Núwegein

De meest onafhankelijke lokale politieke partij: met hart en daad voor Nieuwegein

Schofterig bestuur Nieuwegein deel 4: burgemeester Backhuijs VVD

Een burgemeester dient onomstreden te zijn. Betrouwbaarheid staat daarbij voorop. Helaas gaat dat al lang niet meer op voor de burgemeester van Nieuwegein. Hij stond aan de leiding van een benoemingsprocedure die niet meer arrogant kan worden genoemd maar ronduit schofterig. In Nieuwegein wordt je als kritische volksvertegenwoordiger niet alleen mikpunt gemaakt van openbare groepsvernedering, maar wordt je ook in de rug aangevallen met een integriteitsonderzoek en zomaar (tijdens je slaap als het ware) gebombardeerd worden tot lid van een spek-en-bonencommissie.  

Dit deel is een open brief aan de burgemeester van Nieuwegein Frans Backhuijs.Wij verwijzen gemakshalve naar de delen 1, 2 en 3 van deze serie: open brieven aan fractievoorzitters van de coalitiepartijen.

Beste burgemeester, beste Frans Backhuijs:

1. Het heeft zich allemaal in jouw bijzijn en onder jouw toeziend oog als burgemeester afgespeeld

2. Je wist dat mijn afzwezigheid bij het fractievoorzittersoverleg is georganiseerd

3. Je weet dus als de beste dat ik als fractievoorzitter niet in de gelegenheid ben geweest om mij kandidaat te stellen.

4. Je weet dat ik niet de keuze heb gehad zoals alle andere fractievoorzitter wel hebben gehad.

5. Je weet dat ik met deze gang van zaken helemaal niets van doen heb gehad.

6. Onder jouw supervisie hebben de andere fractievoorzitters mij in het geniep en achter mijn rug om mij opgegeven voor zomaar een commissie. Een commissie die publiekelijk door één van de leden werd getypeerd als een spek-en-bonen-commissie.

7. Door jou en/of onder jouw supervisie is het achterkamertjes-voorstel op de agenda van de Raad gezet

8. Als voorzitter van de raadsvergadering heb je weet van mijn afwezigheid tijdens de raadsbehandeling van het voorstel en toch heb je het voorstel ongewijzigd in de Raadsvergadering in stemming gebracht en laten vaststellen

10. Als burgemeester wordt van jou verwacht dat je dergelijke achterbaksheid een halt toeroept. Maar dat heb je niet alleen consequent nagelaten. Je hebt het vanuit je positie en burgemeester van begin tot eind ondersteund. Als ik je vervolgens ter verantwoording roep speel je de grote onschuld en doe je schaamteloos een beroep op onnozelheid. Je durfde als volgt te reageren: "Waarom legt u de verantwoordelijkheid bij mij als voorzitter van de raad? Als u mij van te voren had geïnformeerd had ik mondeling een wijziging op het betreffende voorstel gedaan. Nu ik door u in onwetendheid ben gelaten, was er geen aanleiding om anders te laten besluiten dan voorgesteld. Als u geen deel wil uitmaken van de auditcommissie dan verneem ik dat graag dan zal ik zorg dragen voor een wijzigingsvoorstel".

Beste burgemeester, neem eens een keer je verantwoordelijkheid als burgemeester en schuif die niet af op een ander. En doe svp niet alsof je niets weet en niet begrijpt waar het om gaat. Met het wijzigen van de uitkomst van de procedure is dit niet opgelost. De gehele procedure was fout. 

Het is overigens niet de eerste keer dat je je positie misbruikt om stiekem achter mijn rug besluiten te nemen over zaken die mij direct aan gaan.

11. Nogmaals: het is vanaf de start jouw verantwoordelijkheid geweest. Dat is de verantwoordelijkheid geweest die je op je hebt genomen toen je je functie als zodanig aanvaardde. En het is niet aan mij om jouw fouten te corrigeren. 

12. Op mijn oproep om je verantwoordelijkheid te nemen en ervoor te zorgen dat de benoeming wordt vernietigd vanwege ongeldigheid en de procedure opnieuw te volgen heb je niet gereageerd.

13. Ook heb ik geen antwoord van je gekregen op deze vragen:
- Waar in de verordening auditcommissie hierbij de verordening. staat dat je raadsleden stiekem achter hun rug om mag/kan kandideren? 
- Waar in de verordening staat dat je dat stiekem-achter-zijn/haar-rug-gekandideerde-raadslid kan benoemen cq kan doen benoemen?

14. Ook tijdens de raadsvergadering van 26 juni jl heb je geweigerd je verantwoordelijkheid te nemen. Je hebt mij niet alleen grofweg het woord ontnomen maar ook beweerd dat aanvaarding van een dergelijke benoeming helemaal niet nodig is.

15. Dat betekent dus het volgende: een coalitie-fractievoorzitter kan zonder overleg met een oppositie-fractievoorzitter en in haar afwezigheid voordragen voor een functie voordragen. Tijdens afwezigheid van de betreffende oppositiefractievoorzitter zorgt de burgemeester er vervolgens voor dat de Raad haar benoemt in de wetenschap dat zij bezwaren heeft ingediend over de procedure. Of zij die functie aanvaard of niet is voor de burgemeester noch voor de raadsleden interessant.

Al met al, zie delen 1 tot en met 4, een schofterige vertoning in Nieuwegein onder leiding van de burgemeester. Niet raar dat eerst de bewonerscommissie Sluyterslaan het vertrouwen opzegt en zichzelf opheft en onlangs ook het wijkplatform Hoogzandveld-Zandveld-Lekboulevard hetzelfde doet.