NÚwegein

De enige 100% onafhankelijke partij in Nieuwegein

Forceren stemuitslag in 6 stappen (om € 175,- )

Beste burgemeester, beste Frans, (dit bericht werd op 1 februari 2015 opgestuurd)

Afgelopen donderdag 29 januari 2015, heb je weer eens duidelijk laten zien hoe jij je positie misbruikt om beslissingen van de Raad te forceren naar je eigen partijpolitieke- maar ook persoonlijke voorkeuren. Ook is nogmaals duidelijk geworden wat die persoonlijke wensen zijn:

 • het uitschakelen van tegenmacht
 • overvloedige demonisering Bakhtali en Núwegein via publicaties in de krant. Handig nu oudwethouder Reusch bestuurder is bij RTVUtrecht

In de Verordening fractieondersteuning is vastgelegd dat fracties in de gelegenheid zijn om tot en met 31 januari na het betreffende kalenderjaar hun verslag in te leveren en dat het in april door de Raad wordt behandeld. Uitzonderingen op deze regel zijn er niet. Bovendien is nog nooit eerder de "Afrekening fractiebudget" al in januari (nog voor de uiterste inleverdatum) voor de Raad geagendeerd. Dat gebeurde altijd ergens in de zomer en vaak zelfs na het zomerreces. Ik zeg niet dat dat wel goed is. Ik geef aan hoe de gewoonte is in Nieuwegein en hoe afwijkend het is wat er dit jaar is gebeurd. Tot op heden heeft de voorzitter van het presidium, Martin Monrooij (fractievoorzitter ChristenUnie) geen verklaring gegeven waarom er is gehandeld zoals er is gehandeld. Ook Ferdinand Contant, raadsgriffier en secretaris presidium, niet en ook niet jij als burgemeester. 

Rol burgemeester Backhuijs

Je bent via de mail door mij constant en volledig op de hoogte gehouden van alles wat er zich heeft afgespeeld rond de afrekening van het fractiebudget van Stadspartij Núwegein. Bovendien heb je zitting in het presidium dat in deze de hoofdrol heeft in nauwe samenwerking met de raadsgriffier, die ook secretaris is van het presidium.
Bovendien heb je als raadsvoorzitter een zorgplicht naar de raadsleden in deze, maar zeker ook als verantwoordelijke portefeuillehouder integriteit. Je weet dus dat het handelen van het presidium niet strookt met de regels en je weet dat Núwegein zich keurig aan de regels heeft gehouden door de bonnetjes op tijd in te leveren, nl op 26 januari 2015.

Door mee te werken aan deze onbehoorlijkheid, door niet te reageren op mijn berichten en door geen stokje te steken voor deze willekeur, heb je feitelijk al blijk gegeven van je standpunt in deze en mag jouw uitdrukkelijke goedkeuring worden verondersteld. In het verlengde daarvan mag ook je voorkeursuitslag in de Raad hierover worden verondersteld.  

Ferdinand Contant heeft het als raadsgriffier (die raadsleden moet ondersteunen en dient te wijze op de regels in wetten en verordeningen) zoals gewoonlijk laten afweten. Daarover meer in een volgende mail.

De behandeling in de Raad

Bij het vaststellen van de agenda stelde ik voor om het hamerstuk Afrekening Fractievergoeding jan-maart 2014 van de agenda af te halen omdat het indruist tegen de door de Raad vastgestelde verordening. Het was immers nog geen 31 januari, de uiterste inleverdatum voor de bonnetjes. 

In plaats van op basis van de regels in de verordening te concluderen dat mijn stelling inderdaad klopt en als boven-de-partijen-staande-burgemeester/onafhankelijke-raadsvoorzitter op basis van de tekst in de verordening, te beslissen dat vanwege strijd met de regels het punt inderdaad verwijderd dient te worden, besloot je om mijn agendavoorstel politiek in stemming te brengen.
Dat is 1.

Je vroeg aan de Raad: "Wie is voor het voorstel van mevrouw Bakhtali om dat punt van de agenda te verwijderen". Waarbij je heel bewust het door mij opgegeven (en doorslaand) argument (gaat tegen de regels in verordening in) verzweeg.
Dat is 2.

