Núwegein

De meest onafhankelijke lokale politieke partij: met hart en daad voor Nieuwegein

Quote Louis Pasteur over Democratie

Inspirerende quote van Louis Pasteur over Democratie

Vrije mening van de vrouw

Vrijwillige inzet: Organisatie Internationale Vrouwendag 2015 Salsaaa !

Dollen tijdens schoonmaak Hollandse Waterlinie

Dollen tijdens vrijwillige inzet: schoonmaakactie Nieuwe Hollandse Waterlinie op 22 maart 2015

Dubbele petten

Belangenverstrengeling door vele dubbele petten, ook van de burgemeester: groot bestuurlijk probleem in Nieuwegein

TV optreden Noordstedeweg

Fietspad Noordstedeweg op TV in "De gevaarlijkste wegen van Nederland"

Monsanto

Anti-Monsanto demonstratie op de Dam Amsterdam

Zwijg

Wat er zoal buiten uw zicht gebeurt

Democratie in Nieuwegein

Núwegein: Werkt hard aan versterking democratie in Nieuwegein, sinds december 2005

Frontpage Slideshow | Copyright © 2006-2011 JoomlaWorks Ltd.

Begroting 2015: Telkens weer dat falend toezicht

Telkens weer dat falend toezicht, voorzitter.
Telkens weer.

Ondanks de vele mooie woorden die we vanavond van alle fracties zullen horen. De verliezen stapelen zich op. We waren met het totaal tot en met 2014 uitgekomen op 93,7 miljoen. Het college had ons voorgespiegeld dat we in 2014 op NUL zouden uitkomen. Misleidend want het verlies zou 6.8 miljoen zijn. Ondertussen is ook dat bedrag achterhaald, want het werkelijk verlies in 2014 bedraagt 10,1 miljoen.

Daarbij hadden we al gezien dat er bijna 50% wijzigingen hebben plaatsgevonden tov van wat er begroot was. Kortom: Ook die begroting berustte op los zand, op verhaaltjes. De raad liet zich gezellig misleiden en stelde de begroting vast. Zie daar de spek en bonen rol van de Nieuwegeinse Raad, het toezichthoudend orgaan van de gemeente Nieuwegein.

Door toepassing van veel kunst en vliegwerk, lees: door creatief boekhouden komt ook deze begroting uit op nul. Maar feit is dat wij aan het eind van 2015 op 5.9 miljoen verlies uitkomen. En dat betekent: 5.9 miljoen verlies. Punt. Het zogenaamd bereikte evenwicht is pure misleiding, dus boekhoudfraude. Dit roepen wij al jaren en gek genoeg is het precies deze uitspraak die door de burgemeester nooit is meegenomen in welk integriteitsonderzoek dan ook.

Maar goed we gaan vrolijk verder. We hebben het beheer over het geld van de gemeenschap dat voortdurend binnenstroomt. En de banken die willen wel blijven financieren hoor. Gemeenten kunnen immers niet failliet gaan. 
Onder de streep zien we dus dat Nieuwegein eind 2015 maar liefst 6 miljoen dieper in de schulden zakt. De schuld zal eind 2015 zijn opgelopen tot 109.3 miljoen. Bij een rente van 4% betekent het 4 miljoen per jaar dat zo naar de bank gaat aan rente alleen. Kun je heel veel groen en dierenweides mee onderhouden.

Helaas helaas, kiest de meerderheid van de Raad er telkens voor om te geloven dat de begroting sluitend is en kijkt verder de andere kant op. Anders wordt het zo ongezellig.

Wij van stadspartij Núwegein zitten hier niet om de gezelligheid op te zoeken.
Al jaren stellen wij de misleidende financiële stukken en fraude aan de kaak. Waarbij het ons heel lastig wordt gemaakt. Het is telkens weer een hele toer om de juiste stukken en de juiste antwoorden te verkrijgen áls we die al krijgen.

Maar de Raad kijkt steeds harder weg.

Het college verzuimt jaar in en jaar uit om de geadviseerde en toegezegde maatregelen te treffen om de rechtmatigheid, doelmatigheid en doetreffendheid van de bestedingen van het gemeenschapsgeld te borgen en transparant aan de Raad te verantwoorden. Aangenomen moties worden gewoon genegeerd ook moties die over de financiële processen gaan. Aan belangrijke wetten wordt al helemaal niet voldaan. Hadden we vorige keer na maandenlange inspanningen de wethouder eindelijk zover dat hij toegaf dat de saldobedragen die in de jaarrekeningen en begrotingen worden genoemd, niet kloppen, dit jaar hebben we ontdekt dat aan een heel fundamentele wet nog nooit is voldaan. Volgens Art 213a van de Gemeentewet en de door ons vastgestelde verordening moet het college jaarlijks onderzoek verrichten naar de doelmatigheid en de doeltreffendheid van het door hem gevoerde bestuur. Is nog nooit gebeurd. En wat wordt als reden opgegeven: geen capaciteit.

Er zitten wel 16.45 fte TEVEEL bij facilitair, zoals door de Rekenkamer is vastgesteld, de personele uitbreiding bij de griffie wordt soepel en stiekem in de achterkamers gerealiseerd zonder de Raad daarbij te betrekken alsof het niets kost, blinde cheques van miljoenen gaan naar Movactor, integriteitsonderzoeken worden ingesteld om stadspartij Núwegein de mond te snoeren ... dat kan allemaal ... maar om een door de wet voorgeschreven onderzoek naar doelmatigheid en doeltreffendheid uit te voeren, daar zou geen capaciteit voor zijn.

Dit gaat over de bestuurlijke integriteit voorzitter. Over wanbestuur.
1. Wat gaat u als burgemeester daaraan doen? (de doelmatigheid en doeltreffendheid van de organisatie op de rails krijgen)?

