Núwegein

De meest onafhankelijke lokale politieke partij: met hart en daad voor Nieuwegein

Klacht Ongewenste Omgangsvormen tegen raadsgriffier

Na een paar weken tevergeefs geprobeerd te hebben om deze persoonlijk zeer ingrijpende kwestie van valse beschuldiging, treiterij, pesterij, laster etc. door raadsgriffier Contant informeel op te lossen en van het kastje naar de muur te worden gestuurd door de burgemeester, heeft Bakhtali op 12 maart haar klacht formeel gemaakt en bij de burgemeester ingediend met het verzoek om die met spoed bij de klachtencommissie in handen te stellen. Tot op heden, 3 april 2015, heeft de burgemeester dat geweigerd.   

Het tijdspad alleen al roept de nodige vragen op: 

  • Op 26 januari zou zij, volgens de raadsgriffier, een bepaalde actie, hebben ondernomen. Een bedreiging die hij waarschijnlijk geheel uit zijn duim heeft gezogen. Een valse beschuldiging dus.
  • De raadsgriffier wacht vervolgens 12 dagen voordat hij haar op 4 februari een officiële brief daarover schrijft. In de tussentijd zijn er persoonlijke ontmoetingen op de wandelgangen en in de vergaderingen waarbij hij geen woord rept over het voorval. Die brief heeft zij overigens niet ontvangen. 
  • Op 19 februari, 15 dagen na het schrijven van de eerste brief, ontvangt zij een brief van de raadsgriffier waarin hij de kwestie van 26 januari afhandelt op basis van zomaar een mail van haar (dd 8 februari over een heel ander kwestie). Een afhandeling die blijkbaar zonder ook maar enige bemoeienis van haar zijde kon geschieden! Dat was het moment dat Bakhtali kennis kreeg van de brief die zijn dus nog niet had gezien. Kennelijk was er niet zoveel aan het handje. 
  • Zij mailt vragen daarover en dezelfde avond, op 19 februari ligt een kopie van de brief (van 4 februari) op haar desk in de raadszaal waar ze is voor de raadsvergadering. 
  • Na afloop van de raadsvergadering leest ze thuis de brief. De schrik is heftig en de enorme emotionele impact van die brief op haar is enorm. Zij stuurt diezelfde nacht (na de raadsvergadering) een paar vragen aan de raadsgriffier. Vragen die hij niet per brief of mail wil beantwoorden! Veemd. Hij had op dat moment al twee keer zaken over haar op schrift gezet. Daar moeten toch heel goede redenen voor zijn? Waarom mocht zij die redenen niet weten? Het gaat wel over een valse bechuldiging van hem aan háár! Die overwegingen hoorden logischerwijs en redelijkerwijs al in de brief te staan. Anders schrijf je een dergelijke brief niet.   
  • Op 20 februari, de volgende dag, maakt hij, tegelijkertijd met de gemeente Putten, bekend dat hij per 1 mei zal vertrekken uit Nieuwegein omdat hij aldaar een nieuwe baan heeft aanvaard. Dat was ook het moment dat Bakhtali voor het eerst vernam dat hij vertrekkende was. Zij was niet op de hoogte van zijn sollicitatie. 
  • Ook de vragen over deze zeer opmerkelijke timing zijn door de raadsgriffier niet beantwoord. Hij heeft dus gewacht tot hij voor zichzelf al zekerheid had over zijn vertrek uit Nieuwegein alvorens hij de bom legde door bepaalde valse leugens over haar op schrift te zetten.  En hij heeft de kwestie weer wilde wegmoffelen, zijn straatje schoonvegen net voordat zijn vertrek breder bekend zou worden gemaakt door hem en door zijn nieuwe werkgever. 

De raadsgriffier moet (in samenspraak met de burgemeester en Martin Monrooij) diverse doelen voor ogen hebben gehad met het op schrift stellen van de lasterlijke leugen. In de eerste plaats raakt dit raakt Bakhtali opnieuw heel persoonlijk, heel geniepig en heel grievend.
In de tweede plaats wordt zij verder aangetast in haar functioneren als raadslid/volksvertegenwoordiger en worden er nog meer stokken in haar wielen gestoken.

Lees ook deze verslagen over het schofterig bestuur (deel I, deel II, deel III, deel IV): bewust uitgesloten worden van bepaalde functies in de Raad, door de burgemeester uit het fractievoorzittersoverleg weggestuurd (samen met commissielid die mee was voor de veiligheid), eerder ook uit de Raadsvergadering weggestuurd, benadeeld worden in spreektijd, zomaar het woord ontnomen worden door de burgemeester tijdens raadsvergaderingen vernederd en beschimpt worden in de Raad, het is ondertussen een flinke hoge stapel.  
Zij gaat al jaren niet meer alleen naar vergaderingen die niet in het openbaar worden gehouden. Zelfs de aanwezigheid van de burgemeester is geen garantie voor een fatsoenlijke omgang. Integendeel. Hij is de dirigent van schofterig gedrag. Dat is al meerdere keren bewezen.
Maar niet eerder zo duidelijk en openlijk als in deze kwestie. Ook heeft hij, zwart op wit, bewezen dat hij niet schroomt om als burgemeester nog meer leugens toe te voegen aan deze leugenkwestie en zich openlijk partijdig op te stellen jegens haar opponenten, in dit geval de raadsgriffier. Kortom, het vermoeden dat er gezamenlijk werd opgetrokken in deze vuile actie, is bewezen.     

En last but not least raakt het ook het openbaar bestuur van Nieuwegein, met name de procedure om aan een geschikte, onafhankelijke nieuwe griffier te komen: de raadsgriffier noemt in de brief namelijk ook de naam van een ambtenaar die mogelijk een rol zou vervullen bij de procedure.
Heeft hij, naast mij, ook die ambtenaar willen beschadigen of benadelen?
Of heeft hij juist anderen willen bevoordelen? Of allebei?
Heeft hij de sollicitatie- en aanstellingsprocedure voor de nieuwe griffier willen beïnvloeden/manipuleren?