Núwegein

De meest onafhankelijke lokale politieke partij: met hart en daad voor Nieuwegein

Raadsvragen over plan Sportpark-Parkhout-Rijnhuizen-Helmkruid

Gezien de manier waarop het college omgaat met de inwoners, kunnen wij stellen dat er sprake is van onbehoorlijk bestuur. Dat is ook de conclusie van het Wijkplatform HZL, want zij hebben het vertrouwen in het college opgezegd en heffen zichzelf per october 2014 op. Wij hebben naar aanleiding daarvan een tweetal raadsvragen aan het college gesteld.

Geacht college,

Over het plan hierboven vermeld werd consequent aan de bewoners voorgehouden dat een raadsbesluit een besluit is waar niet aan getornd mag worden. De onderdelen waren met elkaar verbonden en onderling zodanig afhankelijk dat het college niet anders kon dan alles in één integraal plan te vervatten.

Vele redenen zijn aangevoerd om aan de bewoners duidelijk te maken waarom alles in één ondeelbaar plan was vervat. En waarom dat plan op onderdelen niet kon worden gewijzigd.

Nu is het zo dat het plan in maart jl eenzijdig en ingrijpend is gewijzigd, in die zin dat het door het college is opgesplitst in afzonderlijke delen die afzonderlijk worden uitgevoerd. Wij verwijzen naar het concept-verplaatsingsovereenkomst.

De bewoners mochten via de krant (ADUN) vernemen dat er een concept-verplaatsingsovereenkomst zou worden getekend op donderdag 20 maart 2014, de dag na de gemeenteraadsverkiezingen, terwijl met hun was afgesproken dat er pas eind juni zou worden bekeken of het plan definitief zou worden.

Deze manier van omgaan met afspraken met bewoners (en Raad) is ons inziens onbehoorlijk.

Onze vragen:
1. Waarom heeft u het plan opgesplitst?
2. Wat is voor u de aanleiding/de redenen geweest om het plan in afzonderlijke delen verder uit te werken?

Met vriendelijke groet,

H. Bakhtali 
Stadspartij Núwegein