Ondanks deze verzwijging ging de Raad stilzwijgend akkoord met mijn voorstel en dus was mijn voorstel unaniem aanvaard! Maar je nam daarmee geen genoegen en verzuimde te concluderen aan de hand van deze uitslag.
Dat is 3

In plaats daarvan kwam er een "take two" met een aangepaste tekst (aangepast aan de passiviteit van de Nieuwegeinse Raad. Je presteerde het om dezelfde vraag in ontkennende zin te formuleren! Je zei: "Laat ik het anders brengen: Wie is tégen het voorstel van mevrouw Bakhtali om dat stuk vanavond niet te behandelen."
Dat is 4.

De Raadsleden bleven roerloos in exact dezelfde houding zitten. Gingen dus opnieuw stilzwijgend akkoord. Voor jou aanleiding om heel snel te concluderen: "Ik stel vast dat de Raad het voorstel van mevrouw Bakhtali heeft verworpen."

Goed geprobeerd, maar het blijft een conclusie die is bemachtigd door: 

 1. een clandestiene tweede stemming
 2. het vanwege persoonlijke redenen niet honoreren van de eerste uitslag en
 3. het voorstel zodanig gemanipuleerd aan de Raad voor te leggen dat in combinatie met de passieve houding van de Raad het automatisch het door jou gewenste reslutaat zou opleveren.

Dat is 5.

Het moet je zijn opgevallen dat ik, als indiener van het voorstel, niet had gestemd. Ik ga er althans van uit dat je het niet erg logisch vindt dat ik het met jouw dubbelontkennende voorstel eens was. Plus: de Raad had feitelijk al ingestemd met mijn voorstel. Ik was aan het nadenken over de legitimiteit van deze gang van zaken.

Geen haar op je hoofd die eraan dacht:

 1. om even te checken of de Raad het wel goed begrepen had. Het is toch vreemd dat ze eerst allemaal voor het voorstel zijn en daarna allemaal tegen datzelfde voorstel zijn.
 2. om bij míj te checken of het wel klopte dat ik (door niet te reageren) tégen het eigen voorstel stemde.

Allemaal bizarre zaken maar je moest zo snel als mogelijk de gescoorde uitslag binnenhalen. Je hamerde snel af, voordat er iemand kon reageren.
Dat is 6.

Dit is geen "Bestuurscultuur" beste Frans, hoe hard ook jij op een bepaald moment je zal inspannen om de misstanden in Nieuwegein daarop af te wentelen, samen met je coalitiegenoten bijv.:

 • hand-in-eigen-boezem- en ducktape-D66,
 • ik-nodig-Bakhtali-niet-uit-voor-fractievoorzittersoverleg-behalve-om-geheimhouding-functioneren-burgemeester-op-te-leggen-VVD, en feiten-zijn-slechts-mening-als-het-om-een-enkel-raadslid-gaat-VVD
 • ik-lek-misluktstiekem-precaire-brief-naar-werkgever-raadslid-door-PvdA
 • ik-blijf-muisstil-en-verroer-me-niet-want-onze-wethouder-heeft-al-vier-keer-excuses-moeten-aanbieden-SP

en met je oppositievrienden

 • bijv.afspraken-nakomen-CDA
 • ik-heb-brief-gemist-maar-als-Bakhtali-brief-mist-is-dat-wel-heel-erg-iedersBelang,
 • mijn-commissieleden-mogen-€10peruur-van-fractiebudget-declareren-voor-bezoek-bewonersvergaderingen-en-andere-bijeenkomsten-in-wijken-totaal-€135-voor-jan-feb-mrt2014-ChristenUnie

Dit is, beste ik-geef-opdracht-tot-integriteit-en-juridische-onderzoeken-tegen-Bakhtali-wanneer-ik-dat-belief-burgemeester:

 • "isoleren en stukmaken van kritische raadsleden",
 • "kortsluiten van kritiek" en
 • (dan zeg ik het overdreven netjes) "Vriendjespolitiek en Machtsbederf".

....en jij bent, als burgemeester en duurste ambtenaar van Nieuwegein - ik zeg het nog maar een keer - 100% daarvoor verantwoordelijk.

(Update 1 april 2015: in de opname van deze raadsvergadering is geknipt en geplakt, zodat een paar stappen niet meer te horen zijn, maar dit verslag is vers tijdens de raadsvergadering gemaakt en daarna opgestuurd naar een ieder)   

met vriendelijke groet,
H. Bakhtali
Stadspartij Núwegein