NÚwegein

De enige 100% onafhankelijke partij in Nieuwegein

Klacht Ongewenste Omgangsvormen tegen raadsgriffier

Na een paar weken tevergeefs geprobeerd te hebben om deze persoonlijk zeer ingrijpende kwestie van valse beschuldiging, treiterij, pesterij, laster etc. door raadsgriffier Contant informeel op te lossen en van het kastje naar de muur te worden gestuurd door de burgemeester, heeft Bakhtali op 12 maart haar klacht formeel gemaakt en bij de burgemeester ingediend met het verzoek om die met spoed bij de klachtencommissie in handen te stellen. Tot op heden, 3 april 2015, heeft de burgemeester dat geweigerd.   

ook manipulatie procedure nieuwe griffier? ...>>>

Schofterig bestuur Nieuwegein deel 4: burgemeester Backhuijs VVD

Een burgemeester dient onomstreden te zijn. Betrouwbaarheid staat daarbij voorop. Helaas gaat dat al lang niet meer op voor de burgemeester van Nieuwegein. Hij stond aan de leiding van een benoemingsprocedure die niet meer arrogant kan worden genoemd maar ronduit schofterig. In Nieuwegein wordt je als kritische volksvertegenwoordiger niet alleen mikpunt gemaakt van openbare groepsvernedering, maar wordt je ook in de rug aangevallen met een integriteitsonderzoek en zomaar (tijdens je slaap als het ware) gebombardeerd worden tot lid van een spek-en-bonencommissie.  

de burgemeester "begrijpt het zogenaamd niet" ... >>>

Schofterig bestuur Nieuwegein Deel 3: Erik van de Voort D66

Beste Erik van de Voort,
Maar liefst zes weken moest ik onderzoeken voordat je eindelijk bekende dat jij degene bent die als eerste mijn naam heeft genoemd tijdens het fractievoorzittersoverleg als voordracht voor zomaar een commissie. Een commissie nota bene waar je zelf geen enkele belangstelling voor hebt.  Waar ben je bang voor? 

achterkamertjespolitiek ... >>>

Schofterig bestuur Nieuwegein Deel 2: Mark Snoeren VVD

Beste Mark Snoeren,
Jij bent fractievoorzitter van de nipt grootste fractie in Nieuwegein, de VVD. Als zodanig ben je de voorzitter van het fractievoorzittersoverleg geweest, die achter mijn rug om op 15 mei plaats had direct na de perspresentatie van het coalitieakkoord. Wij hebben elkaar nog bij de presentatie gezien. 

Door opzettelijke nalatigheid van jou en van de raadsgriffier Ferdinand Contant kon ik niet aanwezig zijn bij het fractievoorzittersoverleg dat, zo bleek mij de dag daarop, direct na de perspresentatie plaatshad.

valse spelletjes ... >>>

Schofterig bestuur Nieuwegein Deel 1: Burgemeester Backhuijs

Per mail dd 16 mei 2014 werd mij, Haseena Bakhtali, als één van de fractievoorzitters in de Nieuwegeinse gemeenteraad door de raadsgriffier Ferdinand Contant medegedeeld dat ik tijdens het fractievoorzitters overleg van de avond daarvoor, buiten mijn medeweten, was gebombardeerd tot lid van de auditcommissie. Ik wist niet dat er toen een overleg had plaats gehad. Ik was de enige die afwezig was. De andere fractievoorzitters, de burgemeester en de griffier waren present, maar geen één die vooraf met mij heeft overlegd, niemand die mij kon/wilde vertellen wie mijn naam als eerste heeft genoemd, ook niet de burgemeester die bij dat overleg aanwezig was en ook niet de raadsgriffier die als notulist diende.

duidelijkheid kwam pas na zes weken rondvragen >>>