NÚwegein

De enige 100% onafhankelijke partij in Nieuwegein

Betoog begroting 2012 (november 2011)

Voorzitter,
Een burgemeester is een bij Koninklijk besluit benoemde gezagdrager die boven de partijen hoort te staan en die de transparantie en integriteit in het bestuur dient te bevorderen en die vriendjespolitiek dient tegen te gaan. Hij bewaakt het fatsoen in het bestuur en geeft daarin het juiste voorbeeld.
Nieuwegein heeft recht op een burgemeester die zijn gloeiende best wil doen om ervoor te zorgen dat de gemeenteraad haar taken optimaal kan uitvoeren.
Ter voorbereiding van deze begroting hebben wij u een stevig onderbouwde analyse overlegd die aantoont hoe onze kerntaken stelselmatig worden ondermijnd. Onder andere door onze oppositiegenoot Monrooij, die door de coalitie op veel sleutelposities is neergezet.
We weten nu waarom. Hij is onder andere waarnemend voorzitter van de Raad, waarnemend voorzitter van het presidium en hij is de voorzitter van de onderzoekscommissie geweest in de kwestie Integriteit-PvdA.
Wij hebben ook aangetoond dat dit bestuur wetten aan zijn laars lapt. Wij hadden eerlijk gezegd verwacht dat u met dat signaal serieus zou omgaan.
Drie fracties hadden in juni al stevig aan de bel getrokken en waren uit protest weggebleven bij de raadsvergadering over de Kadernota omdat het een fopvergadering was. Er was immers helemaal geen kadernota, nota bene het fundament van de begroting. Vanwege hun protest kregen die fractievoorzitters onder uw supervisie er stevig van langs door de coalitie en inhoudelijk heeft u er niets mee gedaan. Dat was de eerste keer dat u dit foefje uithaalde.
De fractie Trots en mijn fractie hebben samen een volgende poging ondernomen om een debat los te krijgen over de integriteit van het Nieuwegeins bestuur. Vandaar onze uitvoerige brandbrief.
Uw reactie op onze gefundeerde klachten kwam neer op: "ik ben het niet met jullie eens en ik ga niet akkoord met jullie aanpak". Natuurlijk heel povertjes voor een burgemeester die beweert op inhoud te willen burgemeesteren. Bedroevend dat u niet eens concreet heeft aangegeven waarom u het niet eens bent en hoe wij het dan wel moeten aanpakken. Een heuse gezaghebber zou met verbetervoorstellen komen, maar u was niet eens bereid om onze stellingen te toetsen. Een grote gemiste kans eigenlijk want als was gebleken dat onze stellingen ongegrond waren dan had u ons met recht een flinke veeg uit de pan kunnen geven. En dat is precies het punt; u weet dat het allemaal klopt, daarom wilt u het niet over de inhoud hebben. U kijkt wel uit.
Gek genoeg agendeerde u onze brief wel voor de Raad. Absurd natuurlijk want u had niet eens behoorlijke antwoorden gegeven en de Raad was al een heel jaar aan bod geweest met deze materie en was als zodanig dus een gepasseerd station.
U drukte door want u wilde het foefje weer uithalen maar nu in het openbaar. U wilde ons hard bestraffen voor het luiden van de klok en ons publiekelijk laten vernederen en bespotten door uw coalitiepartners en tegelijkertijd een lofdicht laten bezingen voor de wel erg diep gezakte ChristenUnie/SGP fractievoorzitter Monrooij. En alleen zo kon u uw verantwoordelijkheden als burgemeester weer ontlopen. Vier vliegen in één fopbespreking. Uw coalitiepartners en uw oppositiepartner Monrooij zijn vast heel blij met u.
Uw plan liep echter uit op een fiasco want wij hadden u door en verlieten op tijd uw poppenkast. Bovendien is pijnlijk duidelijk geworden hoe ziek dit bestuur is en hoe hard u samen met uw coalitiepartners aan de slag moet met de schade aan de heer Monrooij. Meneer Monrooij onze politicus van het jaar die dondersgoed weet welke integriteitgrenzen hij heeft overschreden. Net zoals zijn PvdA-partners, die van alle kanten aan zijn touwtjes mogen trekken. Wie te lang met pek omgaat komt er helemaal onder te zitten.
We weten allemaal dat van alle PvdA'ers hier fractievoorzitter Adriani het meest bevoordeeld is door het geknoei en de oneerlijkheid van de heer Monrooij. Meneer Monrooij, die alle ChristenUnie- en SGP-principes heeft verkwanseld in zijn bezieling om zijn PvdA-partners te dekken. De heer Monrooij die het integriteitonderzoek heeft gesaboteerd door de Raad achter mekaar oren aan te naaien waar ze bij zat, steevast beginnend met een moment voor gebed. Hoe hypocriet. Een betere deksel voor de PvdA-beerput, dan deze ChristenUnie/SGP fractievoorzitter kunt u zich echt niet wensen.
Voorzitter U heeft toegestaan dat PvdA-voorzitter Adriani over de heer Rijnders en mij sprak alsof wij straatschoffies zijn op wie schade te verhalen zou zijn. Schade vanwege het schrijven van een keurige brandbrief. Slaat natuurlijk helemaal nergens op, maar had hij zich niet beter kunnen afvragen op wie de schade verhaald moet worden die door het voortwoekerend bederf in zijn fractie wordt aangericht ? .... en op wie de schade verhaald moet worden die de PvdA aan Nieuwegein aanricht? En op wie de kosten van het foponderzoek van Bing? U wist dat hij onzin uitkraamde. En toch gaf u hem en de andere drie coalitievoorzitters alle ruimte om dat te doen ... en dat roept natuurlijk weer de vraag op wie voor de schade moet opdraaien die u als raadsvoorzitter aanricht aan u als burgemeester want u bent zwaar door de mand gevallen.
Dan de heer Monrooij.
Tijdens de fopbespreking van 28 september was hij opvallend stil. Geen enkele kik heeft hij gegeven, maar hij stond wel in de houding om alle veren en applaus van de coalitie op te vangen.
Met applaus, voorzitter, zelfs als ú dat tegen de regels in toestaat kunt u als burgemeester misschien wel de hand boven het hoofd houden van onze meester manipulator, want de beerput moet natuurlijk wel gedempt blijven, maar u geeft hem daarmee echt zijn gezicht niet terug, laat staan zijn ChristenUnie/SGP-gezicht. De warme steunbetuigingen van de vier coalitievoorzitters, die hem links en rechts om de oren vlogen gaven duidelijk aan hoe geweldig dankbaar ze hem zijn en hoe hard ze op zijn onbetrouwbaarheid willen blijven rekenen.
Zo stilletjes overigens als de heer Monrooij binnen was, zo schreeuwerig was hij buiten deze politieke arena. Een brief op poten kregen wij van zijn advocaat, waarin hij ons aansprakelijk stelt ... voor alweer schade ... aan zijn goede naam en eer. Al onze beschuldigingen, en dat zijn er nogal wat, zouden gelogen zijn. Bijvoorbeeld dat hij al zijn sleutelposities misbruikt om het college en in het bijzonder de PvdA te dienen door de Raad te misleiden, de Raad onjuist te informeren, door ongeldige stemmen door te drukken, het integriteitonderzoek te saboteren etc. etc, ...zou volgens hem allemaal gelogen zijn. Wij reageerden netjes terug met de bevestiging dat zijn reputatie inderdaad in puin ligt maar dat die zelfvernietiging geheel aan hemzelf te wijten is.

