NÚwegein

De enige 100% onafhankelijke partij in Nieuwegein

Vriendjespolitiek en de nieuwe Binnenstad Nieuwegein

Beste Nieuwegeiners, dit is een open brief naar uw raadsleden.
 
Raadsleden,
Privé vriendschappen en familierelaties van raadsleden gaan ons, raadsleden, niets aan.
Dat houdt echter terstond op als het ten koste blijkt te gaan van ons raadswerk en van het gemeenschapsbelang, het Nieuwegeins belang.
En daar is ook in Nieuwegein steeds nadrukkelijker sprake van. Het disfunctioneren van de raadsgriffie onder de hoede van vriendje Monrooij (fractievoorzitter CU/SGP), met alle gevolgen van dien voor de Nieuwegeinse gemeenschap, is daar één van de vele symptomen van.
 
U weet allemaal in welke deplorabele staat het Nieuwegeins bestuur en de Nieuwegeinse financien verkeren maar kiest voor een afwachtende opstelling. Onbegrijpelijk maar helaas niet anders. Zien we gelijk ook wat er met de stemmen van de kiezers gebeurt.

Controleren we de wethouder of gaat het om de gezelligheid?

Is aanstaande wethoudersbenoeming amnestieverlening?

Betreft:
Geloofwaardigheid PvdA en Integriteit Nieuwegeins stadsbestuur vs overhaast vertrek PvdA-wethouder Lubbinge en voordracht Adriani als kandidaat PvdA-wethouder

Beste leden van de PvdA-fractie,
U heeft uw fractievoorzitter Adriani voorgedragen als kandidaat om uw overhaast vertrekkende wethouder Lubbinge te vervangen. Veel Nieuwegeiners zijn overrompeld. Wij niet. En wij zullen u uitleggen waarom.
Gesaboteerde integriteitonderzoeken en uitspraak Nationale Ombudsman
Zoals u weet is het dossier "Belangenverstrengeling, integriteitschending, machtsmisbruik en intimidatie door Lubbinge en Adriani" nog altijd niet afgesloten. Interne PvdA-aangelegenheden zijn beslecht met misbruikt van bestuursmacht en collegebevoegdheden wat leidde tot een staande-voet-ontslag bij mijn werkgever de SWN. U bent ook in het bezit van het dossier over deze ontoelaatbare vermenging van belangen. Het dossier, dat ondertussen terecht kan worden gekwalificeerd als PvdA-beerput, kan nog niet worden afgesloten vanwege diverse

Lees verder over de PvdA-doofpotten in domino-opstelling

Open brief aan Martin Monrooij (ChristenUnie) over onderzoeksfraude

Geachte fractievoorzitter ChristenUnie/SGP, geachte heer Monrooij,

Betreft:
Saboteren van een urgent integriteitonderzoek (terzake o.a. machtsmisbruik en belangenverstrengeling) door onderzoeksfraude en misbruik van uw vertrouwensposities

Op 10 september 2011 hadden de fractievoorzitter van fractie Trots en ondergetekende het vertrouwen in u al opgezegd als waarnemend voorzitter van de Raad, waarnemend voorzitter van het Presidium en als voorzitter van de onderzoekscommissie van de Raad die onderzoek moest doen naar de belangenverstrengeling van de PvdA'ers Lubbinge, Adriani, Cor de Vos en Bamberg. Die zaak was door ons aangekaart.
Aanleiding voor het opzeggen van het vertrouwen was dat ons was gebleken dat u misbruik heeft gemaakt van alle drie sleutelposities om niet alleen het democratisch systeem van Nieuwegein buiten werking te stellen wanneer dat het college uitkomt maar ook omdat u een heel urgent integriteitonderzoek heeft gesaboteerd. Daar zijn we al op diverse momenten op terug gekomen. Voor een overzicht

hoe CU/SGP zijn Bijbelse normen verkwanseld ten behoeve van een werhoudersplekje voor zichzelf >>

Coalitie druipt af vanwege koekje van eigen deeg

Het wordt steeds fraaier in het Nieuwegeins bestuur.
Op 28 september liet burgemeester Backhuijs gedwee toe dat de coalitievoorzitters (Adriani PvdA, van de Voort D66, Gadella VVD, van Randwijk CDA) ons (Jack Rijnders (Trots) en mijn persoon) ongeremd beschimpten en bespotten omdat we het lef hebben om belangrijke bestuurszaken aan de kaak te stellen. Uitspraken als: "Daar gaan ze met hun staart tussen hun benen" en "Het zijn straatschoffies op wie we schade moeten verhalen." van VVD'er Gadella en PvdA 'er Hans Adriani .... Backhuijs leek er niet genoeg van te krijgen. Verbeek van Leefbaar Nieuwegein protesteerde tegen dat taalgebruik maar werd toen straal door Backhuijs (raadsvoorzitter) genegeerd. (Lees meer hierover ons verslag van 3 oktober).
De VVD'er Gadella mocht van burgemeester Backhuijs er zelfs een vlezig schepje bovenop doen en uitgebreid uitleggen wat hij

De schandzaal van Backhuijs

Betoog begroting 2011, Raadzaal loopt leeg

Voorzitter,
Een burgemeester is een bij Koninklijk besluit benoemde gezagdrager die boven de partijen hoort te staan en die de transparantie en integriteit in het bestuur dient te bevorderen en die vriendjespolitiek dient tegen te gaan. Hij bewaakt het fatsoen in het bestuur en geeft daarin het juiste voorbeeld.
Nieuwegein heeft recht op een burgemeester die zijn gloeiende best wil doen om ervoor te zorgen dat de gemeenteraad haar taken optimaal kan uitvoeren.
Ter voorbereiding van deze begroting hebben wij u een stevig onderbouwde analyse overlegd die aantoont hoe onze kerntaken stelselmatig worden ondermijnd. Onder andere door onze oppositiegenoot Monrooij, die door de coalitie op veel sleutelposities is

Lees over de vriendjespolitiek in Nieuwegein