NÚwegein

De enige 100% onafhankelijke partij in Nieuwegein

Algemene Beschouwing begroting 2017 Nieuwegein

Het wordt van kwaad tot erger. Dat zachte heelmeesters stinkende wonden maken blijkt ook nu weer.
Mocht je nog twijfelen of dit college de raadsleden en de Nieuwegeiners serieus neemt dan is de begroting 2017 het bewijs. Gegevens die niet zijn ingevuld, geen streefcijfers, geen indicatoren, gefingeerde baten, lasten en saldo’s.

Dit college houdt maal al te graag informatie achter. Dat er enkele cijfers zijn nageleverd waar eerst dringend naar moest worden gevraagd, laat zien dat ze cijfers er wel waren. Waarom dan niet in de begroting verwerkt?

Feit is dat het college steeds verder haar grenzen verlegt, simpelweg omdat ze daar elke keer voor beloond worden door de raadsmeerderheid.

Het college is wettelijk verplicht de Raad TIJDIG te voorzien van ALLE relevante stukken en COMPLETE informatie. Het ontbreken van de noodzakelijke informatie geeft één ding aan en dat is dat de Nieuwegeinse burgemeester en wethouders niet gecontroleerd wensen te worden. Voor ons een bekend feit dat hierbij wederom is bevestigd. Het enige wat voor het college telt is de toestemming om geld te kunnen uitgeven. Maar verantwoording afleggen ho maar!

Dat via deze stukken ook verantwoording aan de gemeenteraad en de Nieuwegeiners wordt afgelegd is voor het college duidelijk van minder belang, de partijen met hun geweldige verkiezingsbeloften vinden het allemaal prima. 

In de najaarsnota vraag het college aan ons toestemming om 4,7 miljoen over te hevelen zonder zelfs even de moeite te nemen verantwoording af te leggen waarom die investeringskredieten niet zijn gebruikt. Wij kunnen daar uiteraard niet mee instemmen.

De Nieuwegeinse begroting; zoals gewoonlijk onbetrouwbaar en zwaar misleidend.

Wij hebben na jarenlang aandringen enkele jaren geleden eindelijk voor mekaar gekregen dat het college toegaf dat niet de werkelijke baten, lasten en saldo aan ons wordt gepresenteerd. Maar alsnog worden de cijfers kunstmatig voor miljoenen "verfraaid". De raadsleden vinden dat immers helemaal niet erg. Dat daardoor een verkeerd beeld van de financiële positie wordt gepresenteerd. Geen enkel probleem. "Ach, het kan toch geen kwaad om cijfers een beetje op te fleuren", aldus de fractievoorzitter van Ieders Belang.

De burgemeester, de wethouders en alle raadsleden weten dat de begroting 2017 NIET sluit met een voordelig saldo van 16.000,- maar met een werkelijk nadelig saldo van liefst 5,6 miljoen.

Het is gewoon een kwestie van het vergelijken van het vermogen aan het begin van het jaar en aan het eind. Voor 2016 zal het verlies van vermogen op 8.4 miljoen. De financiële positie van Nieuwegein is hard aan het kelderen maar het college blijft, met steun van de meeste raadsleden de inwoners voor de gek houden.

In de periode 2004-2015 deed het college alsof er 40.6 miljoen winst is gemaakt, terwijl in werkelijkheid een verlies van 77.6 miljoen is geleden. Als we het verlies van 2016 daarbij optellen dan komen we uit op 86 miljoen verlies in de periode 2004-2016. 

Het groen wordt opgeofferd voor het steen en het glas
Het college houdt met steun van de meerderheid in deze raad vol dat er ontzettend veel opbrengsten zitten in het steen en in het glas van de gebouwen en parkeergarages. Geld dat niet valt uit te geven. Maar in de vorm van schulden wordt uitgegeven. Die stapelen zich torenhoog op. Dat we in snel tempo een failliete gemeente aan het worden zijn kunnen we zien aan de grootschalige bomenkap in Nieuwegein, het slecht onderhoud van het groen en het vuil overal. Fiets maar rond in het park, in het Geinoord en Wilgenhof. Het lijkt wel alsof daar een grote bosbrand heeft gewoed. Grote karakteristieke bomen zijn met de grond gelijk gemaakt, de omgeving is onherstelbaar verminkt. Niet de eerste en niet de laatste keer. Het is een kwestie van afwachten waar de volgende kaalslag zal worden voltrokken.

