NÚwegein

De enige 100% onafhankelijke partij in Nieuwegein

Afval is de Nieuwe(geinse) melkkoe (Algemene Beschouwingen)

Aangezien de beide sprekers voor mij met een quote begonnen zal ik ons betoog ook inleidden met een mooie en passende wijsheid: “Non nobis tantum” Niet alleen voor onszelf zijn wij geboren. Het bezien van alle dingen door het oog van een ander, empathie en de bereidheid tot dialoog.
Tot zover onze quote.

Als je een gemeente zoekt die geld van de gemeenschap doorsluist naar bedrijven dan zit je goed in Nieuwegein.

De burgers betalen, de bedrijven profiteren.

We weten allemaal nog de dag van de bewonersbijeenkomst toen de Nieuwegeinse ambtenaren vrolijk rondliepen met rose T-shirts met bedrijfsreclame. We noemen de bling-bling Stadspaleizen: het Stadshuis en het Stadstheater en niet te vergeten de parkeergarages. Vrachtwagens vol Nieuwegeins gemeenschapsgeld is daarin verdwenen waardoor de lasten voor de Nieuwegeiners steeds groter worden. 

We zullen vast het een en ander gemist hebben maar het volgende wat opviel was de afvalcoach. Niet de coach die helpt bij het gezond afvallen, maar iemand die de Nieuwegeiners adviseert bij het scheiden van afval. Hoe je secuur en verantwoord je afval scheidt kan allemaal simpel gegoogled worden maar het college, gesteund door de meerderheid hier met Groenlinks voorop, besloot om met gemeenschapsgeld een afvalcoach aan te stellen die dus feitelijk toeziet op de kwaliteit van de door de bewoners aan de bedrijven te leveren grondstoffen. De afvalcoach werkt dus feitelijk voor de particuliere BV’s die goud geld verdienen aan deze nieuwe grondstoffen. Was het niet zo dat degene die profiteert betaalt? Nee dus, dat geldt alleen als de inwoners profiteren. Nu de bedrijven profiteren zijn het alweer de inwoners die betalen. En liefst vier keer:

1. ze kopen hun product inclusief de verpakking,
2. zij betalen afvalstoffenheffing om dat afval te doen inzamelen
3. zij leveren de inspanning om het te scheidden
4. zij leveren het afval dat als grondstof dient voor particuliere bedrijven.
5. niet vergeten dat het afval al niet meer eenmaal per week, maar eenmaal per twee weken wordt opgehaald, terwijl de heffing (toen) hetzelfde bleef.  

In plaats van dat de Nieuwegeiners voor deze inspanningen worden beloond (want zo werkt het toch nu eenmaal in onze marktgerichte samenleving) mogen ze sinds 1 januari van dit jaar ook de afvalcoach financieren plus 10 euro betalen voor het ophalen van grofvuil. Als kers op deze uitgavetaart mag die afvalcoach die voor het profijt van de bedrijverij werkzaam is, er ook voor zorgen dat onze inwoners worden beboet als ze iets niet goed doen met dat scheiden van het afval. Dat er nu veel grof afval in het wild wordt gedumpt is het college kennelijk niet opgevallen. 

Afval is de nieuwe melkkoe

Dan het gemeenschapsgeld dat nog steeds in het binnenstadsmanagment wordt gestopt. Het zijn puur de belangen van bedrijven die door dit college met inzet van gemeenschapsgeld worden behartigd. Maar het gaat toch o zo geweldig met de binnenstad? Zo “geweldig” dat er nog steeds gemeenschapgeld in moet worden gepompt. Volkomen ongeloofwaardig.En hoeveel gemeenschapsgeld verdwijnt er niet al jaren en nog steeds in het bedrijf met de misleidende naam Movactor BV? Tegen de regels van onze eigen Financiele Beheersverordening in? Weet u nog: De Rekenkamer die alles mocht onderzoeken behalve de rechtmatigheid van de in deze BV gestopte gemeenschapsgelden?

Zo kunnen wij nog veel voorbeelden opnoemen waarbij gemeenschapsgeld wordt ingezet om bedrijven te faciliteren ten koste van de samenleving, ten koste van onze inwoners, ten koste van de woonomgeving, etc. Ook de regeling Dwangarbeid is een uitvinding om bedrijven te laten profiteren van wat er uit bepaalde groepen inwoners nog meer te wringen valt.

