Núwegein

De meest onafhankelijke lokale politieke partij: met hart en daad voor Nieuwegein

Weet u 't nog? Johan Gadella, VVD, zette "per ongeluk" eigen wethouder af en 3 jaar in de wachtgeldregeling

Deze brief was op 16 november 2012 aan de gemeenteraad geschreven vanwege de op handen zijnde benoeming van Johan Gadella tot wethouder. In verband met de komende verkieizingen is het goed om het geheugen even op te frissen. 

Geachte raadsleden,

Wij roepen u op voorlopig geen nieuwe wethouder te benoemen en zeker niet de VVD-wethouder, de heer Gadella. Er zijn veel gemeenten die het een aantal jaren zonder wethouder of burgemeester doen.

Ook in Nieuwegein is er een periode geweest waar bewust gekozen was om met drie in plaats van vier wethouders in het college verder te gaan. Waarom zouden we niet een paar maanden kunnen wachten tot eerst de bestuurlijke orde in Nieuwegein is hersteld en een geschikte kandidaat is gevonden? 

Wij verwijzen u naar de bijlage voor een schets van de bestuurlijke wanorde. Herstel van die orde is op dit moment uiterst urgent. 

Voorlopig dus even geen nieuwe benoemingen omdat het onverantwoord is om onder de huisige werkomstandigheden nieuwe wethouders toe te laten tot het college. En zeker geen benoeming van de heer Gadella omdat:

1. onder zijn voorzitterschap de VVD wethouder van Everdingen ten val werd gebracht door zijn fractie,
2. waarover hij even later verklaarde dat het "sorry, een ongelukje" was;
3. hij voor zijn falend optreden dat tot een bestuurscrisis heeft geleid, en drie jaar wachtgeld voor die wethouder, geen verantwoordelijkheid heeft genomen en niet is afgetreden als fractievoorzitter.
Verder:
4. heeft hij als fractievoorzitter en kandidaat-wethouder, een poging ondernomen om raadsleden zo mogelijk nog verder te blokkeren in hun raadswerk door
5. een strafmaatregel tegen hen te initiëren en door te zetten, wetende dat het in strijd is met de wet, met het staatsrechtelijk bestel,
6. en heeft hij zijn gehele fractie ertoe gezet om voor die onwettige maatregel te stemmen.

Om die redenen is hij ons inziens ongeschikt als wethouder van Nieuwegein.

Met vriendelijke groet,

Haseena Bakhtali
Stadspartij Núwegein

Overzicht wanbeleid Nieuwegein

Het Nieuwegeins stadsbestuur verkeert in een deplorabele staat. Het is voor raadsleden al heel lang een onwerkbare situatie maar nu blijkt dat het ook voor de wethouders een onhoudbare situatie is geworden. Men is, ondanks de goede voornemens, niet gemotiveerd om de periode tot aan de volgende verkiezingen vol te maken en drukdoende om zijn/haar heil elders te zoeken. In januari 2013 zullen 3 van de 4 wethouders van Nieuwegein vertrokken zijn.

Dat is een veeg teken aan de want. En helemaal niet verrassend. Want het gaat steeds verder bergafwaarts in Nieuwegein.

De Raad wordt stelselmatig in haar werk gefrustreerd en gesaboteerd. Harde woorden maar wel conform de Nieuwegeinse realiteit. Wij hebben uit alle macht geprobeerd daar iets aan de veranderen. Tevergeefs.

