NÚwegein

De enige 100% onafhankelijke partij in Nieuwegein

Opvang nieuwe groep statushouders in de Luifelstede?

Ons betoog en verslag tijdens de raadsvergadering van 27 oktober 2016.

Wij van stadspartij Nuwegein, zijn al heel duidelijk geweest bij de opvang van de vorige groep statushouders in 2015.

Een fatsoenlijke en waardige opvang van vluchtelingen en statushouders is voor ons geen enkel punt van discussie. Als was het maar omdat het mede door ónze bommen komt dat mensen uit het Midden Oosten massaal op de vlucht slaan. Maar bovenal is het een kwestie van medemenselijkheid, van naastenliefde.

Verantwoordelijkheid van college ook jegens Nieuwegeiners

Wij vinden dat het college bij de opvang van statushouders een grote verantwoordelijkheid heeft. Verantwoordelijkheid jegens de statushouders en verantwoordelijkheid jegens de (buurt)bewoners.

Helaas laat het laatste nogal te wensen over.

We gaan even terug naar de inwonersbijeenkomst van 10 oktober, ongeveer twee weken geleden. Twee weken tussen de informatieavond en het raadsbesluit vinden wij simpelweg te kort.

Het lijkt ons een belangrijk punt van zorg dat er slechts 15 inwoners aanwezig waren.
Kijken we naar het verloop van de bewonersavond, dan viel ook op dat er enthousiast werd geapplaudisseerd voor diegenen de het standpunt van de burgemeester ondersteunden in tegenstelling tot de bewoners die een ander geluid lieten horen. Het applaus kwam niet van de 15 bewoners! Maar van de aanwezige gemeenteraadsleden, ambtenaren en medewerkers van zorg en welzijn.
Voorzitter wij vinden het níet kunnen dat u als burgemeester applaus toelaat op een bewonersavond. De bewoner die de bijeenkomst een propagandamachine noemde had wat ons betreft wel een punt.

Geen applaus tijdens bewonersbijeenkomsten

Een bewonersavond is geen show, het is geen theater, het is geen wedstrijd. De bewoners moeten zich allemaal even veilig en even welkom voelen om hun vragen te stellen en hun zorgen te uiten. En je bent burgemeester om gehoor te geven aan alle geluiden met evenveel respect voor iedereen. Niet om de welkome steun te belonen met applaus en het onwelvallige geluid te smoren. Niemand schiet daar wat mee op.
Het moet gewoon afgelopen zijn met applaus tijdens bewonersbijeenkomsten.

Geen steun aan het financieel plan

Hoezeer wij ook voorstander zijn van de opvang van statushouders en snelle doorstroming naar reguliere huisvesting, gaan wij het voorliggend voorstel niet steunen.
De aanpak van het college geeft veel aanleiding daartoe. Het voorstel gaat niet over wel of niet opvangen van statushouders/vluchtelingen. Het gaat om de financiering van de ombouw van de Luifelstede en hoe om te gaan met de beschikbare woonruimte. Onze vragen aan de wethouder:

 1. Waarom moet er zo plotseling zoveel haast wordt gemaakt? Volgens ons is er geen enkele reden voor haastige spoed.
 2. Waarom kon er niet eerst een volwaardige commissievergadering (voorbereidende vergadering) worden belegd? Nu is de commissievergadering afgeraffeld op dezelfde avond dat het in de Raad in stemming is gebracht. Er was geen ruimte voor vragen van de commissieleden aan de wethouder.
 3. Onder de druk van deze haastige spoed zijn ook de inwoners niet adequaat bij dit besluit betrokken. Terwijl de statushouders pas medio 2017 worden verwacht. Wat gaat u doen om de inwoners beter bij dit plan te betrekken?
 4. We hebben nog geen businesscase ontvangen. De Raad wordt het bos ingestuurd met enkele terloopse opmerkingen over berekeningen. Van de berekeningen zelf geen spoor. Voor het besluit dat aan de Raad is voorgelegd was op z'n minst een volwaardige businesscase noodzakelijk geweest. Wij gaan geen blanco cheque afgeven al doen de andere 32 raadsleden dat wel.
 5. De bewoners zijn verkeerd voorgelicht door de wethouder en de burgemeester en ook de Raad wordt voorgelogen. 
  * Er werd aan de bewoners verteld dat het aan de Raad is om hierover te besluiten. Terwijl het College weet dat ze over dit onderwerp zelfstandig mag besluiten. Toestemming van de Raad is in dit geval niet nodig. Waarom deze desinformatie verspreiden?
  * Aan bewoners die graag een groene omgeving voor de nieuwkomers willen meldde de wethouder dat het vanaf de Luifelstede slechts 200 m lopen zou zijn naar het park Oudegein. Dat is gewoon niet waar. De afstand tussen de Luifelstede en het begin van het park is hemelsbreed 775 meter en de looproute er naar toe is ongeveer 1 km lang. Waarom deze desinformatie? Het vertrouwen in het bestuur is al niet zo best.
  * Ook de Raad wordt niet bepaald serieus genomen. Tijdens de bewonersbijeenkomst was al vastgesteld dat er amper 15 inwoners aanwezig waren en dat de rest van het publiek bestond uit mensen uit het werkveld. Toch schrijft het college in het voorliggend raadsvoorstel doodleuk dat er 60 tot 70 inwoners aanwezig waren. Dat is gewoon niet waar.
 6. Er staan in het stuk 3 scenario’s aangegeven. Nieuwegein heeft een taakstelling dat wil zeggen dat ook in 2018 of 2019 statushouders zullen moeten worden opgevangen. Hoe gaat dat in z'n werk als alle gerealiseerde woningen zijn verhuurd aan de woningzoekenden niet zijnde statushouders en er weer een nieuwe groep moet worden opgevangen? Worden huurders dan uit hun woning gezet om ruimte te maken of wordt dan naar weer een nieuw onderkomen gezocht? Wat ons betreft is alleen scenario 3 geschikt maar de voorkeur van het College gaat uit naar scenario 1.

Dit waren onze vragen aan de wethouder. Zoals gewoonlijk negeerde wethouder Adriani onze confronterende vragen. Ik gaf aan dat ik graag de antwoorden van de wethouder wilde horen. Echter, zoals gewoonlijk, had de burgemeester niet de moed om de wethouder aan zijn verantwoordelijkheid te houden en vroeg Backhuijs, zoals gewoonlijk, aan mij of ik mijn vragen opnieuw wilde stellen in de tweede termijn. Helaas bleef de wethouder de antwoorden schuldig. 

Wij stemden tegen het voorstel van het College 

Aangezien:
 • de buurtbewoners niet fatsoenlijk zijn betrokken bij het plan
 • het plan onvoldragen is (te veel onduidelijkheden)
 • onze vragen onbeantwoord zijn gebleven,
hebben wij, als enige Nieuwegeinse fractie, tegen het voorstel gestemd. Wij geven geen blanco cheque aan het College.