Núwegein

De meest onafhankelijke lokale politieke partij: met hart en daad voor Nieuwegein

Schofterig bestuur Nieuwegein Deel 1: Burgemeester Backhuijs

Per mail dd 16 mei 2014 werd mij, Haseena Bakhtali, als één van de fractievoorzitters in de Nieuwegeinse gemeenteraad door de raadsgriffier Ferdinand Contant medegedeeld dat ik tijdens het fractievoorzitters overleg van de avond daarvoor, buiten mijn medeweten, was gebombardeerd tot lid van de auditcommissie. Ik wist niet dat er toen een overleg had plaats gehad. Ik was de enige die afwezig was. De andere fractievoorzitters, de burgemeester en de griffier waren present, maar geen één die vooraf met mij heeft overlegd, niemand die mij kon/wilde vertellen wie mijn naam als eerste heeft genoemd, ook niet de burgemeester die bij dat overleg aanwezig was en ook niet de raadsgriffier die als notulist diende.

Ik had dus het één en ander uit te zoeken. Tussen de drukke politieke bedrijven door. De informatie bleek in een waas van geheimzinnigheid gehuld. Pas na ZES weken onderzoek, waarin veel verstopgedrag, ontkenningen en zelfs fantasie was waar te nemen, kwam er duidelijkheid. Terwijl het over heel simpele vragen gaat als: 

  1. Waarom ben ik uit dat overleg gehouden? 
  2. Wie heeft mijn naam genoemd? 
  3. Burgemeester waarom heb je het voorstel niet vernietigd maar juist ongewijzigd voor de Raad geagendeerd en in stemming gebracht?

In het voorstel zijn functies verdeeld als commissievoorzitter, lid van de Raadsagendacommissie, de werkgeverscommissie burgemeester, werkgeverscommissie griffier en zo meer.

Belangrijke bespreekpunten Stadspartij Núwegein

Toen het overleg werd aangekondigd (zonder datum) hadden als urgente en voor ons belangrijke bespreekpunten opgegeven:

  • het live en ongecensureerd uitzenden van de raadsvergaderingen:
  • dat er een seniorenconvent (commissie van alle fractievoorzitters) wordt ingesteld als agendacommissie (presidium)
  • dat het werkgeverschap van de Raad (het beoordelen van het functioneren van de burgemeester en van de griffier) compleet anders moet worden georganiseerd. Want zoals het momenteel aan toe gaat is rampzalig voor Nieuwegein
  • dat de functioneringsverslagen van de burgemeester en de griffier voor alle raadsleden transparant ter inzage moeten worden gelegd
  • en dat vanwege de transparantie naar de overige leden van de Raad, ook de verslaglegging van de fractievoorzitters-overleggen uitgebreider moet, zodat alle raadsleden weten welke fractievoorzitter welke inbreng heeft gehad
In deze wensenlijst staat deelname aan de auditcommissie niet genoemd. 

Deze lijst zal ook wel een belangrijke overweging zijn geweest om Stadspartij Núwegein met man en macht buiten het overleg te houden. Er is namelijk het nodige aan te merken op het functioneren van de burgemeester en van de griffier. Daardoor functioneert de democratie in Nieuwegein niet. Onze klachten daarover, die verdwijnen onder leiding van CU-fractievoorzitter Monrooij steevast de prullebak in.
Men moet er niet aan denken dat ik in de werkgeverscommissie van de burgemeester of van de griffier kwam te zitten.
Daarom is heel intensief samen gewerkt door VVD-burgemeester Frans Backhuijs, de VVD-fractievoorzitter Mark Snoeren en de raadsgriffier. Tevens hebben D66 fractievoorzitter Erik van de Voort en PvdA'er Bamberg een sleutelrol hierin gehad.

Bij elkaar een goede indicatie voor de geheimen (lees beerputten) die het stadsbestuur van Nieuwegein herbergt. 

Naar aanleiding van mijn bevindingen heb ik de nodige brieven geschreven aan burgemeester en de raadsleden. Die kunt u komende dagen op deze site tegemoet zien.