NÚwegein

De enige 100% onafhankelijke partij in Nieuwegein

Coffeeshop weer terug in Fokkesteeg

Wij werden via andere kanalen dan de gemeente geinformeerd over de uitspraak van de Raad van State in zake de intrekking van de vergunning van coffeeshop Zuidpool in de wijk Fokkesteeg.  Een zeer spijtige ontwikkeling, vooral voor de wijkbewoners die zo blij waren dat de rust in hun woonomgeving terug is. Voor ons, Stadspartij Núwegein, aanleiding om daarover vragen te stellen aan de burgemeester.

drugshandel weer in woonwijk? >>>

Raadsvragen Núwegein over hoge tarieven in Movactor buurtcentra

Ons bereiken veel berichten en klachten over de regelingen rond de activiteiten en cursussen in buurthuiscentra.
Ook de prijzen van thee en koffie zijn tegenwoordig bijna marktconform. De vraag is gerechtvaardigd of het voor de groep (ouderen en eenzamen) die bereikt moet worden nog wel aantrekkelijk is om deel te nemen aan de niet meer zo laagdrempelige activiteiten in de buurthuiscentra. Voor stadspartij Núwegein reden om daar vragen over te stellen aan het college van burgemeester en wethouders.

bijna marktconforme prijzen ... >>>

Raadsvragen over plan Sportpark-Parkhout-Rijnhuizen-Helmkruid

Gezien de manier waarop het college omgaat met de inwoners, kunnen wij stellen dat er sprake is van onbehoorlijk bestuur. Dat is ook de conclusie van het Wijkplatform HZL, want zij hebben het vertrouwen in het college opgezegd en heffen zichzelf per october 2014 op. Wij hebben naar aanleiding daarvan een tweetal raadsvragen aan het college gesteld.

onbehoorlijk bestuur >>>

Rechtmatigheidsonderzoek subsidiegelden Movactor

Nieuwegein, 18 oktober 2013

Geacht college,
Betreft: Raadsvraag art. 42 Reglement van Orde over Rechtmatigheid Movactor.

Onze vragen betreffen de rechtmatigheid (wetten, regelgeving, bevoegdheid) van de bedragen die zijn overgemaakt naar Movactor. Ten overvloede melden wij u dat onze vraag niets met mandaatregelingen en budgetregelingen te maken hebben.

Inzet van gemeenschapsgeld vereist zorgvuldigheid en rechtmatigheid. Om misbruik van gemeenschapsgeld te voorkomen zijn de nodige regels opgesteld en wordt van burgemeester en wethouders verwacht dat zij zich aan die regels houden.

het gaat in totaal om 8 ton geld van de gemeenschap >>>