Núwegein

De meest onafhankelijke lokale politieke partij: met hart en daad voor Nieuwegein

Corona, de wetenschap, de journalistiek en de samenleving

Er is veel te doen rond de inbreng van Maurice de Hond in het Coronadebat, meer specifiek over aerosolen. Nadat hij het RIVM openlijk uitdaagde tot een discussie met hem werd hij door BNR radio en door Op1 uitgenodigd. Daar kwam veel commentaar op. Op 27 juni schreef Michel van Baal dit blog, dat waarderend op Twitter werd gedeeld door voornamelijk journalisten. Dat wekte mijn nieuwsgierigheid.
Inhoudelijk vond ik het een zwak stuk, verre van overtuigend. Dat mochten mijn twittervolgers weten dus ik tweette een korte reactie.

Toen Tijs van den Brink veel kritische reacties kreeg vanwege het uitnodigen van De Hond aan zijn Op1 praattafel schreef hij deze reactie. Die vind ik adequaat. Maar omdat hij ook verwees naar het blog van Michel van Baal werd ik gemotiveerd om mijn analyse van dat blog op te schrijven.
Mijn analyse treft u hieronder aan. Ik volg daarbij de paragrafen uit het blog van Van Baal.

Inleiding
In zijn inleiding begint Van Baal al met te stellen dat De Hond geen wetenschapper is maar anti-wetenschapper. Aangezien dat de basis is voor zijn betoog en De Hond wel degelijk wetenschapper is heeft de rest van het stuk niets met de Hond te maken en zou ik hier kunnen stoppen.
Maar ik ga voor de gezelligheid toch verder.

Anti-wetenschap
Deze paragraaf wordt gewijd aan een stelling over anti-wetenschap en die wordt onderbouwd met een voorbeeld over sterren en planeten. Indrukwekkend, alleen zijn sterren en planeten enkele lichtjaren ver van ons bed, dus behoort het in het rijk der Abstractie. In tegenstelling tot het gevaar van coronabesmetting dat ons allemaal op alle mogelijke manieren letterlijk raakt. Een vergelijking met de man die het handen wassen voor het opereren uitvond en daarvoor pas na zijn dood voor werd geëerd, vind ik in dit verband meer tot de verbeelding spreken.  

Deze paragraaf heeft dus geen toegevoegde waarde en kan derhalve worden geschrapt.

Zeker weten
Hier wordt een grote groep criticasters nogal respectloos weggemoffeld onder een etikettenpatchwork: complotdenkers, antivaxxers, 9-11 ontkenners etc.
Ten eerste zijn veel “complottheorieën” complotpraktijken gebleken. Dus een beetje respect aub. Ten tweede is wetenschappelijk bewezen dat vaccinaties voor sommige kinderen levensgevaarlijk zijn en voor andere levenslange vaccinatieschade kan opleveren. Er zijn vele miljarden aan schadeclaims uitgekeerd, onlangs nog miljoenen voor schade door mexicaansegriepvaccinatieschade. Ten derde is de officiële verklaring voor 9-11 al lang wetenschappelijk lek geprikt. 

De schrijver heeft hierbij zichzelf gekroond tot kampioen-ontkenner, die behoorlijk veel aan informatie mist en/of negeert.

Ik zal maar geen etiketten opplakken.

Ongelijke strijd
Hier geldt hetzelfde als bij het eerste kopje. De Hond is wetenschapper; hij is sociaal geograaf. Hij onderbouwd zijn stellingen niet met “obscure feitjes” maar met wetenschappelijke bronnen die iedereen zelf kan opzoeken. En met logica, heel belangrijk! 
Weet Van Baal echt niet dat er geen enkel randomized, doubleblind, peer reviewed onderzoek bestaat dat de 1,5 meter maatregel van het RIVM ondersteunt?
Het speelveld is meer dan gelijk. 
Ergo: ook dit stuk kan worden geschrapt.

De luisteraar verliest
“De” luisteraar verliest niet.

Zoals ook bij voetbal - om maar een voorbeeldje te noemen want het gaat voor alles op - geldt: ben je een insider, heb je er verstand van, ben je anderszins betrokken cq opgeleid en/of goed geïnformeerd dat kan je het verhaal van een coach op waarde schatten, zo niet dan ben je mogelijk inderdaad de Sjaak. We weten allemaal hoeveel tijd het kost om je over alles wat er speelt goed in te lezen. Hoeveel tijd kost het al niet om gewoon iets leuks van het leven te maken.

