NÚwegein

De enige 100% onafhankelijke partij in Nieuwegein

Achterlijke gladiolen: verslag raadsvergadering 250615‏

Om te voorkomen dat er belangrijke informatie verloren gaat vanwege het geknip- en geplak in opnames van de vergaderingen, hierbij een verslag van de wanordelijke toestanden bij agendapunt voordracht nieuwe raadsgriffier.

Nadat bij de vorige raadsvergadering nog allerlei pogingen waren gedaan om mij de mond te snoeren bij de installatie van onze eigen nieuwe commissielid, was het nu al weer raak.

Terwijl eerder steen en been werd geklaagd in het AD/UN als ik afwezig was bij de raadsvergadering en schaamteloos geroepen werd om boetes uit te delen; terwijl de burgemeester van Nieuwegein activistisch roeptoetert dat de raadszaal de arena is van de democratie en alles wat gezegd moet worden dáár gezegd moet worden en niet in verslagen op de website, houdt deze zelfde burgemeester er de hardnekkeige gewoonte op na om partij Nú telkens opnieuw de mond te snoeren. In die arena.

Het lijkt wel (of ís) de core-business van deze ongekozen burgemeester.

Backhuijs is bang voor discussie, transparantie en democratie

Dat de burgemeester van Nieuwegein bang is voor discussie, transparantie en democratie, en een grote liefhebber van achterkamers en hamerstukken, mag geen nieuws meer zijn. Daarmee had hij ook al naam en faam opgebouwd in Oldenzaal. 

Het liefst heeft de burgemeester uitsluitend hamerstukken op de agenda. Dan hoeft er alleen te worden gestemd conform de afspraken in de achterkamers, dus zonder verder debat of discussie. Debat vindt hij maar lastig. Schrijf je echter iets op de website dan roept hij weer dat het debat niet op internet hoort maar in de Raadzaal, in de "arena van de democratie".

De dag vóór de raadsvergadering, op 24 juni, was Backhuijs naar de heer Tomas, commissielid Núwegein, gestapt om bij hem naar informatie te hengelen over het Núwegeins standpunt inzake de voordracht van de nieuwe raadsgiffier. Hij stuurde dit keer geen loopjongen -of meisje uit de Raad erop af maar hij ging zelf, in hoogsteigen persoon. Rustig afwachten tot de bespreking in de "arena van de Raad" was er niet bij. De heer Tomas verwees hem naar de fractievoorzitter, ondergetekende dus, maar die stap heeft Backhuijs niet gezet.

Backhuijs zit klaar met ducktape om Núwegein de mond te snoeren 

Direct bij de start van de bespreking stelt de burgemeester voor om dit punt als hamerstuk af te handelen. Dat is natuurlijk absurd want een voordracht hoort open en transparant besproken te worden in de raadsvergadering. 
Dat is 1.

Ik gaf aan dat wij het woord wilden voeren en dus niet akkoord gaan met behandeling als hamerstuk.
Daar had hij dan het volgende op bedacht.
Hij zei: "Dan moet het in een besloten vergadering want het gaat over personen." Ook dit klopt niet want dit gaat niet over 'persoon', maar over een functionaris te weten een raadsgriffier. En de voordracht en de aanstelling van een raadsgriffier zijn, zo heeft de wetgever bepaalt, openbare aangelegenheden.
Dat is 2.

Ik bleef beheerst en zei: "Ik ken mevrouw Houtman niet dus over haar persoonlijk heb ik helemaal niets te melden. Beslotenheid is dus niet aan de orde." (Mevrouw Houtman is de voorgedragen raadsgriffier) 

Hij waagde zelfs een derde poging: "Ik sta u toe om het woord te doen in een stemverklaring." Hier klopte al helemaal niets meer van, want een raadsagendapunt dient grondig besproken te worden in de raadsvergadering. In twee termijnen. En niet weggemoffeld in een stemverklaring.
Dat is al 3.

Blijkt dus dat deze burgemeester niet alleen ons betoog wilde smoren maar ook eventuele reacties daarop in een eerste en eventuele tweede termijn! Wat een angst.

Welke raadsgriffier zou eigenlijk willen werken voor een gemeenteraad waar de burgemeester zijn positie misbruikt om de raadsleden het spreekrecht te ontnemen?

Ik: "Voorzitter, we hebben over dit punt meer te vertellen dan in een stemverklaring mogelijk is.
Kennelijk had hij geen smoezen meer over. Bovendien steeg de belachelijkheidsmeter in deze vertoning tot ongekende hoogte. Hij zei: "Goed ik sta u toe om uw betoog in de stemverklaring voor te lezen."

