NÚwegein

De enige 100% onafhankelijke partij in Nieuwegein

Opnieuw stiekeme grondverkoop in Nieuwegein

Dit was onze bijdrage aan het interpellatiedebat over grondverkoop aan bedrijf Scholman 

“Ik dóe gewoon!”
Dat zijn de woorden van burgemeester Backhuijs toen wij van partij Núwegein in 2015 een initiatiefvoorstel indienden voor een verordening om de burgemeester te voorzien van de wettelijke bevoegdheid om in noodsituaties als uitslaande branden, mensen uit hun huis te halen. De wet schrijft voor om een dergelijke verordening te maken zodat de handelingen van burgemeesters in overeenstemming zijn met de wetten en regels.

Deze burgemeester had een andere mening en vond een wettelijke bevoegdheid niet nodig.
Want: Hij DOET gewoon. Deze uitspraak werd achteraf uit de bandopnames geknipt maar het staat wat onze partij betreft symbool voor de grondhouding van deze burgemeester; wetten en regels lapt hij aan zijn laars, hij DOET gewoon. De informatieplicht van het college aan de raad is in meerdere wetsartikelen in de Gemeentewet vastgelegd. Het college, ieder lid afzonderlijk EN de burgemeester dienen de raad tijdig en compleet over alles te informeren zodat de raad het college kan controleren en de belangen van de inwoners kan behartigen. De informatieplicht is heilig.
Dat betekent dat het college zich nooit kan beroepen op welke omstandigheid dan ook, nooit! 

Dit is de zoveelste afgang op een rij.

Telkens andere bewoners, telkens een andere wijk. Dit zijn geen incidenten. Dit is een structureel probleem en deze bespreking is routine geworden

Wij willen niet herhalen wat er allemaal al is gezegd. Wij gaan het hebben over de betonrot in onze gemeente die wij al sinds 2010 aan het aankaarten zijn. Naar aanleiding van eigen ervaring en diverse klachten van inwoners over de handelwijze van ambtenaren hebben wij op 2 november 2017 een motie ingediend waarin wij de burgemeester opriepen om eindelijk eens werk te maken van een integriteitsbeleid voor ambtenaren zodat inwoners kunnen vertrouwen op correct ambtelijk handelen en voorkomen wordt dat ambtenaren hun boekje te buiten gaan. De burgemeester heeft aan onze oproep gevolg gegeven door de kleinst mogelijke inspanning te doen namelijk het rondsturen van een memootje. Met deze symbolische handeling was voor hem de kous af.

Uiteraard bleef alles zoals het was, en bleven de klachten over ambtenaren die zich persoonlijk inspannen vóór de bedrijven en tégen de inwoners bestaan.

Fraude is heel normaal in bestuurlijk Nieuwegein

Talloze kwesties hebben wij sinds 2010 aan de kaak gesteld maar omdat de kranten daarover zwijgen of de aandacht afleiden met allerlei fantasieverhalen komen de inwoners niets te weten. Het AD kiest er dan voor om persoonsbeschadigende artikelen over mij te maken om de aandacht af te leiden. Zoals in 2013 toen we de hardnekkige en aantoonbare vriendjespolitiek aan te kaak stelden. Het AD huilde in grote letters: "Bakhtali praat Onzin" En de ondertitel in kleine onopvallende letters: "Professor heeft ook kritiek op hele bestuurscultuur"
In november 2017,, vijf maanden voordat de burgemeester in het geniep zijn handtekening onder deze koopovereenkomst zette, ontdekten wij twee gevallen van fraude. Declaratiefraude door de ChristenUnie fractievoorzitter Monrooij en de bouwgrondfraude door wethouder Adriani. Wij ontdekten bij toeval de stiekem bij handjeklap gesloten verkoop van kostbaar Nieuwegeins bouwgrond aan projectontwikkelaar Trebbe tegen een vriendenprijsje.

Van deze twee fraudezaken hebben we alle bewijzen per mail verstuurd naar alle raadsleden en de burgemeester de gelegenheid gegeven om onze bewijzen te weerleggen. Dat lukte de burgmeester niet en hij liet vragen onbeantwoord. Dus hadden we geen andere keuze dan een interpellatiedebat zoals deze aan te vragen. Dát hebben we geweten.
Alle raadsleden sloten de rijen, gingen beschermend rond de burgemeester heen staan, framenden onze mails eensgezind als treitermails zodat ze niet inhoudelijk hoefden te worden. Ze ontnamen ons de laatste mogelijkheid om de burgemeester te bevragen en gaven de burgemeester de kans om te ontsnappen. Hij hoefde geen enkel rekenschap te geven van deze onweerlegbare fraudekwesties in het door hem geleid bestuur.
In een uiterste poging dienden wij nog een motie in waarin wij uitvoerig uiteenzetten hoe de oncontroleerbaarheid van het college uit de hand is gelopen, dat de burgemeester zijn geloofwaardigheid en betrouwbaarheid heeft verspeeld en dat hij de integriteit van de gemeente niet langer kan garanderen.

