NÚwegein

De enige 100% onafhankelijke partij in Nieuwegein

Ingediende motie faillietverklaring Integriteit Nieuwegeins bestuur

De gemeenteraad van Nieuwegein in vergadering bijeen op 18 december 2017
overweegt
 1. Dat het noodzakelijk is dat de Nieuwegeinse inwoners kunnen vertrouwen op goed en verantwoord bestuurlijk handelen binnen hun overheid en dat er aandacht wordt besteed aan het behouden en bevorderen van integriteitsbewustzijn en aan het voorkomen van misbruik van bevoegdheden, belangenverstrengeling en discriminatie
 2. Dat integriteit het vertrouwen in de overheid kan maken of breken
 3. De burgemeester expliciet de hoeder van de bestuurlijke integriteit is. Zie artikel 170 Gemeentewet.
Verder
 • Dat bij melding van de risico’s vanwege de vele (minimaal 10) voorzitterschappen en plaatsvervangende voorzitterschappen van één raadslid (dhr. Monrooij, fractievoorzitter Christen Unie, tevens oudwethouder Financiën) voor de integriteit van het Nieuwegeins bestuur
 • en bij melding van de risico’s van de vriendschapsrelatie tussen raadslid Monrooij en de raadsgriffier terwijl dhr. Monrooij de voorzitter was van de selectiecommissie bij de sollicitatie van die raadsgriffier en vervolgens ook de voorzitter van de werkgeverscommissie (beoordelingscommissie) van die raadsgriffie (een vriendschap die bewijsbaar schadelijke gevolgen heeft gehad, waaronder de afrekening van de privéfactuur met geld van de gemeenschap en ongewenste omgangsvormen) 
 • door de burgemeester een integriteitsonderzoek werd ingesteld tegen degene die die meldingen had gedaan. Níet tegen dhr Monrooij, terwijl algemeen bekend is veel voorzitterschappen bij eenzelfde raadslid inherent belangenverstrengeling is,
 • Dat de onderzoeker vervolgens allerlei wissewasjes heeft onderzocht maar niet de vriendschapsrelatie tussen de beide heren en ook niet de risico’s heeft geanalyseerd bij de vele voorzitterschappen, al dan niet plaatsvervangend
 • Dat bij een kwestie van fraude, meer waarschijnlijk verduistering in dienstbetrekking door raadslid Monrooij, samen met de raadsgriffier, de burgemeester dat raadslid en die raadsgriffier in bescherming neemt in plaats van een norm te stellen en te handhaven
 • En dat hij deze kwestie onder de mat probeert te vegen
 • Dat de burgemeester hoogstpersoonlijk het presteert om de door de gemeenschap betaalde privéfactuur te verklaren door te beweren dat de opdracht aan de advocaat van Monrooij mondeling is verstrekt door iemand uit de gemeentelijke organisatie, maar dat niemand, ook hij niet, weet wie die 'iemand' is; en dat voor dat geld een mondeling advies is gegeven aan iemand uit de gemeentelijke organisatie maar dat niemand, ook hij niet, weet wie die ‘iemand’ is
 • en dat voor hem daarmee de kous af is.
Van eerder stadium
 • Dat niet alleen in de privacywetten en in de rechten van de mens staat opgetekend dat er zorgvuldig dient te worden omgegaan met privacygevoelige informatie; het staat - ten overvloede - ook in de gedragscode voor raadsleden
 • Het feit dat raadslid Bamberg een raadsbrief met privacygevoelige informatie doorsluisde naar de werkgever van een raadslid met bewijsbaar grote schade tot gevolg (staandevoetontslag) wordt door burgemeester Frans Backhuis tot op heden goed gepraat en goedgekeurd, terwijl die handeling haaks staat op de gedragscode's voor raadsleden
Dat tevens
 • kostbare bouwgrond illegaal en stiekem achter de rug van de raad om, dus door overtreding van zeer belangrijke wetten, door wethouder Adriani voor een prikkie is verkocht aan een door hem persoonlijk uitgekozen projectontwikkelaar (dus voorkeurspositie) met grote financiele schade voor Nieuwegein 
 • dat de burgemeester dat heeft ondersteund
 • en dat nu ook daarmee achter mekaar de bewijzen worden geleverd voor al onze bedenkingen en bezwaren die door de burgemeester aldoor werden geframed als “valse beschuldigingen” en "insinuaties"
En ook
 • Dat in juli 2017 de burgemeester naar aanleiding van onze motie heeft toegezegd dat hij uiterlijk in oktober 2017 met een voorstel zou komen over de wijze waarop jaarlijks verantwoording wordt afgelegd over het gevoerde integriteitsbeleid in de ambtelijke organisatie en over de naleving van de gedragscodes. Zoals voorgeschreven in artikel 125 quater van de ambtenarenwet
 • Dat hij in november desgevraagd te melden had dat hij "enkele gesprekken gevoerd had met enkele personen"
 • en dat er in december 2017 nog steeds geen voorstel ligt
Overweegt ook
 • dat dit zaken zijn die per toeval zijn ontdekt, dus niet na doelgericht groot onderzoek en dat dit alles een sterke indicatie is voor hoe het er overigens aan toe gaat binnen de Nieuwegeinse overheid
 • dat de serie kan worden aangevuld met
  het door het college subsidieren van een B.V. (onrechtmatigheid),
  de manier waarop er stelselmatig wordt gesold met het budgetrecht van de gemeenteraad,
  het onderzoek van de Rekenkamercommissie die heeft verzuimd om juist de rechtmatigheid van verstrekte subsidiegelden te onderzoeken;
  met liegende wethouders,
  het falen van grote projecten als Geynwijs, de parkeergarages, het Atrium, het stadstheater;
  met de vertekende beelden van de jaarrekeningen en begrotingen;
  maar dat het niet noodzakelijk is om uitputtend te zijn in de voorbeelden van mislukt beleid door oncontroleerbaarheid van het Nieuwegeins bestuur
 • dat dit probleem structureel en diepgeworteld is en dat er geen sprake meer kan zijn van "vluchtige incidenten"
Concludeert
 • Dat de politieke ambtsdragers in Nieuwegein niet gecontroleerd willen worden en
 • dat hun handelingen niet gecontroleerd kúnnen worden
 • Dat er dus sprake is van uit de hand gelopen oncontroleerbaarheid van het bestuur
 • Dat de burgemeester zijn geloofwaardigheid en betrouwbaarheid heeft verspeeld
 • en dat de burgemeester de integriteit van de gemeente niet langer kan garanderen
En dus

Dat de integriteit van het bestuur van Nieuwegein op alle mogelijke manieren ondergraven en failliet is.

Stadspartij Núwegein
H. Bakhtali