NÚwegein

De enige 100% onafhankelijke partij in Nieuwegein

Zoveelste boobytrap in Nieuwegeinse slangenkuil

Al sedert Bakhtali in 2010 als onafhankelijk raadslid in de gemeenteraad werkzaam is voor de Nieuwegeinse gemeenschap is men zoekende naar manieren om haar kapot te maken. Daarvoor gebeurde dat binnen de fractie van de PvdA waar zij deel van uit maakte.

Naast de twee integriteitsonderzoeken die met veel mediabombarie gepaard ging is nog veel meer geprobeerd. Steeds weer wist zij ternauwernood de dans te ontspringen.
Onlangs heeft men geprobeerd haar via de regeling fractiebudget in opspraak te brengen en in de verdachtenhoek te plaatsen. Ook daarin zijn de heren - burgemeester, presidiumvoorzitter en raadsgriffier - niet geslaagd.

Maar ze gaan ongestoord verder. Schromen zelfs niet om hun toevlucht te nemen tot glasharde leugens. Daarover is al het één en ander op deze site gepubliceerd. Ze dachten slim te wezen door de sleutelrol aan de raadsgriffier toe te delen. Die gaat toch binnenkort Nieuwegein verlaten. 

Ook hier is Bakhtali niet in gestonken. Zij schreef tijdens de paasdagen ten overvloede deze open brief aan de burgemeester. 

Beste Frans Backhuijs.

Voorzover je je dat nog steeds niet realiseert: de sleutelwoorden bij de beoordeling van ongewenste omgangsvormen/ongewenst gedrag (laster, pesterij, treiterij door raadsgriffier Ferdinand Contant) zijn: deskundigheid en onafhankelijkheid.

Desondanks blijf je, in je streven om de raadsgriffier in bescherming te nemen en in heilig vertrouwen dat vele wegen naar Rome leiden, via alle mogelijke routes proberen om mijn klacht te laten belanden op het bordje van Martin Monrooij als voorzitter van de werkgeverscommissie griffier.

Je probeerde het eerst via de klachtencoördinator, vervolgens via haar teamleider bij Juridische Zaken, daarna zelfs via de raadsgriffier himself en uiteindelijk via de secretaris van de werkgeverscommissie.

Omdat ik nog steeds geen bericht heb ontvangen dat je de klacht bij die commissie hebt weggehaald het volgende.

De leden van de werkgeverscommissie hadden eigenlijk al lang uit zichzelf moeten aangeven dat ze volkomen ondeskundig en volstrekt niet onafhankelijk zijn en dus volkomen ongeschikt om een dergelijke klacht te kunnen beoordelen. Ze hadden al bij de start afstand moeten nemen van jouw verwoede pogingen om hun daarmee op te zadelen. Maar dan zou Nieuwegein Nieuwegein niet zijn, de politiek zou de politiek niet zijn, dus hebben ze dat nagelaten Het politiek opportunisme viert hoogtij. 

Zullen we daarom even kijken naar de leden van de werkgeverscommissie?

Erica van Alphen
Fractievoorzitter van de PvdA, de fractie, inclusief Erica van Alphen, die mij in 2010 uit alle macht uit de fractie heeft gewerkt; mij onderwijl chanterend met mijn baan bij de SWN (tegenwoordig Movactor) in hun pogingen om mij mijn zetel te ontfutselen.
Ik verliet de fractie maar behield mijn zetel. Dat kon deze fractie niet verkroppen. Er werd wraak genomen. Degene die uitvoering gaf aan de PvdA-wraakactie - Guido Bamberg (lekt mijn brief met precaire informatie naar mijn werkgever waarop mijn staandevoetontslag volgde) maakt nog altijd onderdeel uit van haar fractie. Hij is zelfs vice-fractievoorzitter.
Dat maakt mevrouw van Alphen driedubbel ongeschikt.

Martin Monrooij
Op deze site staat al veel over hem geschreven. Komt doordat hij liefst 10 voorzitterspetten op heeft.
Door zijn toedoen (samen met raadsgriffier Contant) is het door mij aangevraagde gemeenteraadsonderzoek naar de (belangen)verstrengeling PvdA/SWN(MOvactor) versjteerd.
Eveneens is door hun samenwerking onze brief aan burgemeester Backhuijs over de bestuurlijke integriteit in Nieuwegein nooit door hem beantwoord, maar door de Raad "gespoeld".
Verder ben ik het enige raadslid dat de herinnering vers houdt aan de boekhoudfraude van 40 miljoen ten tijde van zijn (Monrooij) periode als wethouder Financiën.
Bovendien weten Frans Backhuijs en de raads- en commissieleden allemaal hoeveel en welke aanwijzingen ik heb dat van onafhankelijkheid van Martin Monrooij jegens Ferdinand Contanct überhaupt geen enkele sprake kan zijn.
Daar heb ik jou en alle raads- en commissieleden over geinformeerd.  

In bovenstaande moet ook de verklaring worden gevonden waarom onze (goed onderbouwde) klachten over het functioneren van Ferdinand Contant door Martin Monrooij niet-ontvankelijk zijn verklaard. En nu moet ook duidelijk zijn naar welke uitkomst van onderzoek Martin Monrooij zou streven mocht ik per ongeluk akkoord gaan met een onderzoek van mijn klachten door hen.

Jacqueline Verbeek
Haar antipathie tegenover ondergetekende is geen geheim, maar niet eerder is het zo duidelijk tot uiting gekomen als toen ik het fractievoorzittersoverleg van 2 maart wilde bijwonen. Ik werd vanwege mijn persoonlijke veiligheid vergezeld door mijn commissielid. Had ik ruim te voren aangekondigd. 
Jacqueline Verbeek is totaal niet in de positie om daar iets tegenin te brengen, maar voor haar geen enkele reden om niet hysterisch en met overslaande stem langdurig daarover tekeer te gaan. Zij wist niet waar ze het zoeken moest om uiting te kunnen geven aan haar kokende verontwaardiging over de aanwezigheid van mijn commissielid. Ze was zo emotioneel dat ze zelfs met meubels begon te schuiven. Bizar.
Verder had zij voor de Raadsvergadering van januari 2015 het mailbericht over haar eigen fractie inzake de afrekening van het fractiebudget niet gezien, maar dat belette haar niet om ons heel zwaar te verwijten dat wij een algemene brief gemist hadden. 
Ik kan hier nog meer voorbeelden noemen maar dit moet voor dit moment voldoende zijn.

En deze mensen zouden, als het aan de burgemeester ligt, mijn klacht over ongewenste omgangsvormen tegen de raadsgriffier moeten beoordelen? Onderhand is bekend dat de burgemeester openlijk partijdig is.   

Update: 
De burgemeester is gewezen op de mogelijkheid om voor het onderzoek een onafhankelijk extern bureau in te huren, maar gek genoeg weigert hij dat. Toen het ging om BING in te huren en daarna prof. J.H.J. van den Heuvel was dat geen enkel probleem.