Frauduleus bestuur wordt beschermd door het Algemeen Dagblad

Het was de laatste vergadering voor de kerst, op 18 december 2017. Het AD had vanwege de komkommertijd veel papier over en op 19 december 2017 verscheen een groot artikel over onze zogenaamde treitermails met als titel Nieuwegeinse gemeenteraad helemaal klaar met Bakhtali. Er staat: “”Burgemeester Backhuijs deed een emotionele oproep. ,,U bent degene die deze gemeente beschadigt'', zei hij met een brok in de keel. ,,U bent meester in verdraaien van feiten en wij zijn goed bezig met integriteit.”
Het AD kreeg er geen genoeg van – de verkiezingen kwamen eraan – en de volgende dag, op 20 december 2017 verscheen uit de vingers van de AD viezerikken een halve paginagroot artikel met boven mijn foto de titel: "Bakhtali wil een publiek nummertje". Er staat "Na een bijna emotionele oproep van burgemeester Backhuijs te stoppen met volgens hem ongefundeerde beweringen, verwees de raad de motie van wantrouwen tegen Adriani eensgezind naar de prullebak.” 
Ik heb aan het AD beleefd gevraagd om een treitermailtje te tonen, eentje maar. Ik wacht nog steeds. Ik heb aan het AD mijn bewijzen aangeboden. Het AD was compleet niet geïnteresseerd. De krant als bodyguard van de macht. Onbegrijpelijk dat mensen nog bereid zijn om te betalen voor fakenews.

Nu blijkt dat amper vijf maanden na deze emo-theater, de burgemeester het niet meer houdt bij wegkijken en afdekken, maar dat hij zelf een actieve bijdrage levert aan de oncontroleerbaarheid en onbetrouwbaarheid van het bestuur. Hij zag zijn kans weer schoon en wreef zijn handen warm om opnieuw een bedrijf te bevoordelen met Nieuwegeins grond alsof het zijn privé eigendom is en alsof hij de toestemming van de raad niet nodig heeft. Hij DOET gewoon. Ditmaal tekende hij ZELF de koopovereenkomst terwijl dit een taak van de wethouders is. Waarom eigenlijk? Waarom heeft hij gemeend zijn neutrale a-politieke positie als burgemeester te moeten verlaten om hoogstpersoonlijk zijn handtekening te zetten onder een koopovereenkomst in een dossier dat misschien wel het meest politieke dossier van alle dossiers is? En dat ook nog stiekem achter de rug van de gemeenteraad om? Omdat wij kort daarvoor al een geval van bouwgrondfraude hadden ontdekt? 

Waarom doet een burgemeester dat terwijl hij de meest tamme gemeenteraad ever heeft? Een raad die werkelijk alles okee vindt, van bewezen declaratiefraude tot aan overschrijdingen van maximale bouwhoogten tot aan vriendjespolitiek tot aan stiekem voor een prikkie verkocht Nieuwegeins bouwgrond. Gevallen die slechts een indicatie zijn van de betonrot in het Nieuwegeins bestuur en wat ons betreft het topje van de ijsberg.
De raadsleden van Nieuwegein verkondigen telkens met luide boze stem of met zachte droevige stem hun gespeelde verontwaardiging en roepen dit is onbetrouwbaar bestuur, en de rechtspositie van de inwoners is in het geding, maar puntje bij paaltje gaat alles gewoon door en in het aller-allerergste geval dienen ze in strenge bewoordingen een schattige motie van afkeuring in om voor de buhne eventjes hun tanden te laten zien. Tanden die alleen MIJ bijten als wij weer iets onoorbaars op het spoor zijn gekomen. 
In plaats van de integriteit van het bestuur te bevorderen geeft de burgemeester ruim 30.000 gemeenschapsgeld uit om met veel bombarie twee integriteitsonderzoeken tegen mij in te stellen met persoonsbeschadigende smulartikelen in het Algemeen Dagblad als resultaat.

