NÚwegein

De enige 100% onafhankelijke partij in Nieuwegein

Rechtmatigheidsonderzoek subsidiegelden Movactor

Nieuwegein, 18 oktober 2013

Geacht college,
Betreft: Raadsvraag art. 42 Reglement van Orde over Rechtmatigheid Movactor.

Onze vragen betreffen de rechtmatigheid (wetten, regelgeving, bevoegdheid) van de bedragen die zijn overgemaakt naar Movactor. Ten overvloede melden wij u dat onze vraag niets met mandaatregelingen en budgetregelingen te maken hebben.

Inzet van gemeenschapsgeld vereist zorgvuldigheid en rechtmatigheid. Om misbruik van gemeenschapsgeld te voorkomen zijn de nodige regels opgesteld en wordt van burgemeester en wethouders verwacht dat zij zich aan die regels houden.

In 2010 is er een collegebesluit genomen om maximaal €600.000,- beschikbaar te stellen voor huisvestingsexploitatie. Voor de bedragen die daar bovenop worden overgemaakt is separaat schriftelijke toestemming (Raads- of Collegebesluit) nodig.

Voor de €62.000,- (dat verhoogd werd naar € 67.000,- ) is dus een collegebesluit nodig geweest evenals voor de lening van €58.000,-. Voor de gemeentelijke garantstelling van € 40.000,- is een Raadsbesluit nodig geweest.

1. Kunt u ons mededelen of er meer bedragen zijn overgemaakt waar wij mogelijk op dit moment niet van op de hoogte zijn?

2. Onderzoek heeft uitgewezen dat de genoemde bedragen naar Movactor zijn overgemaakt zonder dat het College of de Raad daar een besluit over heeft genomen. De bedragen zijn dus onrechtmatig overgemaakt. De noodzakelijke collegebesluiten cq raadsbesluiten ontbreken immers.
Vraag: Waarom heeft u de bedragen doen overmaken buiten het zicht van het College en de Raad om en zonder hun toestemming, zoals vereist? 

3. Volgens onze informatie wordt eind dit jaar de eerste van de geplande 5 buurtpleinen (Zorg en Welzijn onder één en dezelfde dak) gerealiseerd. Klopt dat?

4. Wij hebben ten behoeve van het realiseren van 5 buurtpleinen gedurende afgelopen vier jaar 4 keer 600.000 = 2.4 miljoen uitgegeven. Hoeveel van dat geld is er nog over? 

5. In 2012 was het verlies van Fairs €100.000,- wat is het totale verlies van Movactor BV in 2012? 

6. U deelde ons mede dat de Stichting en de BV dezelfde Raad van Toezicht hebben. Hoe is dat mogelijk? Een BV heeft toch Raad van Commissarissen? Zijn de leden van de Raad van Toezicht de leden van de Raad van Commissarissen?

7. Wat zijn de gevolgen voor de Stichting Movactor als Movactor BV. failliet wordt verklaard?

8. Kunt u ons de jaarrekeningen van de BV opsturen? Aangezien de BV is opgericht uit gemeenschapsgeld en de lening van € 58.000,- gemeenschapsgeld ook uit gemeenschapsgeld is verstrekt heeft de Raad recht op inzage in de jaarrekeningen van de BV.

9. Zoals iedereen kan zien wordt personeel van de Stichting Movactor ingezet voor Movactor BV. a. Hoeveel heeft de B.V. tot nu toe betaald voor het ingehuurd personeel van de Stichting? b. Kunt u ons de facturen opsturen?

10. Op 23 september is er een presentatie verzorgd over de financiën van Movactor. Zoals u heeft kunnen zien zaten in twee jaarrekeningen belangrijke verschillen. In de jaarrekening van 2010 een verschil van €287.052,- en in die van 2011 een verschil van €240.632,-.

Die bedragen zijn niet verantwoord.

· Bent u het daarmee eens?
· Bent u het ermee eens dat hier boekhoudfraude is gepleegd?
· Wat gaat u hieraan doen?
.  Bent u het ermee eens dat het totaal van onrechtmatig overgemaakte bedragen op een totaal van € 710.684,- komt?

Slotvraag voor dit moment:

Bent u het met ons eens dat gezien de financiële en juridische verstrengeling tussen de Stichting en de BV er geen sprake kan zijn van "Scheiding in rechte" en "Geen financiele verevening tussen de Stichting en de BV" terwijl dat wel de voorwaarden waren die door u zijn gesteld bij het verlenen van toestemming voor oprichting van de BV 10 maanden nadat de BV zonder toestemming was opgericht?

Met vriendelijke groet,
H. Bakhtali
Stadspartij Núwegein