NÚwegein

De enige 100% onafhankelijke partij in Nieuwegein

Monrooij (CU/SGP) dreigde met juridische procedure

Onderstaand de ingekorte tekst uit onze brief aan de advocaat van Monrooij (CU/SGP) die (in 2011) dreigde met  een civiele procedure vanwege schade aan zijn "goede" (kuch) naam en eer als wij onze publicaties over hem niet zouden verwijderen van het internet. Wij hadden kort daarvoor ons vertrouwen in Monrooij opgezegd vanwege diverse redenen maar met name vanwege het saboteren van het onderzoek naar de belangenverstrengeling door de PvdA'ers Lubbinge, Adriani, Bamberg, De Vos.
Monrooij zit op alle sleutelposities waardoor hij in staat is de een na de andere doofpot voor de PvdA te fabriceren. (Weet je wie ook graag dreigt met juridische procedures?) 

Wij legden de advocaat rustig uit dat wij slechts naar waarheid verslag hadden gedaan van het functioneren van Monrooij. En juist omdat alles op feiten berust en bewijsbaar is (alles staat goed gedocumenteerd op het RaadsInformatieSysteem Nieuwegein (RIS)) kan niemand de publicatie verbieden. Het enige wat hij dan nog - via een gevallen professor en het AD - kan roepen is dat Bakhtali "onzin praat" of "met modder gooit", maar dat mag iedereen roepen. Het zegt namelijk helemaal niets, behalve dan dat ze helemaal niets kunnen weerleggen en dat ze het heel vervelend vinden dat ik zaken aan de kaak blijf stellen. 

Het was een heel ander verhaal geweest als onze beschuldigingen NIET waar zouden zijn. Het zijn ernstige beschuldigingen dus kunnen we daarover niet liegen in het openbaar. Want dan overtreedt je wetten en kun je succesvol voor de rechter gedaagd worden. 

Dat weten Monrooij en de burgemeester en ook de meeste raadsleden dondersgoed. Maar niet iedereen die de kranten leest weet dat. En het wordt er natuurlijk niet bij verteld. Het is niet de bedoeling dat je slimmer wordt van het lezen van de krant (in dit geval het AD/UN).

Dit was onze brief

Nieuwegein, 26 september 2011

Geachte heer van Roo,

Uw brief van 23 september 2011 aandachtig gelezen hebbend reageren wij als volgt.

Op onze website staan inderdaad beschuldigingen aan het adres van de heer Monrooij. Veel ondersteunende informatie bij die beschuldigingen is te vinden in de verslagen van vergaderingen op het RIS.

Wij hebben meneer Monrooij bij herhaling persoonlijk aangesproken op de fouten die hij kennelijk opzettelijk heeft gemaakt om een belangrijk onderzoek te saboteren. Hij weigerde echter stelselmatig om zijn fouten te herstellen. Wij kunnen daarom niets anders concluderen dat hij opzettelijk heeft geknoeid met  cruciale informatie. Dat vinden wij een zeer kwalijke zaak.

Vertrouwensposities en verantwoordelijkheid

Eerlijk gezegd waren wij persoonlijk des te meer teleurgesteld in meneer Monrooij omdat wij juist van hem hadden verwacht dat hij wat hogere/strengere normen en waarden dan "gemiddeld" zou hanteren, omdat hij er nogal prat op gaat "een bepaalde vertrouwenspositie" te genieten binnen de Raad. Kennelijk is hij daarbij vergeten dat bij die vertrouwenspositie ook bepaalde verantwoordelijkheden horen, zoals het ordentelijk laten verlopen van Raadsonderzoeken naar de integriteit van een wethouder en raadsleden en het respecteren van de voorgeschreven regels.  

Die verantwoordelijkheden zijn door meneer Monrooij met voeten betreden. Het was verstandig geweest als hij ook op die momenten zijn goede naam eer had aangedaan. Toen kwam het daarop aan. Hij handelde nochtans alsof hij almachtig en onschendbaar was.
Een andere verklaring hebben we voor zijn disfunctioneren niet kunnen vinden.

