lubbinge was als wethouder (subsidient) subsidie gever aan Dennis Duiker als directeur SWN (MOvactor).

PvdA-wraak: Guido Bamberg lekt stiekem gevoelige informatie en zorgt voor ontslag op staande voet

Ik verstuurde de brief op 28 september 2010 en op 1 oktober ontving ik tot mijn verbijstering een bericht van mijn werkgever Dennis Duiker dat de brief door de PvdA fractie naar hem was doorgestuurd.
Zoals een raadslid op 12 juni jl tegen Guido Bamberg zei: Je moet wel een flink bord voor je kop hebben als je niet begrijpt welke gevolgen jouw actie zou hebben.

M.a.w.: zelfs een kleuter begrijpt hoe gevoelig de informatie in de brief is. Daarvoor is niet altijd een stempel GEHEIM of VERTROUWELIJK nodig. De aard van de informatie laat immers aan duidelijkheid niets te wensen over.

Over dat soort informatie zegt artikel 2.5 lid 1 AwB:
Art. 2:5 [Geheimhoudingsplicht] (2.1.5)
-1. Een ieder die is betrokken bij de uitvoering van bestuurstaken en daarbij de beschikking krijgt over gegevens waarvan hij het vertrouwelijke karakter kent of redelijkerwijs moet vermoeden, is verplicht tot geheimhouding van die gegevens.

Bamberg (die in 2012 een student met een rechtszaak bedreigde) heeft dus opzettelijk de vertrouwelijkheid geschonden met bovendien de duidelijke opzet om mij nog meer te schaden in mijn leven als burger van Nieuwegein en moeder en kostwinner. 
En hij heeft het harde bewijs van de samenspanning geleverd en dus van de ontoelaatbare belangenverstrengeling van de PvdA'ers: wethouder (Lubbinge) als raadsleden (Adriani en hemzelf) van Nieuwegein. Hij is op het laatste ogenblik op heterdaad betrapt.

U begrijpt dat het natuurlijk nooit de bedoeling is geweest dat Duiker het zou verklappen. De samenspanning in het geniep was maanden goed gegaan. Van april tot en met september 2010. Op het laatste moment ging het mis. Kwestie "sorry! misverstandje!"

De doorsluizing van de brief leidde tot mijn ontslag op staande voet. Het maakt onderdeel uit van de argumenten in mijn ontslagbrief.
Er staat in de ontslagbrief van de advocaat: " ..... mede in aanmerking genomen de brief die u op 28 september aan de burgemeester van Nieuwegein stuurde heeft Duiker gemotiveerd uiteen gezet dat hij geen vertrouwen meer heeft in een vruchtbare voortzetting van de arbeidsovereenkomst...."
Eerder had Duiker geschreven: ".... dat ik vandaag van de PvdA-fractie in de gemeenteraad de brief ontving die jij op 28 september aan de burgemeester stuurde ...."

Na een jaar intensief procederen werd het oneervol ontslag op staande voet teruggedraaid. Mijn baan kreeg er echter niet door terug, want de werkverhoudingen waren te zeer verstoord.....

Hoe hard wil je het bewijs hebben

Uit de audio-verslagen op de website van de gemeente Nieuwegein was een link verdwenen. Toen wij dat ontdekten hebben wij daarover vragen gesteld aan de griffier die de link gelijk terugplaatste. Helaas niet bij het agendapunt 9a waar het eerst stond (en waar het hoort) maar helemaal op het eind na de sluiting van de vergadering.  
Die link is de bekentenis van Guido Bamberg dat hij degene is die - onder verantwoordelijkheid van zijn toenmalige fractievoorzitter Adriani - die brief heeft doorgesluisd naar mijn toenmalige werkgever (SWN/Movactor). In zijn verklaring meldt hij dat ik gevraagd zou hebben om de brief te agenderen voor de openbare raadsvergadering. Dat is een typisch PvdA-leugen want ik had gevraagd om het te agenderen voor de raadsvergadering. Brieven met daarin personalia van prive-personen en andere gevoelige informatie worden nooit in het openbaar besproken.
In de doorgesluide brief stond de problematische situatie op mijn werk beschreven en duidelijk de mededeling: "De situatie op mijn werk is nog niet opgelost. " 

Al met al een zeer ernstige bestuursaangelegenheid dunkt me.
Waarvoor nog altijd de meerderheid van de Raad graag de ogen gesloten houdt. Het is natuurlijk ook eng als in Nieuwegein de grote diepe beerput openbarst.
Om die ogen gesloten te houden zijn tot nu 5 doofpotten (we tellen door) en tig neponderzoeken nodig geweest.......