Let wel: Hij "STAAT mij TOE"! Met andere woorden. Ik heb eigenlijk geen recht van spreken maar hij geeft mij toestemming om even wat te zeggen. De omgekeerde wereld. Het spreekrecht van raadsleden is de belangrijkste zuil van de democratie maar in Nieuwegein kennelijk slechts een hinderlijk obstakel. 

Ordeverstoringen door raadsleden en burgemeester Backhuijs

De taak van een raadsvoorzitter is om het spreekrecht van de raadsleden te waarborgen en erop toe te zien dat dat ongestoord gebeurt. Maar in de omgekeerde wereld die 'gemeente Nieuwegein' heet is het spreekrecht van Núwegein 'ordeverstoring' en wat we normaal 'ordeverstoring' noemen een instrument van de burgemeester en zijn vrienden in de Raad.

Ondertussen hielden de overige 31 raadsleden braaf hun mondje dicht, waardoor de burgemeester vrij spel had. Tot ik begon te spreken!
Toen werd ik direct al onbeschoft in de rede gevallen door verschillende fractievoorzitters, die in de wilde weg van alles begonnen te roepen. En Backhuijs? Die GRIJPT NU NIET IN! Hij laat zijn vrienden rustig begaan. 

Waar hij nogmaal gesproken zijn wethouders goed beschermt tegen ordelijke interrupties van raadsleden moedigde hij de boel nu aan, precies een fanatieke vader die langs de lijn misdragende voetballertjes staat op te hitsen. Met name Martin Monrooij (ChristenUnie) en Erik van de Voort (D66) gingen flink te keer. 
En dat is 4.

In plaats van de vergaderorde te handhaven deed Backhuijs zelf de nodige duiten in het zakje: "Ik wil u wel verzoeken om u bij het onderwerp te houden.", wild aangevuld door Erik van der Voort: "want het is ONZIN!". Ook zei Backhuijs: "Movactor heeft er NIETS mee te maken." en dat ging zo door.
Movactor heeft er wel degelijk mee te maken want als de vorige raadsgriffier de raadsleden goed had ondersteund dan had het doorsluizen van gemeenschapsgeld door stichting Movactor naar een commerciële instelling gestopt kunnen worden.
Dat is 5. 

Het is de zoveelste keer dat deze burgemeester zijn positie misbruikt om Núwegein het spreekrecht te ontzeggen. 
Ik heb telkens mijn betoog moeten onderbreken om uit te leggen waarom mijn betoog ALLES te maken heeft met de voordracht van de nieuwe griffier. En bij elke zin die ik uitsprak werd er luidop "ach" en "wee" en "onzin" en nog meer door andere raadsleden geroepen waarbij, zoals gezegd, Monrooij en van de Voort de boventoon voerden.
Monrooij presteerde het daarbij om, volledig ondersteund door Backhuijs het theaterstukje "wat ben ik toch een zielig mannetje" op te voeren. Met zijn 13 voorzitterspetten op, waarmee hij dus één en al verstrengeling van conflicterende belangen vertegenwoordigt. Maar wel het slachtoffertje uithangen als hij daar terechte kritiek op krijgt.

En Backhuijs? Die legde deze achterlijke gladiolen geen strobreed in de weg. Hij heeft ALLES ingezet om mij de mond te snoeren. Vooraf aan én tijdens mijn betoog.

Misdraging op misdraging 

Elk raadslid heeft spreekrecht, achterlijke gladiool of niet. Je zou dus verwachten dat Monrooij en van der Voort een heel betoog gingen houden als reactie op het mijne. Maar nee hoor, niets daarvan! Ze hadden veel te brullen maar he-le-maal niets te melden. Ze rellen gewoon graag om te rellen.

Dat burgemeester Backhuijs het toestond dat ze krom en dwars door mijn betoog heen tetterden, is zonder meer schofterig want gespeend van alle schaamte en dwars tegen alle orderegels in. Het geeft goed aan hoe effectief de Nieuwegeinse democratie is uitgeschakeld.

Dit schofterig gedrag is al vaker vertoond. Twee uitschieters: Toen ik onlangs uit veiligheidsoverwegingen mij tijdens het fractievoorzittersoverleg liet vergezellen door commissielid Marjory van Son die daar totaal gedesillusioneerd weer vandaan kwam en over haar ervaringen een open brief heeft geschreven aan de burgemeester. En wat langer geleden kort nadat wij in 2011 een brandbrief naar de burgemeester hadden geschreven. 
Voor de rest zie ook onze verslagen Schofterig bestuur deel 1, deel 2, deel 3 en deel 4. Wij komen gewoon tijd te kort om alles op te schrijven. 

