stadsPartij Núwegein

Met hart en daad voor Nieuwegein

Nog meer verstrengelingen van belangen in Nieuwegein

Wij schreven eerder aan VVD fractievoorzitter Mark Snoeren een open brief over de herbenoeming van VVD burgemeester Backhuijs het volgende: 

"Beste Mark, dat jij en de burgemeester zo graag willen dat jij de voorzitter van de vertrouwenscommissies bent die over zijn herbenoeming gaan maakt de herbenoeming op z'n zachts gezegd: zwaar verdacht, want een interne VVD aangelegenheid die helemaal niets met Nieuwegein te maken heeft.
Het belang van Backhuijs is om erdoor heen geloodst te worden.... door wie kan dat beter worden behartigd dan door een partijgenoot die er persoonlijk belang bij heeft om hem erdoor heen te loodsen? Jouw persoonlijk belang is zoals bekend: hogerop komen in de VVD hierarchie. Je staat al voor de tweede keer op de landelijke VVD kandidatenlijst ...... één en al vervlechting en verstrengeling".

En dat druist in tegen alle regels inzake integer, zindelijk bestuur.

verstrengeling van belangen VVD'ers >>

Motie van wantrouwen burgemeester van Nieuwegein

Hier leest u de tekst van de MOTIE van WANTROUWEN tegen burgemeester Frans Backhuijs, ingediend door stadspartij Núwegein op 26 januari 2017

Overwegende 
  • dat privacy bescherming één van de belangrijkste mensenrechten is 
  • dat de burgemeester bij uitstek degene is die alles in het werk moet stellen om te voorkomen dat mensenrechten worden geschonden
  • dat het voor ieder raadslid en commissielid duidelijk moet zijn wat de ambtseed inhoudt en wat vertrouwelijkheid en geheimhouding betekent
  • dat de burgemeester bij wet is opgedragen om de integriteit van het gemeentelijk bestuur te waarborgen, te beschermen en te bewaken
  • dat de burgemeester de wetten en regelgeving moet voorleven
  • dat de burgemeester verantwoordelijk is voor de voorwaarden waaronder een gemeenteraad goed kan functioneren en het dualisme kan wordt gerealiseerd

werkomstandigheden zijn zeer onveilig >>>

Brief van Marjory van Son aan burgemeester Backhuijs

Geachte burgemeester Backhuijs,
Bij dezen wil ik nog graag mijn ervaring en ergernis van vorige week maandagavond 2 maart ventileren. Daar stond een overleg gepland in het kader van de procedure om aan een nieuwe raadsgriffier te komen.

Ik was verzocht door mijn fractievoorzitter om mee te gaan voor haar veiligheid.

Zij had dat aan ons gevraagd en haar verzoek uitgebreid toegelicht. Er is het nodige gepasseerd in de afgelopen tijd. Van integriteit-onderzoeken tot en met de bizarre kwestie fractiebudget tot en met de vreemde brieven van de raadsgriffier, waarvoor hij tot nu toe geen verantwoordelijkheid wil afdragen.

Wij, de commissieleden hebben ten volle begrepen waarom zij de aanwezigheid van een commissielid noodzakelijk achtte tijdens het fractievoorzittersoverleg. Het meegaan naar de vergadering betreft dus een afspraak tussen mij en mijn fractievoorzitter, een interne fractieaangelegenheid.

Omdat mijn fractievoorzitter eerder had rondgemaild dat er een commissielid mee zou komen en er verder door de fractievoorzitters niet op gereageerd was, had ik dit verbaal geweld niet verwacht.

Temeer omdat er gecommuniceerd was dat Groen Links óók met twee man zou komen. Ik schrok dan ook behoorlijk toen u mij verzocht de kamer te verlaten.
Er stond iets te gebeuren waar ik altijd al wars van was, nl achterkamertjespolitiek. Over een onderwerp dat heel Nieuwegein aangaat namelijk de aanstelling van een nieuwe raadsgriffier.

Daar ik altijd helderheid en openheid hoog in het vaandel heb, heeft de Nieuwegeinse politiek in mijn ogen een behoorlijke deuk opgelopen.
Het werd dus een mooi spektakel van enkele fractievoorzitters en burgemeester vs Haseena Bakhtali.