De vraag waarom de burgemeester zich hiervoor leende bleef onbeantwoord

De burgemeester moet gedacht hebben dat wat Adriani kan dat hij dat beter kan. Hij verstuurde voor extra zekerheid dit collegebesluit helemaal NIET naar de raadsleden, dus ook niet achteráf. Deze burgemeester heeft de gemeenteraad uitgeschakeld om, zo vermoeden wij, ongecontroleerd een bedrijf te kunnen bevoordelen. Wat was zijn belang hierbij? Wij horen graag van de burgemeester waarom hij op de stoel van de wethouder is gaan zitten en waarom hij onder de controle van de gemeenteraad uit is proberen te kruipen. 

En omdat wij willen dat ook na vandaag, alle inwoners van Nieuwegein verzekerd zijn van een betrouwbaar gemeentebestuur dienen wij een motie van wantrouwen in tegen de burgemeester. Zolang hij hier is lopen onze inwoners te forse risico’s. De motie is bijna identiek aan eerdere moties die door de rest van de raad niet werden gesteund, waardoor telkens een nieuw precedent werd geschapen en het college zijn vrije ongecontroleerde gang kan gaan. Daarom staan we ALWEER voor een soortgelijke kwestie.

In de motie staat niets wat al niet is gezegd en uitgelegd, inclusief de relevante wetten en regels in de bijlage.

Resumerend:

De burgemeester heeft gehandeld: 

  1. in strijd met zijn onafhankelijke positie als a-politieke burgemeester
  2. In strijd met zijn portefeuille
  3. In strijd met het bestemmingsplan
  4. In strijd met de informatieplicht zoals vastgelegd in de gemeentewet
  5. In strijd met gedragscode voor burgemeesters
  6. Dubbel en dwars in strijd met de financiele beheersverordening: ingeval van de verkoop van de grond én ingeval van de inkoop van diensten en werken had de burgemeester de toestemming van de raad nodig alvorens deze deal te sluiten.
  7. Het toppunt is wel dat de burgemeester bij art 170 Gemeentewet is aangewezen als de hoeder van de bestuurlijke integriteit en dat deze burgemeester compleet maar dan ook compleet tegengesteld daaraan heeft gehandeld. Hij lapt de wetten aan zijn laars en veegt zijn schoenen af aan het vertrouwen van de inwoners.

    Burgemeester Backhuijs doet het gewoon!
Naschrift

Natuurlijk kreeg onze motie alleen onze stem.
Het was een trieste vertoning voor de aanwezigheid van omwonende. De burgemeester weigerde vragen te beantwoorden terwijl hij hoogstpersoonlijk de koopovereenkomst had getekend zonder de Raad in kennis te stellen. Een burgemeester die geen verantwoordelijkheid af legt: Ik DOE gewoon. Hij zocht liever angstig dekking achter zijn voorzittersrol. Om zich vervolgens met de hamer in de hand inhoudelijk te gaan zitten bemoeien met het debat en in paniek leugens te verkondigen over zijn eigen rol in het geheel, zonder enig risico te lopen gecorrigeerd of geïnterrumpeerd te worden. Hij was immers de voorzitter die de vergaderorde handhaafde over een dossier waarin hij zelf alle mogelijke regels en wetten aan zijn laars heeft gelapt.

Schaamteloos is eigenlijk het goede woord.
Het grappigste vond ik wel dat de SP en GroenLinks bij interruptie probeerden om mij de mond te snoeren over de werkelijke oorzaken van deze structurele geheime college praktijken, waaronder zijzelf (door altijd alles goed te vinden). En dat ze braaf luisterden toen hen vanuit het college de les werd voorgelezen dat Martijn Stekelenburg zelf - als wethouder in de vorige periode - een belangrijke bijdrage heeft geleverd aan deze stiekeme praktijken. Wat natuurlijk ook opgaat voor GroenLinks maar die deed gisteren alleen glibberige college-welgevallige uitlatingen, dus dat vond men prima. 

Ook raadsleden Peter Snoeren (D66) en Johan Gadella (VVD, waren wethouders in de vorige periode dus die verroerden zich wijselijk maar niet.
Nu de SP de schijn heeft hooggehouden dat ze werk hebben gemaakt van de klachten van omwonenden, en verder niets hebben doorgezet, werden ze door het AD beloond met een zeer sympathiek artikel. De inwoners bleven met lege handen achter maar de SP heeft gescoord.  

De arme inwoners zijn opnieuw effectief misleid door de door hun gekozen vertegenwoordigers, die na gister nog een stukje straffer zijn getemd.

H. Bakhtali

Núwegein