2. Wanneer komt er eindelijk een specifiek onderzoek naar de boekhoudfraude in deze organisatie? En wanneer naar de boekhoudfraude bij Stichting Movactor?

U beweert zelf dat de bestuurlijke integriteit bij uw verantwoordelijkheid hoort. Gaat u deze onderzoeken instellen? Zo ja wanneer en zo nee waarom niet.

Waar kijkt de Raadsmeerderheid nog meer van weg.

In deze tijd van ingrijpende transities, van forse bezuinigingen, van oplopende giga schulden, in deze tijd dat rekenkamer onderzoek heeft uitgewezen dat de Raad feitelijk totaal geen benul heeft waar de miljoenen subsidie aan Stichting Movactor aan wordt uitgegeven en dat er geen overzicht is over de risico's van Fairs en dat de informatievoorziening aan de Raad over Movactor ver onder de maat is, in deze tijd dat we hebben ontdekt dat onrechtmatig grote hoeveelheden belastinggeld via de stichting Movactor worden doorgesluisd naar een commercieel bedrijf, in deze tijd dat heel Nederland kreunt onder het falend toezicht en vriendjespolitiek, in deze tijd gaan we dat allemaal niet eerst goed regelen zoals reeds uitvoerig besproken en afgesproken....nee, ben je gek!

In deze tijd wordt door de PvdA wethouder misbruik gemaakt van zijn positie om alles aan zijn laars te lappen en een blanco-subsidiecheck uit te reiken aan stichting Movactor van 1.8 miljoen per jaar. En dat voor maar liefst 4 jaar. 4 jaar waar het bestuur miljoenen gaat uitgeven waarbij we niet weten waaraan het precies zal worden uitgegeven. Zonder overleg met de Raad zonder onderbouwing, zonder specificatie helemaal niets. Je reinste onbetrouwbaarheid!

En Raad slaat minzaam haar ogen neer. 

Zoals bekend is Fairs een lunchroom dat onderdeel is van Movactor BV dat zonder toestemming van het college door de stichting Movactor werd opgericht.

Op 13 september 2012 kwam er een rapport uit van Horeca Advies Bureau HTC over Fairs. Ook om dit rapport te kunnen verkrijgen van de gemeentelijke organisatie heeft ons erg veel moeite gekost. De uitkomst van dat rapport was dat Fairs op gemeenschapsgeld en op verlies draaide, dat de formule geen kans van slagen heeft en het advies was om Fairs per direct te sluiten om erger te voorkomen. Wat doet het college een paar dagen ná deze conclusies? De toestemming alsnog geven om Fairs voor te zetten. Het is toch maar gemeenschapsgeld.

Daarmee heeft het college niet alleen de wetten en regelgeving aan zijn laars gelapt maar ze sluizen via de stichting ook nog jaarlijks minimaal € 82.000 gemeenschapsgeld naar Fairs. Op deze manier is de afgelopen 3 jaar al 840.000,- gemeenschapsgeld doorgesluisd naar de BV. En in dat bedrag is nog niet eens meegerekend de medewerkers van de Stichting die worden ingezet om voor de BV te werken.

Onze vragen:

1. Waarom heeft de wethouder deze stap gezet, zelfs zonder de Raad daarin te kennen?
2. Waarom heeft de wethouder alle toezeggingen en aanbevelingen van het rekenkameronderzoek aan zijn laars gelapt?
3. Waarom heeft de wethouder de raad van dit voornemen niet op de hoogte gesteld vóórdat de Stichting Sociale Wijkteams (met een dikbetaalde directeur) werd opgericht maar juist pas daarna?
4. Vanwaar deze voorkeursbehandeling ten aanzien van Movactor?
5. Hoeveel geld gaat er in 2015 naar Movactor BV?

Waar de Raad ook heel graag van wegkijkt,
is de uitspraak van de rechter inzake de kwaliteit van het onderzoek door Bureau Integriteit Nederlandse Gemeenten (BING) naar de verstrengeling tussen Stichting Movactor en de PvdA. Het onderzoek concludeerde heel gezellig dat er van verstrengeling van de PvdA met Movactor (SWN) geen sprake zou zijn, maar de rechter stelde vast dat het onderzoek ondeskundig en onzorgvuldig is uitgevoerd. Dit onderzoek heeft de gemeenschap ondertussen bijna € 30.000 gekost en het blijkt slechts geschikt om de open haard mee aan te steken.
Daarover hebben we twee vragen aan de burgemeester:

1. Heeft u het geld al teruggevorderd van Bureau Bing? Zo nee waarom niet?
2. Komt er een nieuw en beter onderzoek naar de verstrengeling PvdA –Movactor?

De serene Raads-stilte rond de uitspraak van de rechter is overigens ook heel opmerkelijk. De uitspraak is van 2 en een halve maand geleden. Integriteit is nogal een item geweest de afgelopen jaren en nog steeds. Maar het is nog nooit zo stil geweest over bestuurlijke integriteit dan nu op het moment dat gebleken is dat het BING onderzoek niet deugt.
Dat betekent dat de belangenverstrengeling PvdA Movactor nog altijd een cruciaal punt van aandacht is. Wat nogmaals wordt onderstreept door het blinde contract (de blanco subsidie-cheque van 1.8 miljoen per jaar) dat door de PvdAwethouder aan Stichting Movactor (vroeger SWN) is geschonken.

De Nieuwegeinse raadsleden hebben een hardnekkige blinde vlek voor deze integriteitskwestie. Als ze van onbetrouwbare wethouders wegkijken, waarom zouden ze dan niet wegkijken van frauduleuze jaarrekeningen, en van frauduleuze begrotingen?

follow us

Volg ons op Twitter Volg ons op Facebook LinkedIn Groep