Bent u het met ons eens dat iemand van goede naam en eer eerst en vooral daarnaar dient te handelen?
Aangezien wij de grootste zorgvuldigheid in acht nemen hebben wij eerst gepoogd het één en ander intern op te lossen met meneer Monrooij. Helaas zijn die pogingen vruchteloos gebleken. Vanuit diezelfde zorgvuldigheid zouden wij niets publiceren als wij niet 100% zeker zouden weten dat het niet waar zou zijn. 

Wij zijn ons goed bewust van wat we doen, want we hebben daarover regelmatig overleg met onze juridische adviseur.
We zijn volksvertegenwoordigers die ook een grote verantwoordelijkheid hebben naar de inwoners toe. Ook ten aanzien van de democratie en de kwaliteit van de besluitvormingsprocessen binnen het stadsbestuur.

Schadelijk handelen

Eerlijk gezegd verrast het ons dat meneer Monrooij een advocaat in de hand heeft genomen.

Hij doet alsof hij niet weet hoe schadelijk zijn handelwijze is geweest voor het imago en de betrouwbaarheid van het gemeentebestuur van Nieuwegein.
Maar hij heeft wel zijn sleutelposities misbruikt om democratische besluitvormingsprocessen van het gemeentebestuur van Nieuwegein te saboteren. Vindt u dan niet schadelijk? 

En dan hebben we het nog niet eens over de schade aan de goede naam en eer van een raadslid (ondergetekende) bij een vraagstuk van bestuurlijke integriteitt. Een vraagstuk dat door zijn saboterende handelingen niet aan de gemeenteraad kon worden voorgelegd. Zelfs de Nationale Ombudsman (laatste alinea) heeft gerapporteerd dat het allemaal verkeerd is opgepakt (Monrooij was de voorzitter van de onderzoekscommissie). 

Wat vindt hij er zelf van dat hij bewust onwettige stemmen heeft toegelaten op een motie die eigenlijk niet eens kon worden ingediend? Wat vind u ervan dat hij een integriteitsonderzoek heeft ondermijnd?
Heeft hij toen wel in gaten gehad hoe grievend een en ander, in de openbaarheid gepleegd, zou kunnen zijn voor het betrokken raadslid?

Wij zien de positie en daarmee samenhangend het functioneren van Monrooij als een fundamenteel bestuurlijk probleem in Nieuwegein. 
Tegelijkertijd zien wij geen andere weg dan dit probleem publiekelijk te maken in de hoop dat deze stap wel tot de gewenste verbeterslag zal leiden. 

Het functioneren van Monrooi als waarnemend voorzitter van de Raad, voorzitter van het presidium, voorzitter van de werkgeverscommissie van de griffier en van de burgemeester en zo meer, is wat ons betreft onacceptabel. Hij is raadslid maar als (oud-)wethouder functioneert hij als de belangrijkste beschermheer van het college tegen de Raad. 

Monrooij kan helemaal niets weerleggen van onze beschuldigingen

Wij willen hem hierbij uitnodigen om publiekelijk onze beweringen te weerspreken of te weerleggen als hij vindt dat hij dat nog kan.
Niet in een algemene kreten als: : "Bakhtali praat onzin" ... daar kan niemand wat mee.... maar puntsgewijs en concreet  ingaan op onze beschuldigingen en laat hem maar aangeven wat niet klopt. Hij weet dat wij zo een officieel document tevoorschijn kunnen halen als bewijs. (Die documenten waren eerst ook onvindbaar gemaakt in het systeem). 

Wij stellen ons dan ook op het standpunt dat hij zelf primair aansprakelijk is voor de eventuele schade aan zijn goede naam en eer.
Hij had gewoon de noodzakelijke integriteits-onderzoeken niet moeten saboteren.

Met vriendelijke groet,
Haseena Bakhtali
Núwegein