Denk maar aan onze brandbrieven en de vele andere mailberichten, waarin wij hebben aangegeven dat wij in onze taken (kaderstelling, controle en toezicht op bestuurs-integriteit) stelselmatig worden gesaboteerd.
Handenvol werk hebben wij als raadsleden gehad aan werk te verzetten waar een complete afdeling (te weten de raadsgriffie) speciaal voor is opgetuigd:
• adequate analyse van het vergadersysteem,
• toezien op een juiste verslaglegging,
• op de beschikbaarheid daarvan op het RIS ,
• juridische toetsing van maatregelen
• en zo meer.
Griffie
Steeds vaker ontbreken er opnames van vergaderingen. We hebben te kampen met een raadsgriffie, die bij herhaling de Raad opzettelijk op het verkeerde been zet, zelfs als het gaat om de wettelijke toetsing van dubieuze maatregelen en de wettelijke toetsing van klachten uit de Raad, waarbij vooraf ontvangen informatie simpelweg genegeerd wordt en wordt geacteerd alsof die informatie niet bestaat.
Geen onafhankelijke ondersteuning
Die kostbare afdeling hoort de Raad onafhankelijk en dus apolitiek te ondersteunen en te faciliteren, maar in Nieuwegein is van een onafhankelijke ondersteuning geen sprake. En dat geldt ook voor de ondersteuning door het presidium.
Verder worden cruciale toezeggingen niet nagekomen. Toegezegde vergaderingen over de gemeentelijke financiën worden niet belegd, de raadscontrole van de financiële stukken blijft achterwege, waardoor de Raad onderhand het inzicht in de gemeentelijke financiën van de gemeente verloren is en compleet afhankelijk is geworden van de politieke antwoorden van de wethouders, die vervolgens geen tekst en uitleg geven en waarbij de bevragingen tijdens vergaderingen stelselmatig worden afgekapt door de commissie- en raadvoorzitters.
Het gaat van kwaad tot erger.
En wat er buiten ons zicht misgaat daar kunnen wij alleen naar raden.
Ondertussen zitten er steeds meer stokken in de wielen van de Raad, het belangrijkste controlerend bestuursorgaan, mede dank zij het presidium (voorzitter Martin Monrooij CU) en de burgemeester, die zich uiterst krachteloos en machteloos opstelt en compleet ondergeschikt aan de wethouders opereert.
Wij vertellen u niets nieuws. Wij hebben u telkens opnieuw keurig op de hoogte gesteld van wat wij verkeerd vinden gaan en wat er verbeterd moet worden. Ook de betrokken afdelingen en de burgemeester zijn zorgvuldig op de hoogte gesteld.
U ontvangt al langer dan een jaar de nodige uitvoerige brandbrieven en mails e.d. van ons. Het is ondertussen een dik dossier geworden.
Er valt onder deze omstandigheden, waar het ernstig schort aan de basis, niet te werken.
De belangrijkste voorwaarden waaronder een bestuurlijk apparaat adequaat (democratisch) kan functioneren, ontbreken ten enenmale.
Als er niet eerst grondige verbeteringen worden gerealiseerd zal het ook voor nieuwe wethouders een onhoudbare situatie blijken. Het is dus niet verantwoord om stoïcijns door te gaan met het benoemen van steeds nieuwe wethouders.

Wij hebben te maken met: 

• een bestuur waarbij vaak stukken te laat worden aangeleverd en zelfs ontbreken tijdens de Raadsbehandeling
• en waar ondanks het ontbreken van cruciale stukken toch raadsbesluiten worden genomen onder voorzitterschap van de burgemeester
• een burgemeester dat op zorgelijke brieven aangaande de onmogelijke werkomstandigheden van de Raad reageert door van een raadsvergadering een middeleeuwse schandpaal te maken waar de klagende raadsleden het mikpunt worden van openbare hoon en vernedering door de coalitiepartners.
• en waarbij de burgemeester die coalitiepartners bovendien plechtig belooft om te laten onderzoeken of die raadsleden juridisch aangepakt kunnen worden vanwege het uiten van kritiek op het functioneren van het bestuur, terwijl hij weet dat dat niet mogelijk is
• en ook of de onderzoekskosten op die raadsleden kunnen worden verhaald zoals bij vernielers van straatmeubilair , zo is letterlijk gezegd
• een bestuur dat accepteert dat raadslid Bamberg belastende raadsbrieven heeft doorgelekt naar de werkgever van een collega-raadslid terwijl hij wist welke gevolgen die handeling kon hebben. Wat vervolgens ook gebeurd is: ontslag op staande voet.
• een bestuur dat het accepteert dat plaatsvervangend raadsvoorzitter Monrooij eerst sjoemelt met cruciale informatie in een klacht over bestuurlijke integriteit om vervolgens een kostbaar juridisch bureau in te huren om die klacht opzettelijk aan een verkeerd wetsartikel te laten toetsen, zodat de klacht niet in behandeling werd genomen
• terwijl de griffie vooraf op de hoogte was gesteld van de juiste relevante wetten,
• een bestuur dat accepteert dat diezelfde plaatsvervangende raadsvoorzitter een onwettige stemming toelaat in het voordeel van de PvdA,
• een bestuur dat duur gemeenschapsgeld stopt in een onvolledig en gemankeerde integriteits-onderzoek
• een burgemeester die spreektijd beperkt va raadsleden beperkt als het betoog hem persoonlijk onwelgevallig is
• de vele oud-wethouders in de Raad die hun volle medewerking verlenen aan het realiseren van doofpotten
• een bestuur dat met volle medewerking van de burgemeester en griffie en raad een maatregel treft tegen leden van de Raad, vertegenwoordigers van het volk, dat in strijd is met de wet en staatsrechtelijk dus gewoon niet kan
• een bestuur dat zichzelf boven de wet voelt staan.
• Een bestuur dat zich onaantastbaar waant
Dit bestuur laat aan duidelijkheid niets te wensen over: het systeem in Nieuwegein is verrot en moet op de schop.
De wethouders en burgemeester kunnen volkomen ongecontroleerd hun gang gaan en belangrijke informatie achterhouden.
De benoeming van de heer Adriani als wethouder terwijl hij onderwerp is van diverse doofpotten was al een grove fout.
Het moet nú stoppen.
Wij zijn van mening dat het bestuur en mogelijk ook de gemeentelijke organisatie grondig moet worden doorgelicht en geanalyseerd en de problematiek bij de wortel aangepakt alvorens we de bestuurlijke draad weer kunnen oppakken en nieuwe wethouders kunnen gaan benoemen.