Núwegein

De meest onafhankelijke lokale politieke partij: met hart en daad voor Nieuwegein

Coffeeshop weer terug in Fokkesteeg

Wij werden via andere kanalen dan de gemeente geinformeerd over de uitspraak van de Raad van State in zake de intrekking van de vergunning van coffeeshop Zuidpool in de wijk Fokkesteeg.  Een zeer spijtige ontwikkeling, vooral voor de wijkbewoners die zo blij waren dat de rust in hun woonomgeving terug is. Voor ons, Stadspartij Núwegein, aanleiding om daarover vragen te stellen aan de burgemeester.

Nieuwegein, 3 september 2014
Betreft: raadsvraag ex art. 42 RvO exploitatievergunning Coffeeshop Zuidpool

Geachte burgemeester. geacht college van B en W,

Volgens onze informatie heeft de Raad van State uitspraak gedaan in de zaak die de coffeeshop tegen Nieuwegein had aangespannen.

Uit de uitspraak zou blijken dat de exploitatievergunning in juli 2012 niet ingetrokken had mogen worden.  Daarom heeft de Raad van State het intrekkingbesluit herroepen, waarmee de exploitatievergunning van Poolcentrum Zuidpool weer geldig is geworden.

Wij, Stadspartij Núwegein, maken ons grote zorgen over dit nieuws. Zoals u weet is de overlast in de wijk Fokkesteeg in de omgeving Rapenburgerschans sterk verminderd sinds de sluiting van de coffeeshop.

Onze vragen:
1. Klopt deze informatie?
2. Zo ja, waarom zijn wij van deze feiten niet door u persoonlijk op de hoogte gesteld? Wij zijn van mening dat u als burgemeester, juist vanwege de gevoeligheid van dit onderwerp, ons zo snel mogelijk had moeten informeren om te voorkomen dat wij het eerst via andere kanalen zouden vernemen.
3. Wat betekent de uitspraak van de Raad van State voor Nieuwegein? Komt de coffeeshop weer terug op het oude adres?
4. Bent u het met ons eens dat een coffeeshop niet in de woonwijk hoort? Niet in de wijk Fokkesteeg en ook niet in andere woonwijken?
5. Mocht de coffeeshop onverhoopt terugkomen op hetzelfde adres, wat gaat u dan, in het kader van de strijd die ze hebben moeten leveren voor het vertrek van de coffeeshop, eraan doen om de wijkbewoners voor te bereiden op de terugkeer van die coffeeshop?
6. Zijn er voor de gemeente nog beroepsmogelijkheden tegen deze uitspraak?
7. Kunt u aangeven hoe hoog het bedrag is die de gemeente aan schadevergoeding aan de coffeeshophouder moet betalen?

In afwachting van uw antwoorden.

Met vriendelijke groet,
Haseena Bakhtali
fractievoorzitter Stadspartij Núwegein