NÚwegein

De enige 100% onafhankelijke partij in Nieuwegein

Burgemeester Backhuijs heeft geen persoonlijk belang bij de Wet

Dat stemming over personen geheim is staat in art. 31 Gemeentewet:
lid 1: De stemming over personen voor het doen van benoemingen, voordrachten of aanbevelingen is geheim.

lid 2: Indien de stemmen staken over personen tot wie de keuze door een voordracht of bij een herstemming is beperkt, wordt in dezelfde vergadering een herstemming gehouden.

lid 3: Staken bij deze stemming de stemmen opnieuw, dan beslist terstond het lot.

Zoals je ziet wordt er geen uitzondering gemaakt op deze regel voor benoemingen van personen.

Vertegenwoordiging van de Raad 

Zeker als het gaat om voordrachten van personen die de Raad moeten vertegenwoordigen is te begrijpen waarom die regel geldt. Het is de verzekering dat er wordt gestemd zonder last. Dat is de pilaar waar onze democratie op rust.

Dat is ook de reden waarom je tijdens verkiezingen alleen in het stemhokje moet zijn. Niet met iemand die je op de vingers kan kijken. Je moet in volledige vrijheid je stem kunnen uitbrengen.

De Vereniging van Griffiers heeft het zo uitgelegd:

  1. De stem op een persoon dient de stemgerechtigde volledig vrij te kunnen uitbrengen zonder enige druk van buitenaf. Het betreft een persoonlijke keuze van de kiezer en die keuze moet hij/zij in alle vrijheid kunnen maken. Die waarborg is er alleen bij schriftelijke stemming en niet bij hoofdelijke stemming;
  2. De gekozene dient niet belast te worden met de kennis wie er wel of niet op hem/haar heeft gestemd. Die kennis kan immers leiden tot vooringenomenheid of tot de – al dan niet terechte – aanname van vooringenomenheid bij de gekozene door de kiezer.

Kortom: 
Alle raadsleden moeten in volledige vrijheid hun onafhankelijke stem kunnen uitbrengen bij persoonlijke benoemingen. De enige manier om dat te bereiken is een geheime, schriftelijke stemming. 
Alles wat de vrijheid van raadsleden inperkt is strijdig met de Wet.

Herbenoeming Backhuijs 

In verband met de herbenoeming van Backhuijs in 2017 is een commissie ingesteld die de voortgangsgesprekken met de burgemeester moet gaan voeren.

Daartoe hebben 9 van de 10 fractievoorzitter een paar raadsleden voorgedragen. Nummer 10, ondergetekende dus, heeft bezwaar aangetekend tegen de voordracht met als belangrijkste argument dat wij van mening zijn dat de VVD-fractievoorzitter niet de voorzitter kan zijn van de commissie die de voortgangsgesprekken met de VVD-burgemeester gaat voeren. We weten bovendien dat deze VVD-fractievoorzitter de ambitie heeft om op de kandidatenlijst van de VVD-tweedekamer terecht te komen. Drie keer raden wat er van die ambitie terecht komt als hij zich niet gedraagt naar de VVD-burgemeester.....
Goed.

Vooraf aan de vergadering heb ik speciaal aan de raadsgriffier gevraagd of ze erop wil toezien dat de stemming geheim gebeurt en ik heb haar gewezen op de uitgangspunten van de Vereniging van Griffiers. Zij is daar bestuurslid van dus ik vertelde haar niets nieuws.

Zij gaf aan de stembriefjes al klaargelegd te hebben. Vergeet niet dat niet eens alle fractievoorzitters de voordracht steunden!
Blijkt dat de burgemeester toch de gemeentewet aan zijn laars lapt, het advies van de raadsgriffier in de wind slaat en de stemming in het openbaar laat plaatsvinden nota bene bij acclamatie. Dus je hoefde onbeweeglijk te blijven zitten en de benoeming was een feit. Hoe grappig als het niet zo serieus was.  

Waarom kiest hij voor deze aanpak? Kleine moeite toch om het te doen zoals de wet het voorschrijft?

Klopt, alleen heeft hij er persoonlijk voordeel bij dat de door zichzelf voorgedragen fractievoorzitter van de VVD, Mark Snoeren, voorzitter was van de commissie. En daarvan kan hij alleen verzekerd zijn als hij de stemming in het openbaar laat gebeuren. Via de geheime schriftelijke stemming loopt hij immers het risico dat hij wordt weggestemd! Op geheime stemming kan geen controle worden uitgeoefend. 

Dus het is NIET in het eigen belang van de burgemeester om zich aan de Wet te houden. De raadsleden moeten op de vingers kunnen worden gekeken. 
Deze werkwijze druist in tegen de wet en tegen de democratie. Het druist dus in tegen de democratische rechtstaat!

Eigen belangen dus. Het is in het belang van Frans Backhuijs dat de VVD fractievoorzitter de voorzitter is van de commissie die de voortgangsgesprekken met hem gaat voeren en die zijn herbenoeming moet veilig stellen. Alleen via een openbare stemming kan Frans Backhuijs er zeker van zijn dat de voortgangsgesprekkencommissie gaat doen wat hij wil als prominente VVD'er.

Doet VVD'er Mark Snoeren niet wat zijn partijgenoot van hem wil dan kan hij fluiten naar een plekje op de VVD kandidatenlijst voor de tweedekamer. En dat is zijn doel waarom hij raadslid is. 

In Oldenzaal is Backhuijs vrij direct na zijn herbenoeming vertrokken naar een grotere stad en Nieuwegein is ook slechts een volgende springplank naar een nog grotere stad.
Wat zegt dit over zijn betrokkenheid en inzet voor Nieuwegein?