Núwegein

De meest onafhankelijke lokale politieke partij: met hart en daad voor Nieuwegein

Opnieuw stiekeme grondverkoop in Nieuwegein

Dit was onze bijdrage aan het interpellatiedebat over grondverkoop aan bedrijf Scholman 

“Ik dóe gewoon!”
Dat zijn de woorden van burgemeester Backhuijs toen wij van partij Núwegein in 2015 een initiatiefvoorstel indienden voor een verordening om de burgemeester te voorzien van de wettelijke bevoegdheid om in noodsituaties als uitslaande branden, mensen uit hun huis te halen. De wet schrijft voor om een dergelijke verordening te maken zodat de handelingen van burgemeesters in overeenstemming zijn met de wetten en regels.

Deze burgemeester had een andere mening en vond een wettelijke bevoegdheid niet nodig.
Want: Hij DOET gewoon. Deze uitspraak werd achteraf uit de bandopnames geknipt maar het staat wat onze partij betreft symbool voor de grondhouding van deze burgemeester; wetten en regels lapt hij aan zijn laars, hij DOET gewoon. De informatieplicht van het college aan de raad is in meerdere wetsartikelen in de Gemeentewet vastgelegd. Het college, ieder lid afzonderlijk EN de burgemeester dienen de raad tijdig en compleet over alles te informeren zodat de raad het college kan controleren en de belangen van de inwoners kan behartigen. De informatieplicht is heilig.
Dat betekent dat het college zich nooit kan beroepen op welke omstandigheid dan ook, nooit! 

Burgemeester Backhuijs lapt alle mogelijke regels aan zijn laars >>>

RTV Utrecht razend druk met toedekken van corruptie in Nieuwegein

Gisteravond laat, 20 maart 2018, in de nacht voor de verkiezingen werd ik gebeld door RTVUtrecht.
Ze wilden weten hoe het zit met de declaratiefraude gepleegd door Martin Monrooij, de fractievoorzitter van de ChristenUnie. En ook hoe het zit met de bouwfraude (de illegale stiekeme verkoop van kostbaar Nieuwegeins bouwgrond tegen vriendenprijsjes) aan voorkeurs projectontwikkelaars. En de onderzoeksfraude door Martin Monrooij. 
RTV Utrecht was al op 11 november 2017 van deze feiten door mij, Haseena Bakhtali, op de hoogte gesteld. Wij van Stadspartij Núwegein hebben dit feit al maanden geleden in de gemeenteraad ter sprake gebracht. Noch het AD noch RTV Utrecht heeft de afgelopen maanden de moeite genomen om mij hierover terug te bellen of terug te mailen. En Martin Monrooij en Hans Adriani zijn geen moment door de media bevraagd hierover. Martin Monrooij en Hans Adriani houden zich al ruim een half jaar heel stil over deze kwesties. Niemand, ook de gemeenteraadsleden niet, die het waagt om hun daarover aan de tand te voelen.  

Corruptie in Nieuwegein diepgeworteld ...>>>

Ingediende motie faillietverklaring Integriteit Nieuwegeins bestuur

De gemeenteraad van Nieuwegein in vergadering bijeen op 18 december 2017
overweegt
  1. Dat het noodzakelijk is dat de Nieuwegeinse inwoners kunnen vertrouwen op goed en verantwoord bestuurlijk handelen binnen hun overheid en dat er aandacht wordt besteed aan het behouden en bevorderen van integriteitsbewustzijn en aan het voorkomen van misbruik van bevoegdheden, belangenverstrengeling en discriminatie
  2. Dat integriteit het vertrouwen in de overheid kan maken of breken
  3. De burgemeester expliciet de hoeder van de bestuurlijke integriteit is. Zie artikel 170 Gemeentewet.

de oncontroleerbaarheid van het bestuur is uit de hand gelopen >>>

Monrooij betaalt privéfactuur met gemeenschapsgeld Nieuwegein

Fractievoorzitter ChristenUnie, Martin Monrooij, betaalde zijn privéfactuur met geld van de gemeenschap. Een stevige integriteitschending. Ferdinand Contant, raadsgriffier heeft voor hem het geld (€ 491,40) van de rekening van de afdeling Griffie afgeschreven. Topje van de ijsberg?

We gaan even een stukje terug in de tijd. Belangrijk voor het grotere plaatje. 

September 2010

Toenmalige burgemeester de Vos hoorde als vertrouwenspersoon mijn verhaal aan over de backstabberij door het complete PvdA-kliekje (Lubbinge, Adriani, Langerak, Bamberg, Jaegers etc) op mijn werk bij de SWN/Movactor. En hij kwam, eenmaal voorzien van alle info, direct in actie, maar niet als burgemeester van Nieuwegein maar als PvdA-partijbons: de verraderlijke vertrouwenspersoon.

Het doorsluizen van mijn privacy-gevoelige brief naar mijn werkgever door PvdA'er Bamberg met mijn staandevoetontslag als direct gevolg leverde het keiharde bewijs van de infiltratie van de PvdA'ers op mijn werk, maar de Vos weigerde mij resoluut en consequent om een onderzoek daarnaar te doen.
Hij schoof het aan de kant als "interne fractie-aangelegenheden". Alsof de macht van Lubbinge over mijn werkgever SWN/Movactor kon bestaan zonder de subsidie-afhankelijkheid van SWN/Movactor met Lubbinge, PvdA-wethouder.

onderzoeksfraude door Monrooij en meer >>

PvdA wethouder Adriani speelt Sinterklaas met Nieuwegeins grond

Voorzitter,

Hier alvast de motie van wantrouwen tegen wethouder Adriani.
We hebben het over de verkoop door de wethouder van 1400 m2 bouwrijp gemaakte grond voor €650.000,- aan Trebbe voor bouw van luxe woningen.
Een voor Nieuwegein zodanig ingrijpend besluit dat hier niet de passieve informatieplicht geldt, maar de bijzondere actieve informatieplicht naar de raad, artikel 169 lid 4 Gemeentewet, beter bekend als de hoorPLICHT van het college om de raad in de gelegenheid te stellen hun controletaken uit te oefenen:

1. Het college informeert in ieder geval vooraf aan de transactie de raad, want zonder correcte, complete en tijdige informatievoorziening vooraf kan de raad de wethouder niet controleren.
2. Het college neemt pas een besluit NAdat de raad is gehoord
3. Het college neemt pas een besluit nadat het college de raad actief in de gelegenheid heeft gesteld om zijn zienswijzen over dit specifieke dossier aan het college kenbaar te maken.

Deze hoorplicht is door de wetgever expliciet bij het college neergelegd.

Forse financiele schade voor Nieuwegein >>>

follow us

Volg ons op Twitter Volg ons op Facebook LinkedIn Groep