Núwegein

De meest onafhankelijke lokale politieke partij: met hart en daad voor Nieuwegein

RTV Utrecht razend druk met toedekken van corruptie in Nieuwegein

Gisteravond laat, 20 maart 2018, in de nacht voor de verkiezingen werd ik gebeld door RTVUtrecht.
Ze wilden weten hoe het zit met de declaratiefraude gepleegd door Martin Monrooij, de fractievoorzitter van de ChristenUnie. En ook hoe het zit met de bouwfraude (de illegale stiekeme verkoop van kostbaar Nieuwegeins bouwgrond tegen vriendenprijsjes) aan voorkeurs projectontwikkelaars. En de onderzoeksfraude door Martin Monrooij. 
RTV Utrecht was al op 11 november 2017 van deze feiten door mij, Haseena Bakhtali, op de hoogte gesteld. Wij van Stadspartij Núwegein hebben dit feit al maanden geleden in de gemeenteraad ter sprake gebracht. Noch het AD noch RTV Utrecht heeft de afgelopen maanden de moeite genomen om mij hierover terug te bellen of terug te mailen. En Martin Monrooij en Hans Adriani zijn geen moment door de media bevraagd hierover. Martin Monrooij en Hans Adriani houden zich al ruim een half jaar heel stil over deze kwesties. Niemand, ook de gemeenteraadsleden niet, die het waagt om hun daarover aan de tand te voelen.  

Corruptie in Nieuwegein diepgeworteld ...>>>

Ingediende motie faillietverklaring Integriteit Nieuwegeins bestuur

De gemeenteraad van Nieuwegein in vergadering bijeen op 18 december 2017
overweegt
  1. Dat het noodzakelijk is dat de Nieuwegeinse inwoners kunnen vertrouwen op goed en verantwoord bestuurlijk handelen binnen hun overheid en dat er aandacht wordt besteed aan het behouden en bevorderen van integriteitsbewustzijn en aan het voorkomen van misbruik van bevoegdheden, belangenverstrengeling en discriminatie
  2. Dat integriteit het vertrouwen in de overheid kan maken of breken
  3. De burgemeester expliciet de hoeder van de bestuurlijke integriteit is. Zie artikel 170 Gemeentewet.

de oncontroleerbaarheid van het bestuur is uit de hand gelopen >>>

Monrooij betaalt privéfactuur met gemeenschapsgeld Nieuwegein

Fractievoorzitter ChristenUnie, Martin Monrooij, betaalde zijn privéfactuur met geld van de gemeenschap. Een stevige integriteitschending. Ferdinand Contant, raadsgriffier heeft voor hem het geld (€ 491,40) van de rekening van de afdeling Griffie afgeschreven. Topje van de ijsberg?

We gaan even een stukje terug in de tijd. Belangrijk voor het grotere plaatje. 

September 2010

Toenmalige burgemeester de Vos hoorde als vertrouwenspersoon mijn verhaal aan over de backstabberij door het complete PvdA-kliekje (Lubbinge, Adriani, Langerak, Bamberg, Jaegers etc) op mijn werk bij de SWN/Movactor. En hij kwam, eenmaal voorzien van alle info, direct in actie, maar niet als burgemeester van Nieuwegein maar als PvdA-partijbons: de verraderlijke vertrouwenspersoon.

Het doorsluizen van mijn privacy-gevoelige brief naar mijn werkgever door PvdA'er Bamberg met mijn staandevoetontslag als direct gevolg leverde het keiharde bewijs van de infiltratie van de PvdA'ers op mijn werk, maar de Vos weigerde mij resoluut en consequent om een onderzoek daarnaar te doen.
Hij schoof het aan de kant als "interne fractie-aangelegenheden". Alsof de macht van Lubbinge over mijn werkgever SWN/Movactor kon bestaan zonder de subsidie-afhankelijkheid van SWN/Movactor met Lubbinge, PvdA-wethouder.

onderzoeksfraude door Monrooij en meer >>

PvdA wethouder Adriani speelt Sinterklaas met Nieuwegeins grond

Voorzitter,

Hier alvast de motie van wantrouwen tegen wethouder Adriani.
We hebben het over de verkoop door de wethouder van 1400 m2 bouwrijp gemaakte grond voor €650.000,- aan Trebbe voor bouw van luxe woningen.
Een voor Nieuwegein zodanig ingrijpend besluit dat hier niet de passieve informatieplicht geldt, maar de bijzondere actieve informatieplicht naar de raad, artikel 169 lid 4 Gemeentewet, beter bekend als de hoorPLICHT van het college om de raad in de gelegenheid te stellen hun controletaken uit te oefenen:

1. Het college informeert in ieder geval vooraf aan de transactie de raad, want zonder correcte, complete en tijdige informatievoorziening vooraf kan de raad de wethouder niet controleren.
2. Het college neemt pas een besluit NAdat de raad is gehoord
3. Het college neemt pas een besluit nadat het college de raad actief in de gelegenheid heeft gesteld om zijn zienswijzen over dit specifieke dossier aan het college kenbaar te maken.

Deze hoorplicht is door de wetgever expliciet bij het college neergelegd.

Forse financiele schade voor Nieuwegein >>>

Afval is de Nieuwe(geinse) melkkoe (Algemene Beschouwingen)

Aangezien de beide sprekers voor mij met een quote begonnen zal ik ons betoog ook inleidden met een mooie en passende wijsheid: “Non nobis tantum” Niet alleen voor onszelf zijn wij geboren. Het bezien van alle dingen door het oog van een ander, empathie en de bereidheid tot dialoog.
Tot zover onze quote.

College sluist gemeenschapsgeld door naar bedrijven

follow us

Volg ons op Twitter Volg ons op Facebook LinkedIn Groep