Met andere woorden: voor een groep kijkers/luisteraars zal zeker gelden dat ze weinig tot geen idee hebben waar het precies over gaat. Maar zoals men in politiek onzekere tijden verlangt naar “een sterke leider” kan men in gezondheidsbedreigende angstige tijden hongeren naar “onbetwiste instructies van de overheid”. Vergeet echter niet dat die angst en paniek mede dankzij de media in de mensen is geinjecteerd, want door hun kwalijke toedoen schatten de meeste mensen het besmettingsrisico dat ze lopen honderden keer te hoog in. Daar moet een goed onderzoek naar komen: wat dreef de media, waarom heeft de media die angst met zoveel verve aangejaagd?
En ja, door angst bevangen mensen zitten niet te wachten op ingewikkelde en verwarrende discussies.

Maar de rest wel.

Het mooie is dat niemand verplicht is om naar het debat te kijken.

Verdiep je
Vertrouwen in instituties en in de journalistiek mag nooit vanzelfsprekend zijn. Dat moet elke dag opnieuw worden gewonnen. Door inspanning van de instituties zelf. Het is hun eigen verantwoordelijkheid. Geen enkele reden om lui achterover te leunen. De journalistiek is niet op aarde om het tegengeluid te weren en instituties te beschermen of af te schermen. Juist daardoor is er al veel vertrouwen verloren in de journalistiek. Wat momenteel een acuut en groot probleem is in onze democratische rechtstaat.
Ik ben van mening dat je met de stelling dat je de “populistische“ agenda zou dienen door ruimte te maken voor een voor grote groepen interessante discussie op mainstream TV juist een gevaarlijke agenda dient. Een agenda van censuur, gewetenspolitie, een klikmaatschappij, onvrijheid en wantrouwen.
Het tegengeluid laten horen dient de democratische agenda en een vrije open samenleving. Op basis van dergelijke discussies kunnen instituties worden geprikkeld om de inspanning te leveren die nodig is om vertrouwen te houden en te winnen en als het om de journalistiek gaat: terug te winnen.

Ondanks alles houdt Van Baal er rekening mee dat De Hond in the end gelijk krijgt maar schrijft dat bijvoorbaat weg als wetenschappelijke “toeval”.

Jammer. Want je mag over De Hond denken wat je wil, zijn inspanningen en de nuttige informatie die hij degelijk onderbouwt en levert, op deze manier wegzetten heeft geen pas.

Journalistiek is niet de spreekbuis van de instituten, niet de communicatieafdeling van de wetenschap. En wetenschap is zeker geen breekbaar vaasje! Of je moet de communicatiewetenschap bedoelen. Beta wetenschap, want daar hebben we het over, is robuust, met een luisterend oor en ruimte voor nuance, debat, verder onderzoek en ontwikkeling.
In een fatsoenlijke democratische rechtstaat moeten deze debatten juist wel worden gevoerd.

Daar worden we allemaal slimmer, weerbaarder en gezonder van. 

Haseena Bakhtali

 

Opnieuw stiekeme grondverkoop in Nieuwegein

Dit was onze bijdrage aan het interpellatiedebat over grondverkoop aan bedrijf Scholman 

“Ik dóe gewoon!”
Dat zijn de woorden van burgemeester Backhuijs toen wij van partij Núwegein in 2015 een initiatiefvoorstel indienden voor een verordening om de burgemeester te voorzien van de wettelijke bevoegdheid om in noodsituaties als uitslaande branden, mensen uit hun huis te halen. De wet schrijft voor om een dergelijke verordening te maken zodat de handelingen van burgemeesters in overeenstemming zijn met de wetten en regels.

Deze burgemeester had een andere mening en vond een wettelijke bevoegdheid niet nodig.
Want: Hij DOET gewoon. Deze uitspraak werd achteraf uit de bandopnames geknipt maar het staat wat onze partij betreft symbool voor de grondhouding van deze burgemeester; wetten en regels lapt hij aan zijn laars, hij DOET gewoon. De informatieplicht van het college aan de raad is in meerdere wetsartikelen in de Gemeentewet vastgelegd. Het college, ieder lid afzonderlijk EN de burgemeester dienen de raad tijdig en compleet over alles te informeren zodat de raad het college kan controleren en de belangen van de inwoners kan behartigen. De informatieplicht is heilig.
Dat betekent dat het college zich nooit kan beroepen op welke omstandigheid dan ook, nooit! 