Bewoners die zich zorgen maken over vernietiging van groene plekken, bijvoorbeeld over de bouw aan het Helmkruid, worden in de raadzaal hartelijk uitgelachen door de SP die voor de gelegenheid even vergeet dat dankzij hun verkiezingsbeloften dat er niet gebouwd gaat worden aan de Helmkruid de SP aan 5 zetels is gekomen. Zijn die bewoners even goed belazerd. Maar dat even terzijde.

Het college zal de bomenkap steevast uitleggen met argumenten over onderhoud en wortelopdruk. Met dat argument zijn al duizenden grote bomen omgehaald. Wij trappen er niet in. Je hoeft maar te kijken in andere gemeenten die wel blijven pronken met hun mooie bomen.

Het omhalen van bomen kost minder en is een eenmalige actie en het onderhoud van bomen is een jaarlijks terugkerende uitgavenpost. In de papieren kan men daar geen opbrengsten bij verzinnen. Als het gaat om steen en glas kan dat wel. Ook al zal dat nooit worden waargemaakt en zal dat steen en glas vooral meer geld verzwelgen, het wordt wel geteld als kapitaal.

De colleges weten zelfs uit maatschappelijke ondersteuning en jeugdzorg geld te trekken. In 2015 werd door alle gemeenten samen 1.2 miljard over en ondertussen klagen dat er geen geld genoeg is voor zorg. In Nieuwegein is dat ongeveer zes ton.

OZB als schaamlapje

De € 86,0 miljoen aan verliezen zijn gewoon opgestapelde schulden en daar moet rente over worden betaald. Bij 3% rente betekent dat 2,6 miljoen aan extra schulden per jaar. Deze forse rentelasten tikken aan en ze tikken door in de cijfers van de toekomst.

In januari 2004 bedroeg het vermogen 170,1 miljoen en het zal na de begrote verliezen van 2016 en 2017 in december 2017 nog maar 78,5 miljoen bedragen. Dat betekent een afname van € 91,6 miljoen in 14 jaar, oftewel een afname van 54%. Deze neerwaartse lijn kunnen we rustig doortrekken naar de daarop volgende jaren.
Onze voorspelling is dat Nieuwegein nog voor zn 50e verjaardag in 2021 een failliete gemeente is.

En zolang de raadsleden het gezellig houden in de raadzaal zal dit college de Nieuwegeiners een lap voor ogen blijven wapperen met de mededeling dat we heel goed zitten in Nieuwegein omdat er gemeenten zijn die meer OZB heffen. Daarbij wordt nooit verteld waarom dat zo is. Hebben die gemeente net als Nieuwegein nog verder ingeteerd op het eigen vermogen? Zijn ze een zrt. 12 gemeente? Of hebben ze gewoon meer welzijn, meer woonwaarde en meer groenwaarde? Wordt allemaal niet aan u uitgelegd. Nieuwegein verdort steeds verder maar van het college mogen de Nieuwegeiners zich in de handen wrijven omdat er gemeenten zijn die meer OZB heffen.

Ondertussen verzuimen de burgemeester en de wethouders jaar in en jaar uit om de wettelijk voorgeschreven maatregelen te treffen om de rechtmatigheid, doelmatigheid en doetreffendheid van de bestedingen van het gemeenschapsgeld te onderzoeken te borgen en transparant aan de Raad te verantwoorden. Transparantie wordt door het college zelfs in deze voorliggende begroting beloofd in het hoofdstukje Democratische en transparantie besluitvorming. Een lachertje als je nagaat wat er in hetzelfde stuk allemaal aan noodzakelijke informatie ontbreekt om de begroting überhaupt enigszins te kunnen beoordelen.

De VVD heeft een grote mond over handhaven maar dat geldt kennelijk alleen voor de man met de pet. Als dit college met een VVD'er als wethouder financiën en een VVD burgemeester als collegevoorzitter het vertikken om te voldoen aan art 213a van de Gemeentewet dan zijn ze muisstil. De verliezen stapelen zich op maar het college kan niet verklaren over hoe doelmatig en hoe doeltreffend het door hen gevoerd bestuur is.
En de VVD als handhaverspartij? Doe vindt dat helemaal toppie.

Wij wensen niet mee te werken aan leugen en bedrog van dit bestuur. Niet aan begrotingen met zware verliezen bovenop de verliezen van voorgaande jaren. Wij menen dat het college onverantwoordelijk is zoals ze het Nieuwegeins geld met bakken in de zelf gecreëerde bodemloze putten kiepen. En aangezien er helemaal niets op wijst dat dit college tot inkeer zal komen - integendeel - pleiten wij voor een ontslag van deze burgemeester en wethouders.