NÚwegein

De enige 100% onafhankelijke partij in Nieuwegein

Inspraakprocedure bij bouwplannen Vitens waterfabriek

Geacht college,

In bijlage 1 (hieronder) treft u van onze fractie een mailbericht aan Vitens aan. Deze vraag staat nog open omdat tijdens de raadsvoorbereidingsbijeenkomst van 15 februari jl de heer Schoofs van Vitens ons geen opheldering kon verschaffen op dit punt.

In afwachting van zijn reactie en in het verlengde van dat vraagstuk hebben wij vier vragen aan u.

Het gaat om de informatie-bijeenkomst van 17 mei 2011, waar wethouder Lubbinge in het kader van de inspraak- en bezwaarprocedure consequent naar verwijst. Daar waren veel bewoners niet naartoe gegaan omdat ze niet op de hoogte
waren van de werkelijke plannen van Vitens.
Die bleken namelijk heel anders uit te zien dan aangekondigd in de uitnodigingsbrief dd 3 mei van Vitens (zie bijlage 2). In die brief zaten feitelijke onjuistheden en daardoor zijn de bewoners op een heel verkeerd been gezet omtrent de bouwplannen.

In die brief staat namelijk dat:
• het gaat "om een productiebedrijf dat de ernaast gelegen huidige productielocatie zal vervangen".
• dat de nieuwbouw van belang is "voor de drinkwatervoorziening in Nieuwegein en omgeving".
Dit was voor de bewoners geen aanleiding om zich ergens zorgen over te maken. Sterker nog, zij hebben aangegeven dat de locatie naast het huidige productiebedrijf hun voorkeur heeft.
Dat is waarschijnlijk ook de reden waarom zij het niet nodig hebben gevonden om de plannen te gaan inzien die ter inzage hebben gelegen van 26 mei tot en met 10 juni 2011.

Pas op 20 december, toen de procedure was afgesloten, kwamen de bewoners (tijdens de bewonersbijeenkomst ) achter de werkelijke plannen. Zij hebben terstond uiting gegeven aan hun teleurstelling en hebben vragen gesteld, maar voor inspraak was het te laat.
Van de bewoners heb ik vernomen dat zij toen van de wethouder te horen hebben kregen dat zij geen recht van spreken hadden omdat zij niet aanwezig waren op de bijeenkomst van 17 mei 2011.
De bewoners voelen zich misleid.

Ons inziens voldoet de gevolgde werkwijze niet aan de voorwaarden van fatsoenlijk gemeentelijk bestuur en kan er geen sprake zijn van een inspraakprocedure, zoals vastgelegd in wetten en in de Inspraakverordening Nieuwegein.

Onze vragen:

1. Zijn de plannen tussen 3 mei 2011 en 26 mei 2011 veranderd? Zo ja, waarom is dat niet doorgegeven aan de bewoners?

2. Hoe zit het met de verantwoordelijkheid van het college als de wethouder in het kader van de inspraakprocedure verwijst naar een bijeenkomst:
• die door Vitens is geinitieerd, georganiseerd en ingevuld
• waar veel belanghebbenden niet naartoe gingen omdat ze er verkeerd over waren geïnformeerd. De uitnodigingsbrief bevatte namelijk feitelijke onwaarheden.

3. Aangezien de bewoners niet betrokken zijn bij de bouwplannen zoals die er (nu) werkelijk uitzien, zijn wij verplicht om opnieuw inspraak te verlenen aan de belanghebbenden en ingezetenen en nu op basis van de juiste informatie en de juiste plannen. Wat is uw reactie?

4. Ook willen wij weten waarom Raadsleden en pers zijn buitengesloten van bijvoorbeeld de bijeenkomst van 20 januari terwijl de verordening voorschrijft dat (alle) ingezetenen bij de voorbereiding van gemeentelijk beleid dienen te worden betrokken.
Tijdens de raadsvoorbereidende bijeenkomst op 15 februari is deze vraag ook door ons gesteld en toen verklaarde de wethouder dat de bijeenkomst van 20 december "zijn eigen feestje" was en dat hij daarom mocht bepalen wie wel en wie niet uitgenodigd werden en dat hij daarom bepaalde dat de raadsleden en de pers niet welkom waren en dus niet uitgenodigd werden.
Wij vernemen dus graag van u of het college dat standpunt van de wethouder deelt.

Gezien de urgentie rekenen wij erop dat u heel spoedig reageert en dat wij ruim voor de Raadsvergadering over Vitens uw antwoorden hebben ontvangen.