Vaste lasten met €15,- omhoog

De nieuwste ontwikkeling in deze rij is hetgeen op blz 24 van de kadernota: de reële toerekening van tarieven. Het college wil dat de kosten van straatreiniging worden toegerekend aan de rioolheffing omdat het schoonhouden van wegen (veegkosten) invloed heeft op het onderhoud en de goede werking van de riolering. Daar is op zich niets mis mee. Vanuit de beginselen van kosten veroorzaking en profijt is het rechtvaardig om de kosten via de specifieke heffingen door te belasten, zoals ook de kosten van de afvalcoach door de bedrijven zou moeten worden betaald, omdat die ervan profiteren. Want dat is wat je doet als je consequent en rechtvaardig beleid uitvoert.
De veegkosten zouden ook voor een gedeelte uit de rioolheffing betaald kunnen worden, zoals in Utrecht het geval is. Opruimen van zwerfafval is, als het om huishoudelijk afval gaat, verhaalbaar op de afvalstoffenheffing, zo is tot op het hoogste niveau uitgeprocedeerd in de jurisprudentie. Baggerkosten zijn ook toe te rekenen via de rioolheffing.
Maar goed. Dat moet allemaal nog heel secuur worden uitgerekend. Want het moet worden onderbouwd op basis van de specifieke Nieuwegeinse situatie.

Echter: de stap die het college hierop wil zetten is naar onze mening niet alleen totaal onlogisch maar ook abject. Te vergelijken met balletjeballetje praktijken. Want het college wil van deze boekhoudtechnische lastenverschuiving gebruik maken om, als een konijn uit de hoge hoed, ook de woonlasten te verhogen. Stiekem omdat het één niet uit het ander kan volgen maar het college wel doet voorkomen alsof dat volstrekt logisch is.
En dat, voorzitter, is onbetrouwbaar bestuur. Dat die redenering moet leiden tot een verhoging van woonlasten met €15 is gewoon een valse claim. En dit komt uit de koker van mensen die plechtig hebben beloofd om naar eer en geweten te handelen. Wij zien dit college in staat om deze truuk opnieuw uit te halen maar dan bijvoorbeeld met baggerkosten en via die weg opnieuw de woonlasten te verhogen.
Daarom dienen wij een amendement in om dit recht te trekken.

Over toerekening kosten gesproken: de verkiezingen

Wij vinden het niet acceptabel dat er een bedrag wordt gereserveerd voor het opleiden van kandidaatraadsleden voor de verkiezingen van maart 2018. De landelijke partijen worden voor deze activiteiten al heel royaal voorzien door een jaarlijkse subsidie van het Rijk via de Wet financiering politieke partijen (Wfpp). Het extra verbruiken van Nieuwegeins gemeenschapsgeld en Nieuwegeins ambtenarencapaciteit voor datzelfde doel omdat, zoals Groenlinks het verwoordde “het wel zo makkelijk is”, staat haaks op de bedoeling van de wetgever. Wij spreken hierbij onze afkeuring over uit. Aangezien dit in de achterkamertjes al op de goedkeuring kon rekenen van alle fractievoorzitters behalve ondergetekende, zien wij het nut niet in van het indienen van een motie hierover.
Daarbij komt: de burgemeester wil graag in dekrant pronken met de tekst van artikel 1 van de Grondwet dat over gelijke behandeling gaat, maar wij hebben geen enkel commentaar van hem gehoord over het feit dat door deze rijkssubsidieregeling de lokale partijen die niet in Den Haag zijn vertegenwoordigd fors benadeeld worden. Het zijn alleen de landelijke partijen die hier voordeel van hebben. Alsof dat niet genoeg is wordt er ook nog een greep in de Nieuwegeinse kas gedaan voor de verkiezingen. En de burgemeester vindt het prima. 

Integriteit Ambtenaren

Komen we terug op de bedrijfsreclame op de T-shirts van ambtenaren. Daar zijn grenzen overschreden en we weten ook wel dat de ambtenaren dat niet zelf hebben verzonnen maar opdracht daartoe hebben gekregen.
Zelf heb ik als raadslid enkele jaren terug ervaren dat een ambtenaar mij belde en druk uitoefende om onze vraag naar een inspectierapport in te trekken. Heb ik natuurlijk niet gedaan maar het inspectierapport dat ik uiteindelijk na veel moeite verkreeg was er één waar geen enkele handtekening (dus ook niet van een verantwoordelijke inspecteur) onder stond en waarvan ook de afbeeldingen niet overeenstemmen met de brug waar het rapport over ging. De VVD was het met mij eens dat het rapport niet deugde, maar die vond het, zoals wel vaker, wel best.
Daarbij is het al jarenlang gebruik dat raadsleden grote delen van hun spreektijd besteden aan het overladen van de ambtenaren met complimenten wat gretig door de wethouders wordt aangehoord, maar o wee als een burger hier een oprecht kritisch geluid laat horen, dan zijn de rapen gaar en krijgt die burger de wind van voren van dezelfde wethouder.
Dat kan beter en dat moet beter. Ambtenaren zijn niet onfeilbaar en deze zaken moeten bespreekbaar worden gemaakt in de gemeentelijke organisatie.

Nu is het zo dat de wetgever in het kader van integriteit van de ambtenaren wetten en gedragscodes heeft ontwikkeld en dient er beleid te zijn waarover verantwoording aan de Raad moet worden afgelegd. Zie artikel 125 quater, lid d van de Ambtenarenwet. Is in Nieuwegein nog nooit gebeurd. Vandaar onze motie die we bij deze indienen om uitvoering te geven aan de wettelijk voorgeschreven regels hierover.