NÚwegein

De enige 100% onafhankelijke partij in Nieuwegein

Motie van wantrouwen burgemeester van Nieuwegein

Hier leest u de tekst van de MOTIE van WANTROUWEN tegen burgemeester Frans Backhuijs, ingediend door stadspartij Núwegein op 26 januari 2017

Overwegende 
 • dat privacy bescherming één van de belangrijkste mensenrechten is 
 • dat de burgemeester bij uitstek degene is die alles in het werk moet stellen om te voorkomen dat mensenrechten worden geschonden
 • dat het voor ieder raadslid en commissielid duidelijk moet zijn wat de ambtseed inhoudt en wat vertrouwelijkheid en geheimhouding betekent
 • dat de burgemeester bij wet is opgedragen om de integriteit van het gemeentelijk bestuur te waarborgen, te beschermen en te bewaken
 • dat de burgemeester de wetten en regelgeving moet voorleven
 • dat de burgemeester verantwoordelijk is voor de voorwaarden waaronder een gemeenteraad goed kan functioneren en het dualisme kan wordt gerealiseerd
constateert
Ten eerste
 • dat burgemeester Backhuijs zich op het standpunt stelt dat brieven, hoe privacy-gevoelig, vertrouwelijk, schadelijk of gevaarlijk ook de inhoud is, zonder enig voorbehoud en ondanks de ambtseed en de plicht tot geheimhouding ex art. 2.5 van de Algemene Wet Bestuursrecht een openbaar stuk is zodra de briefschrijver aan hem vraagt om het te agenderen voor bespreking in de gemeenteraad, en daarbij doet voorkomen alsof hij niet weet dat voor dergelijke stukken de raadsvergaderingen in beslotenheid plaatsvinden. Alle raadsleden en de commissieleden hebben op 29 november 2016 de mail van de burgemeester ontvangen, waarin hij dit standpunt inneemt. 
 • dat burgemeester Backhuijs het feit dat raadslid Bamberg een brief met dusdanig gevoelige informatie heeft doorgesluisd naar de werkgever van een collega-raadslid dat dat raadslid op staande voet is ontslagen nooit heeft veroordeeld.
  Integendeel, burgemeester Backhuijs vindt dat een heel normale en toelaatbare gang van zaken in het gemeentelijk bestuur. Dat raadslid Bamberg twee weken na de rechterlijke uitspraak in mei 2016 aankondigde in juni te vertrekken was voor deze burgemeester reden voor een feestelijk afscheid.

De brief, die (in 2010) aan de burgemeester was gericht en ter info aan de raadsleden en commissieleden was gestuurd, is als bijlage bij deze motie gevoegd.

Ten tweede

 • dat burgemeester Backhuijs een paar uitgekozen raadsleden (weliswaar niet officieel maar in de achterkamertjes) wel betrekt bij zijn plannen om een integriteitonderzoek in te stellen naar hun collega-raadslid maar dat hij, als na een juridisch onderzoek de hoogste rechter uitspreekt dat het onderzoek ondeskundig en onzorgvuldig is geweest, hij meent dat het niet een zaak is die de Raad of de gemeente aangaat
 • dat het niet de eerste keer is dat burgemeester Backhuijs blijk geeft van afwezige kennis over grondrechten zoals recht op privacy en huisrecht. We verwijzen daarvoor naar zijn uitspraak “Ik doe gewoon” toen hij erop werd gewezen dat de wet voorschrijft dat de gemeente een verordening moet maken om de bevoegdheid om binnen te treden in geval van noodverordeningen te borgen.
 • dat het leervermogen van de burgemeester op het gebied van Recht tekort schiet, aangezien de burgemeester tot twee keer toe exact hetzelfde onderzoek heeft laten uitvoeren over de mogelijkheid voor een raadslid om zich van stemming te onthouden indien daar aanleiding toe is

Ten derde

 • dat de burgemeester het oke vindt dat zijn partijgenoot (fractievoorzitter VVD Mark Snoeren) de voorzitter is van de vertrouwenscommissie die over zijn functioneringsgesprekken gaat en tevens van de vertrouwenscommissie die over zijn herbenoeming gaat. Dat daardoor zijn herbenoeming het profiel krijgt van een VVD-aangelegenheid terwijl het een Nieuwegeinse aangelegenheid zou moeten zijn, vindt deze burgemeester kennelijk niet bezwaarlijk 
 • dat hij geen enkele behoefte heeft gehad om de onderste steen boven te krijgen toen de raadsgriffier een raadslid schriftelijk ervan beschuldigde een griffiemedewerkster met geweld te hebben bedreigd. De griffiemedewerkster is immers tot op heden niet gehoord.
 • dat hij het goed vindt dat voor het opleiden raadsleden het schamelige bedrag van € 100,- per jaar per raadslid beschikbaar is. Dat bedrag is al vaak niet eens genoeg is voor cursus of workshop van één dagdeel. Het is niet vreemd dat het al twee keer nodig is gebleken om besprekingen te beleggen over alleen het thema integriteit al. Terwijl de burgemeester al zelf heeft bewezen dat thema niet te beheersen. En alsof de burgemeester niet zelf kan bedenken hoe veel meer bij het raadswerk komt kijken.

Ten vierde

 • dat deze burgemeester al in het begin van zijn ambtstermijn tijdens de raadsvergadering alle ruimte heeft geboden aan raadsleden van coalitiepartijen om oppositie raadsleden met een onwelgevallige mening publiekelijk persoonlijk te vernederen en te bespotten (raadsvergadering 28 september 2011)
 • dat hij van de commissaris van de Koningin voor deze schaamteloze actie zijn excuses moest aanbieden
 • dat hij tot op de dag van vandaag die excuses niet heeft gemaakt
is van oordeel 
 • dat de burgemeester blijk geeft geen enkele affiniteit althans te weinig affiniteit te hebben met schendingen van vertrouwelijkheid, van privacy, van privacygevoelige informatie en van wetten en regelgeving;
 • dat deze burgemeester niet alleen de belangrijkste voorwaarden creëert waaronder raadsleden en anderen denken dat ze het allemaal met een korreltje zout kunnen nemen, deze burgemeester ontbeert ten enenmale het gezag, de autoriteit en de kennis die nodig zijn om respect en verantwoordelijk gedrag af te dwingen. Reden waarom het niet voor alle raadsleden even veilig is om als enige uit de fractie de niet-openbare fractievoorzittersoverleggen bij te wonen en reden waarom niet alle raadsleden de geheime fractie voorzittersoverleggen bijwonen.
 • dat door het doen en laten van burgemeester Backhuijs de werkomgeving zeer onveilig is, wat niet alleen de Nieuwegeinse democratie maar ook Nieuwegeinse raadsleden en de Nieuwegeinse gemeenschap grote schade toe brengt

en zegt het vertrouwen in burgemeester Frans Backhuijs op.

stadsPartij Núwegein
H. Bakhtali
fractievoorzitter 
Update: Enkele dagen nadat deze motie was ingediend trad Erica van Alfen, fractievoorzitter PvdA, af als gemeenteraadslid van Nieuwegein