NÚwegein

De enige 100% onafhankelijke partij in Nieuwegein

Project Wisselgeld

Geacht college van burgemeester en wethouders,

Tijdens de voorbereidende raadsvergaderingen en uit de evaluatierapportages blijkt ons dat er amper concrete resultaten kunnen worden gemeld van het project Wisselgeld. We zijn al 3 jaar en meer dan een miljoen Euro verder en veel inwoners die te maken hebben met overlast van Roma-gezinnen kampen nog steeds met dezelfde overlast en merken helemaal niets van het project.
Tijdens de voorbereidende raadsvergadering van 14 september moest de balans worden opgemaakt en het staat er niet best voor met het project Wisselgeld.

Vanuit het niets beweerde de wethouder op een gegeven moment dat in woningen van de Roma prostitutie wordt bedreven en dat er in de Roma-gezinnen prostitutie en kinderprostitutie voorkomt.
In de doelstellingen van Wisselgeld wordt het bestrijden van prostitutie niet vermeld, omdat het op dat moment niet als een "Roma-probleem" was vastgesteld. Ook in de tussenevaluaties wordt er met geen woord gerept over prostitutie of kinderprostitutie. De wethouder sprak in meervoud en in algemene termen. Dit is dus opeens een nieuw gegeven en als het waar is dan hebben we het uiteraard over ernstige feiten die beslist niet getolereerd mogen worden. Graag willen wij weten waarop deze uitspraken zijn gebaseerd.

Onze vragen:
- Hoeveel gevallen van prostitutie heeft u ontdekt?
- Wanneer zijn de aangiften gedaan van deze misdrijven en op welke manier hebben de diverse instanties, zoals politie en justitie, ingegrepen?
- Waarom staan er geen cijfers over deze gevallen van prostitutie in de rapportages en evaluatierapport vermeld?
- Waarom is de Raad niet eerder op de hoogte gesteld van deze zorgelijke ontwikkeling maar pas als blijkt dat het project niet de verwachte vruchten afwerpt?

Ook horen wij sinds de start van Wisselgeld drie jaar geleden bij herhaling bij monde van leden van het college van B & W dat de intermediairs van Wisselgeld meermaals met messen zijn bedreigd terwijl ze bij Roma-gezinnen aan het werk zijn. Als dat klopt is er simpelweg sprake van ernstige strafbare bedreigingen.
Aangezien Wisselgeld een project is dat niets tolereert van wetsovertredende personen uit de Roma-doelgroep en dat daadkrachtig inzet op handhaving, gaan wij er vanuit dat er elke keer consequent aangifte van bedreiging met wapens bij de politie zijn gedaan.

Onze vragen:
- Hoe vaak zijn dit soort bedreigingen voorgekomen?
- Wanneer zijn de aangiften van bedreiging gedaan bij de politie?
- Tot welke strafrechtelijke gevolgen hebben die aangiften geleid?
- Waarom staan ook hierover geen cijfers in de rapportages en evaluatierapporten?