Núwegein

De meest onafhankelijke lokale politieke partij: met hart en daad voor Nieuwegein

Vragen over besteding subsidiegelden Movactor

Nieuwegein, 14 oktober 2013

Geacht college,

Betreft: vragen ex art 42 Reglement van Orde inzake Movactor en Movactor B.V.

a. Wat vindt u ervan dat Movactor zonder medeweten laat staan toestemming van het College een BV heeft opgericht?

b. Wat vindt u ervan dat de oprichtingskosten ad €18.000,- uit subsidiegeld is betaald (uiteraard eveneens zonder toestemming van College of van de Raad? De Stichting vroeg pas een krap jaartje daarna om college-toestemming, terwijl de toestemming gevraagd had moeten zijn voordat de BV werd opgericht.

c. Welke sanctie of maatregel heeft u getroffen voor deze schending van hetgeen in de Beheersverordening staat opgenomen

d. Hoe bent u daarmee omgegaan? Welke maatregelen heeft u getroffen?

e. Waarom heeft u de Raad niet op de hoogte gesteld van die . Ontwikkelingen? Heeft dat te maken met het feit dat op het moment van aanvraag-College-toestemming Movactor BV al met een verlies van een ton te kampen had?

Deze vraag gaat over de rechtmatigheid (wetten, regelgeving, bevoegdheid) van de bedragen die vervolgens zijn overgemaakt naar Movactor. Ten overvloede melden wij u dat onze vraag niets met mandaatregelingen en budgetregelingen te maken hebben.

Inzet van gemeenschapsgeld vereist zorgvuldigheid en rechtmatigheid. Om misbruik van gemeenschapsgeld te voorkomen zijn de nodige regels opgesteld en wordt van burgemeester en wethouders verwacht dat zij zich aan die regels houden.

In 2010 is er een collegebesluit genomen om maximaal €600.000,- beschikbaar te stellen voor huisvestingsexploitatie. Voor de bedragen die daar bovenop worden overgemaakt is separaat schriftelijke toestemming (Raads- of Collegebesluit) nodig.

Voor de €62.000,- (dat verhoogd werd naar € 67.000,- ) is dus een collegebesluit nodig geweest evenals voor de lening van €58.000,-. Voor de gemeentelijke garantstelling van € 40.000,- is een Raadsbesluit. nodig geweest. Kunt u ons mededelen of er meer bedragen zijn overgemaakt waar wij mogelijk op dit moment niet van op de hoogte zijn?

Onderzoek heeft uitgewezen dat de genoemde bedragen naar Movactor zijn overgemaakt zonder dat het College of de Raad daar een besluit over heeft genomen. De bedragen zijn dus zonder toestemming overgemaakt. De noodzakelijke collegebesluiten cq raadsbesluiten ontbreken immers. Dat maakt de handelingen onrechtmatig.

Vragen:
1. Waarom heeft u de bedragen doen overmaken buiten het zicht van het College en de Raad om en zonder hun toestemming, zoals vereist?

2. Volgens onze informatie wordt eind dit jaar de eerste van de geplande 5 buurtpleinen (Zorg en Welzijn onder één dak) gerealiseerd. Klopt dat?

3. Wij hebben ten behoeve van het realiseren van 5 buurtpleinen gedurende afgelopen vier jaar 4 keer 600.000 = 2.4 miljoen uitgegeven. Hoeveel van dat geld is er nog over?

4. In 2012 was het verlies van Fairs €100.000,- wat is het totale verlies van Movactor BV in 2012?

5. U deelde ons mede dat de Stichting en de BV dezelfde Raad van Toezicht hebben. Hebben zij ook hetzelfde Bestuur?

6. Wat zijn de gevolgen voor de Stichting Movactor als Movactor BV. failliet wordt verklaard?

7. Kunt u ons de jaarrekeningen van de BV opsturen? Aangezien de BV is opgericht uit gemeenschapsgeld en de lening van € 58.000,- gemeenschapsgeld ook uit gemeenschapsgeld is verstrekt heeft de Raad recht op inzage in de jaarrekeningen van de BV.

8. Zoals iedereen kan zien wordt personeel van de Stichting Movactor ingezet voor Movactor BV. a. Hoeveel heeft de B.V. tot nu toe betaald voor het ingehuurd personeel van de Stichting? b. Kunt u ons de facturen opsturen?

9. Op 23 september is er een presentatie verzorgd over de financiën van Movactor. Zoals u heeft kunnen zien zaten in twee jaarrekeningen belangrijke verschillen. In de jaarrekening van 2010 een verschil van €287.052,- en in die van 2011 een verschil van €240.632,-. Die bedragen zijn niet verantwoord.
Bent u het daarmee eens?

10. Bent u het ermee eens dat hier boekhoudfraude is gepleegd?

11. Wat gaat u hieraan doen?

12. Bent u het ermee eens dat het totaal van onrechtmatig overgemaakte bedragen op een totaal van € 710.684,- komt?

Wij verblijven In afwachting van de antwoorden.

Met vriendelijke groet,
H. Bakhtali,
Stadspartij Núwegein