Toch vroegen we hem wat precies gelogen zou zijn in zijn optiek. Geen enkele reactie. Logisch, want de waarheid is niet te weerleggen. Misschien wel in een doofpot te stoppen, maar niet te weerleggen. Hij wilde alleen even Boe! roepen
Wat denkt u: zal de ChristenUnie/SGP deze schade ook bij ons komen verhalen? We zullen het zien.
Voorzitter, u beweert bij hoog en bij laag dat u het over de inhoud wil hebben en niet over procedures. Mooie woorden. Daarover het volgende: Waarom vragen u en uw coalitiepartners eigenlijk niet om een inhoudelijk feitenonderzoek naar de heer Monrooij? Waarom heeft u het wel en uitsluitend over juridische procedures tegen ons? Heel simpel. U hoopt dat we uit angst en vrees voor die procedures gaan zwijgen over de inhoud: die doofpot weet u nog? We wensen u veel succes daarmee. De heer Monrooij had al hoogstpersoonlijk een fopprocedure gestart maar hij viel onmiddellijk stil omdat hij geen leugen kon aanwijzen.
Voorzitter toen de heer Rijnders en ik uw poppenkast verlieten riep u ons radeloos na dat weglopen een teken van zwakte is. Hoe zullen we het noemen dat u onze vragen zo onfatsoenlijk afhandelt? Uw brevet van onvermogen?
Weet u, goed beschouwd hebben de heer Monrooij en u samen aan ons en aan Nieuwegein een grote dienst bewezen. Met het bedrog van de heer Monrooij, met uw nalatigheid en met uw absurditeiten, heb je eigenlijk helemaal geen integriteitonderzoek meer nodig! In uw haast om ons te remmen in het aan de kaak stellen van de bestuurlijke onbetrouwbaarheid heeft u beiden hoogstpersoonlijk alleen maar nog meer bewijzen daarvoor aangeleverd; je hoeft alleen maar te kijken naar de foute wijze waarop de heer Monrooij het integriteitonderzoek-PvdA heeft gesaboteerd en die waarop u hem vervolgens probeert te dekken en tegelijkertijd ons een loer probeert te draaien, zonder zelfs een zweempje van schaamrood op uw wangen.
U heeft samen scherp uitgetekend hoe ziek en niet-integer dit vriendjesbestuur inclusief de burgemeester opereert.

En daarvoor danken wij u.