NÚwegein

De enige 100% onafhankelijke partij in Nieuwegein

Brief aan de raadsgriffier over de brief ván de raadsgriffier

Op 2 maart 2015 stelde Bakhtali de burgemeester op de hoogte van haar klachten omtrent ongewenste omgangsvormen tegen de raadsgriffier, te weten zijn valselijke beschuldiging aan haar adres. Een actie van smaad/laster.  
Het was mooi geweest als deze klacht informeel opgelost had kunnen worden. Haar veiligheid en werkomstandigheden zijn ernstig in het geding. 

Die hoop was ijdel want zij werd gedurende 10 dagen aan het lijntje gehouden. Op 13 maart besloot zij om de klacht officieel in te dienen.

En ook met de officiële klacht is tot op heden (1 april 2015) niets gebeurd behalve onder-de-pet-houd-gedrag.

De raadsgriffier, maar ook de burgemeester en zelfs de teamleider van de klachtencoördinator, verwezen haar naar zijn werkgeverscommissie, waar Martin Monrooij de voorzitter van is. Terwijl ze allemaal weten dat een dergelijke commissie niet kan worden geacht dergelijke kwesties te beoordelen. Het zijn politici, raadsleden die daarin zitting hebben. Zij bezitten noch de noodzakelijke expertise, noch de noodzakelijke deskundigheid, noch de noodzakelijke onafhankelijkheid. 

Bovendien kan Monrooij niet worden geacht onafhankelijk te kunnen oordelen in klachten tegen de griffier. Dat is de raads- en commissieleden bekend.  

Buiten dat is de voorzitter (fractievoorzitter ChristenUnie)  bij herhaling onbetrouwbaar gebleken en hebben we al jaren geleden ons vertrouwen in hem opgezegd.
Bij dit alles dient te worden opgeteld de beide Integriteitsonderzoeken (dit en dit) in opdracht van de burgemeester en allerlei andere boobytraps die voor haar werden uitgelegd. Bij aansprakelijkheidstelling door het raadslid krijgt de onderzoeker een advocaat van de gemeente maar het raadslid zelf mag haar advocaat uit eigen zak betalen. 

In reactie op zijn verwijzing naar zijn werkgeverscommissie schreven wij op 30 maart deze brief aan de raadsgriffier: 

Beste Ferdinand, 

Mijn klacht Ongewenste Omgangsvormen tegen jou hoort net zo thuis op het bordje van jouw werkgeverscommissie als mijn verzoek aan de gemeenteraad destijds - om een onderzoek in te stellen naar de partijdigheid van de burgemeester inzake de belangenverstrengeling PvdA - bij de Algemene Wet Bestuursrecht hoorde.

Mijn klacht daarover bij de Nationale Ombudsman is zoals je weet, gegrond verklaard. En je weet ook dat jij en Martin Monrooij verantwoordelijk zijn voor deze onderzoeksfraude (knoeien met onderzoeks-informatie zodat het onderzoek werd versjteerd)   

Mijn klacht Ongewenste Omgangsvormen tegen jou hoort net zo thuis op het bordje van jouw werkgeverscommissie als mijn verzoek aan de burgemeester destijds - om een standpunt in te nemen inzake bestuurlijke integriteit - op de agenda van de Raadsvergadering hoorde. NIET dus.

Waar we onder bezielende en dirigerende leiding van dezelfde burgemeester vernederd en beschimpt werden door de collegepartijen.

Mijn klacht Ongewenste Omgangsvormen tegen jou hoort net zo thuis op het bordje van de werkgeverscommissie als het agendapunt Fractiebudget onlangs op de agenda van de Raad van 29 januari hoorde.

Hoe ver moet ik gaan met deze opsomming?

In alle gevallen is er dankzij zorgvuldige afstemming en nauwe samenwerking tussen de burgemeester, Martin Monrooij en jouw persoon helemaal niets ondernomen wat jullie volgens de regels wel had moeten ondernemen. Martin Monrooij, voorzitter van de werkgeverscommissie is al zo vaak onbetrouwbaar gebleken dat wij al jaren geleden publiekelijk ons vertrouwen in hem hebben opgezegd.

Door hem belandden ook onze reeks zeer goed onderbouwde klachten - betreffende jouw functioneren als raadsgriffier - in de overstromende beerput waar Martin Monrooij, oud-wethouder Financiën, heel trouw en heel waakzaam op zit.

Ondanks onze waslijst aan dergelijke ervaringen heb ik oneindig veel geduld betracht in het hanteren van deze persoonlijke bom die je hebt willen achterlaten voordat je op 17 april as de deur van Nieuwegein achter je dicht trekt.

Jij maar ook Frans Backhuijs hebben alle mogelijkheden en ontzettend veel tijd van mij gekregen om dit fatsoenlijk en ordentelijk op te lossen. Daar is nog steeds het wachten op.

De recente ontwikkelingen en fratsen bevestigen eens te meer dat mijn klacht Ongewenste Omgangsvormen tegen jou nergens anders thuis hoort dan bij de klachtencommissie Ongewenste Omgangsvormen. Ik heb het dan over ontwikkelingen/fratsen als wegduikgedrag, balletje overspelen, klachtencoördinator ziek en/of langdurig afwezig, haar teamleider die allerlei acties onderneemt zonder zelfs de klacht te kennen, klachtenreglement out of the blue ongeldig verklaard en weet ik wat al niet meer.

Waren het niet ook Frans Backhuijs , Martin Monrooij en jij die onlangs nog een beroep deden op "handelen in de geest van de regeling"?

Helaas herhaalt slechts de achterlijke geschiedenis zich weer.
Triest.

Het beste wat je voor Nieuwegein kon doen is vertrekken.

Ondertussen zal ik er alles aan doen om deze klacht fatsoenlijk onderzocht te krijgen.

met vriendelijke groet,
H. Bakhtali
stadspartij Núwegein