Burgemeester Backhuijs lapt alle mogelijke regels aan zijn laars >>>

RTV Utrecht razend druk met toedekken van corruptie in Nieuwegein

Gisteravond laat, 20 maart 2018, in de nacht voor de verkiezingen werd ik gebeld door RTVUtrecht.
Ze wilden weten hoe het zit met de declaratiefraude gepleegd door Martin Monrooij, de fractievoorzitter van de ChristenUnie. En ook hoe het zit met de bouwfraude (de illegale stiekeme verkoop van kostbaar Nieuwegeins bouwgrond tegen vriendenprijsjes) aan voorkeurs projectontwikkelaars. En de onderzoeksfraude door Martin Monrooij. 
RTV Utrecht was al op 11 november 2017 van deze feiten door mij, Haseena Bakhtali, op de hoogte gesteld. Wij van Stadspartij Núwegein hebben dit feit al maanden geleden in de gemeenteraad ter sprake gebracht. Noch het AD noch RTV Utrecht heeft de afgelopen maanden de moeite genomen om mij hierover terug te bellen of terug te mailen. En Martin Monrooij en Hans Adriani zijn geen moment door de media bevraagd hierover. Martin Monrooij en Hans Adriani houden zich al ruim een half jaar heel stil over deze kwesties. Niemand, ook de gemeenteraadsleden niet, die het waagt om hun daarover aan de tand te voelen.  

Corruptie in Nieuwegein diepgeworteld ...>>>

Ingediende motie faillietverklaring Integriteit Nieuwegeins bestuur

De gemeenteraad van Nieuwegein in vergadering bijeen op 18 december 2017
overweegt
  1. Dat het noodzakelijk is dat de Nieuwegeinse inwoners kunnen vertrouwen op goed en verantwoord bestuurlijk handelen binnen hun overheid en dat er aandacht wordt besteed aan het behouden en bevorderen van integriteitsbewustzijn en aan het voorkomen van misbruik van bevoegdheden, belangenverstrengeling en discriminatie
  2. Dat integriteit het vertrouwen in de overheid kan maken of breken
  3. De burgemeester expliciet de hoeder van de bestuurlijke integriteit is. Zie artikel 170 Gemeentewet.

de oncontroleerbaarheid van het bestuur is uit de hand gelopen >>>

Monrooij betaalt privéfactuur met gemeenschapsgeld Nieuwegein

Fractievoorzitter ChristenUnie, Martin Monrooij, betaalde zijn privéfactuur met geld van de gemeenschap. Een stevige integriteitschending. Ferdinand Contant, raadsgriffier heeft voor hem het geld (€ 491,40) van de rekening van de afdeling Griffie afgeschreven. Topje van de ijsberg?

We gaan even een stukje terug in de tijd. Belangrijk voor het grotere plaatje. 

September 2010

Toenmalige burgemeester de Vos hoorde als vertrouwenspersoon mijn verhaal aan over de backstabberij door het complete PvdA-kliekje (Lubbinge, Adriani, Langerak, Bamberg, Jaegers etc) op mijn werk bij de SWN/Movactor. En hij kwam, eenmaal voorzien van alle info, direct in actie, maar niet als burgemeester van Nieuwegein maar als PvdA-partijbons: de verraderlijke vertrouwenspersoon.

Het doorsluizen van mijn privacy-gevoelige brief naar mijn werkgever door PvdA'er Bamberg met mijn staandevoetontslag als direct gevolg leverde het keiharde bewijs van de infiltratie van de PvdA'ers op mijn werk, maar de Vos weigerde mij resoluut en consequent om een onderzoek daarnaar te doen.
Hij schoof het aan de kant als "interne fractie-aangelegenheden". Alsof de macht van Lubbinge over mijn werkgever SWN/Movactor kon bestaan zonder de subsidie-afhankelijkheid van SWN/Movactor met Lubbinge, PvdA-wethouder.

onderzoeksfraude door Monrooij en meer >>