Vreselijk om mee te maken dat u niet voor alle burgers van Nieuwegein bent maar voor fractievoorzitters die zich persoonlijk bemoeien met mevrouw Bakhtali.

U liet ze vrijelijk begaan terwijl u haar daar bovenop ervan beschuldigde dat ze mij misbruikte.

U had ook het idee opgevat dat ik ieder moment in huilen uit kon barsten. Niets is minder waar: ik ging mee voor haar veiligheid maar geneerde me voor zoveel verbaal geweld van de omstanders tegen één vrouw. Verre van een toonbeeld van beschaving.

Ik heb nu ook met eigen ogen kunnen aanschouwen wat mevrouw Bakhtali bedoelt met de onveilige werkomstandigheden.
Al die tijd heb ik geen enkel goed argument gehoord waarom ik niet aanwezig kon zijn. Mevrouw Verbeek zei dat ze ook heel graag iemand van haar fractie had meegenomen. Een ander zei dat het "hun" tijd was. En u zei dat ik niet was uitgenodigd, als of het een particulier feestje betrof.

Wat ik niet begrijp is dat u in de veronderstelling was dat ik elk moment in huilen kon uitbarsten maar dat u mij geen enkele vraag stelde om te checken of het klopte wat u dacht. U bood mij ook geen stoel aan om te zitten, niets van dat al.

U had van alles kunnen ondernemen om het verbaal geweld te stoppen, bijvoorbeeld voorstellen om de woordenwisseling buiten de kamer voort te zetten, zodat we het uit konden praten of toe konden lichten.

Van een burgemeester zou ik verwachten dat hij niet zou accepteren dat verschillende fractievoorzitters zich zo intimiderend zouden opstellen en dat u de orde zou handhaven.

U had dit in mijn ogen kunnen en ook moeten voorkomen. En ik meen dat u als burgemeester er zorg voor moet dragen dat alle fracties bij een dergelijk overleg vertegenwoordigd kunnen zijn. Maar u stuurde ons weg van de vergadering over dit belangrijk onderwerp zonder in te gaan op wat mevrouw Bakhtali heeft aangegeven over haar onveiligheid.

Wat is het probleem om twee personen per fractie toe te laten als de fractie dat wil? U weet hoeveel klachten zij heeft over het functioneren van de vertrekkende griffier.
Ik heb me erover verbaasd dat u zich niet heeft beziggehouden met de informatie die mevrouw Bakhtali aan u gaf over door haar ervaren onveilige werkomstandigheden en dat u niet met voorstellen kwam op welke manier zij wel veilig aan het overleg kon deelnemen. Het gaat toch om het algemeen belang en niet voor het belang van individuele fractievoorzitters?


Met vriendelijke groet,
Marjory van Son,
commissielid Stadspartij Núwegein

Achterlijke gladiolen: verslag raadsvergadering 250615‏

Om te voorkomen dat er belangrijke informatie verloren gaat vanwege het geknip- en geplak in opnames van de vergaderingen, hierbij een verslag van de wanordelijke toestanden bij agendapunt voordracht nieuwe raadsgriffier.

Nadat bij de vorige raadsvergadering nog allerlei pogingen waren gedaan om mij de mond te snoeren bij de installatie van onze eigen nieuwe commissielid, was het nu al weer raak.

paniek bij de burgemeester? ...>>>

Bonnetjesaffaire: Gemeentesecretaris nu al klemgezet door politiek

De zaak van de verrekening fractiebudget ad € 175,- is nog niet opgelost.

Nadat tot 3 keer toe ons bezwaarschrift is genegeerd kregen wij het bericht dat er een second opinion zal worden gevraagd bij een onafhankelijke instantie om deze kwestie te beoordelen.

Daarbij werd aangegeven dat de second opinion is bedoeld om onze bezwaren serieus te nemen en dus bij de organisatie te rade te gaan of er juist gehandeld is. En de Nieuwegeiners maar denken dat hun bestuur met belangrijke zaken bezig zijn......

veel vragen van onze kant >>>

follow us

Volg ons op Twitter Volg ons op Facebook LinkedIn Groep