Ons betoog liet aan duidelijkheid niets te wensen over maar Backhuijs deed alsof het niet duidelijk was dat wij zouden tégen stemmen. Hij stelde voor om de voordracht bij acclamatie af te handelen. “Bij acclamatie” wil zeggen dat de raadsleden unaniem vóór stemmen.....wat duidelijk niet het geval was.
Dat is 6.

Alweer moest ik hem corrigeren: "Wij stemmen tegen."
Hij had dus geen andere keuze dan een schriftelijke stemming te houden, zoals wettelijk voorgeschreven is bij stemming over personen.
De uitslag: 31 voor, 1 tegen, 1 afwezig.

Waarom hij zo moeilijk deed zal de toekomst uitwijzen. Mag de nieuwe griffier niet weten dat wij er streng op gaan letten dat ze zich inzet zoals van haar verwacht mag worden? Dat wij er op gaan letten dat ze gaat werken voor de raadsleden en niet voor het college? Dat is namelijk haar werk en daarvoor wordt ze beloond met een flink salaris. 

Reactie publiek

Enkele personen hadden vanuit de publieke tribune met verbazing het gebeuren in de vergadering gadegeslagen.

Enkele reacties:

  • Waar komt dit onbeschofte gedrag van de raadsleden toch vandaan? Zo keurig in pak gestoken, stropdas en gepoetste schoenen. Dan verwacht je dit toch niet?
  • Waarom handhaafde de burgemeester de orde niet? Zijn deze mensen niet goed opgevoed?
  • Wat is de reden dat ze door je betoog heen tetterden? Zijn ze niet verplicht om jou rustig en ongestoord het woord te laten doen? Je hebt toch recht van spreken?
  • Wat een vieze toestand. Gewoon VIES. Geen ander woord ervoor.
Burgemeester Backhuijs vooraan met bordje JesuisCharlie

Ten tijde van de actie voor vrijheid van meningsuiting wist burgemeester Backhuijs niet hoe snel hij bij de actie "JesuisCharlie" vooraan moest staan voor een plaatje in krant.
Direct daarna wist hij niet hoe gauw hij weer aan de slag moest met het snoeren de mond van Nieuwegeinse raadsleden.
Het recht van spreken is feitelijk het belangrijkste instrument van volksvertegenwoordigers om hun taken uit te voeren. 

Voor deze ordeverstoringen had Backhuijs van der Voort en Monrooij de vergadering uit kunnen sturen, maar aangezien Mornooij ook gaat over de beoordeling van de burgemeester (1 van de 13 petten), kijkt hij wel uit. Nieuwegein is voor hem een springplank naar een grote stad. En om dat te bereiken moet hij Monrooij wel te vriend houden. 
Van der Voort, van D66, u weet wel de D van Democratie, heeft onlangs door de griffie laten uitzoeken welke mogelijkheden er zijn om een raadslid te schorsen. Rara welk raadslid hij graag geschrost had willen hebben? 

Niet dat het niet al een keer geprobeerd is door VVD-burgemeester Backhuijs en zijn vrienden in de Raad. 
Standpunt Núwegein voordracht griffier

Onze mening over de raadsgriffier en de mogelijkheden om zijn/haar werk fatsoenlijk en onafhankelijk uit te voeren is gebaseerd op bijna 10 jaar ervaring in de Nieuwegeinse politiek. Dat onze dikke klacht tegen de vertrokken griffier in precies dezelfde vergadering geagendeerd stond is zonder meer symbolisch te noemen.

Verder is het ons een groot raadsel hoe de misdragingen van Backhuijs, Monrooij en van der Voort de voorgedragen griffier helpen.

Geheim gedeelte vergadering: klacht raadsgriffier

Het agendapunt Klacht (vertrokken) raadsgriffier zou om onbegrijpelijke redenen achter gesloten deuren plaats vinden.

Daar kwam de "kwaliteit" van deze burgemeester in volle glorie tot uiting: Hij stuurde iedereen die geen raadslid, collegelid of waarnemend griffier was de zaal uit, dus ook de aanwezige commissieleden.

Daar werd terecht tegen geprotesteerd met vewijzing naar de vastgelegde afspraken. Backhuijs riep de commissieleden terug. Maar ook dat klopte niet. Dus werden de commisieleden door Backhuijs weer weggestuurd. Maar dat klopte ook niet want die commissieleden die dit punt in de ABZ vergadering hadden bijgewoond mochten wel blijven om de behandeling van dit geheime agendapunt bij te wonen.
Met het wegsturen van commissieleden was de burgemeester langer druk dan met de behandeling van het agendapunt. Aangezien dit onderwerp goed was afgestemd met de getemde raadsleden werd het binnen een minuut afgehandeld. Zo ziet Backhuijs het graag. 

Wat een klucht weer.