NÚwegein

De enige 100% onafhankelijke partij in Nieuwegein

Het Nieuwegeins Stadstheater: tijd voor een Nieuwegeinse lente

Woensdag 16 maart stond een extra Raadsvergadering gepland waarin de behandeling van mijn vragen over de handelwijze van burgemeester Cor de Vos stond geagendeerd. Daarin had ik (na overleg met diverse juristen) 3 simpele vragen geformuleerd en aan de gemeenteraad voorgelegd:

1. Is de burgemeester wettelijk bevoegd om autonoom een onderzoeksopdracht (aan Bureau Bing) te verstrekken? (Die wordt namelijk betaald uit gemeenschapsgeld en daarom zijn daar speciale wettelijke bevoegheden (toestemming en controle) voor nodig)

2. Zo ja: Had hij moreel gezien de opdracht wel mogen verstrekken? Hij heeft immers opdracht gegeven tot een onderzoek, op een moment dat hij al persoonlijk betrokken was bij de integriteitskwestie (aangaande vier mede-PvdA-partijgenoten: een wethouder, een fractievoorzitter en twee fractieleden) die ik aan de kaak probeerde te stellen. Terwijl een burgemeester boven de partijen hoort te staan.
3. Hoe verhoudt zijn handelwijze zich met de voorwaarden van zuiverheid en transparantie waaraan het handelen van een bestuurder en burgemeester dient te voldoen?

Hoewel integriteitsbewaking tot de kerntaken van de gemeenteraad behoort werd door diezelfde Raad geconcludeerd (na heel veel woorden) dat ze helemaal niets zouden doen voordat ze 100% zeker wist dat de klacht bij de Raad thuis hoort. (De griffier stelde overigens achteraf vast dat, zoals ik hem had aangegeven, het inderdaad verstandiger was geweest als de betrokkenen (de PvdA-fractie en ik) niet hadden meegedaan aan de stemmingen....volgende keer beter....zie verder in dit stuk). Dus werd er een juridisch bureau ingeschakeld, die een rapport opmaakte met een advies aan de Raad.
Fake juridisch rapport
Op de Raadsvergadering van 30 maart werd tijdens de bespreking van dat juridisch rapport/advies (waarin veel woorden en juridisch jargon ) gevraagd of het complete dossier aan de jurist was aangeboden. De heer Monrooij antwoordde met overtuigende stelligheid dat "het complete dossier één op één aan de jurist was aangeboden". Hij is er zelf bij geweest. Weer volgde een woordenwaterval van raadsleden waarop de klacht niet-ontvankelijk werd verklaard.
In het rapport zelf daarentegen wordt met geen enkel woordje gerept over de onderzoeksopdracht van de burgemeester aan Bing. En dat was nou exact waar mijn klacht over ging: een handeling van de burgemeester. Daarom stelde ik zelf maar een klein onderzoekje in en nam ik contact op met een van de betrokken juristen.
Opzettelijke geknoei met informatie door Martin Monrooij
 
Kom ik erachter dat de jurist helemaal niets wist van de vragen die ik aan de Raad had voorgelegd. Hij wist dus niets van mijn klacht als zodanig en hij had een verkeerde opdracht van het presidium gekregen. Wat was kennelijk het geval? De jurist had de opdracht gekregen om mijn klacht aan de verkeerde wet te toetsen (De AwB ipv de Gemeentewet, terwijl door mij aan de griffier was gemeld dat het de Gemeentewet betreft). De jurist was een beperkt aantal speciaal geselecteerde mailberichtjes uit het klachtdossier voorgelegd ter analyse met de vraag om zijn bevindingen nauwgezet in een rapport vast te leggen en de Raad te adviseren. Dat heeft hij keurig gedaan .... wist híj veel.
 
Het technisch-juridische rapport/advies over die mailtjes werd vervolgens (vanwege "de door de Raad opgedragen vereiste zorgvuldigheid ten aanzien van de totstandkoming van dit advies) een paar uur voor de Raadsvergadering van 30 maart aan de raadsleden aangeboden. Om te doorzien dat dit in feite een ander rapport was dan waar de Raad op 16 maart om had gevraagd (die had gevraagd om een ontvankelijkheidsonderzoek van mijn klacht aan de Gemeentewet en niet aan de Algemene Wet Bestuursrecht) was natuurlijk veel meer tijd (en wellicht iets meer betrokkenheid) nodig. En dat er een niet-ontvankelijkheidsverklaring volgde is niet meer dan logisch. Daar hadden niet zo vreselijk veel woorden aan vuil gemaakt hoeven te worden.(Wat was ook weer de reden dat ik niet heb meegewerkt aan het Bing-onderzoek?) Juist, omdat mij gebleken was dat het onderzoek niet gericht zou zijn op die kwesties die ik had aangegeven én omdat daar niet aan te tornen viel, al ging ik op mijn kop staan! Zoek de overeenkomsten met dit juridisch fake-onderzoek).
VVD-motie gericht aan Bakhtali (historisch en hilarisch)  
Om deze zinsbegoocheling helemaal "af" te maken kwam de VVD direct daarop hysterisch om de hoek zeilen met een heuse motie aan het adres van ondergetekende met daarin het verzoek om alsjeblieft te stoppen met vragen om een integriteitsonderzoek. (Volgens mij heb ik weer een primeur te pakken: het eerste Nieuwegeinse raadslid ooit aan wie een motie is gericht :-))
Eigenlijk een beetje te veel eer vind ik zelf. Een motie is een democratisch Raadsinstrument om het college tot actie aan te sporen en niet een machtsmiddel van de coalitie om een oppositiepartij de mond te snoeren. Bovendien heeft zelfs mijn nichtje van zes genoeg politiek engagement in haar kleine teen om zonder deze (e)motie te begrijpen dat onafhankelijk onderzoek naar wat dan ook deze coalitie niet welgevallig is. En zeker de VVD niet, want het mysterie rond het "als donderslag bij heldere hemel" afzetten van hun bloedeigen wethouder vanwege "hoogopgelopen emoties in de VVD-fractie" oftewel "een betreurenswaardige inschattingfout" is nog altijd ..... een mysterie.....
Onwettige stemming door Monrooij
Van onze zeer gewaardeerde en zeer ervaren plaatsvervangende Raadsvoorzitter (wederom de heer Monrooij) mocht ik voor de stemming de raadszaal verlaten omdat ik, als betrokkene, niet werd geacht mee te stemmen over deze motie. Tegelijkertijd stelde hij de voltallige PvdA-fractie in de gelegenheid om wél mee te doen aan de stemming, terwijl zij net zo goed betrokkenen zijn. In de tekst van de VVD-motie wordt zelfs twee keer expliciet naar hen verwezen.
De Wet zegt daarover: Een lid van de raad neemt niet deel aan de stemming over een aangelegenheid die hem rechtstreeks of middellijk persoonlijk aangaat of waarbij hij als vertegenwoordiger is betrokken.
Zou dit niet het allerbelangrijkste wetsartikel zijn dat een Raadsvoorzitter moet kennen? Ik dacht het wel. Mijn schriftelijk verzoek aan de heer Monrooij (nog lopende de vergadering) om zijn verantwoordelijkheid te nemen en dit recht te zetten voordat de vergadering werd afgesloten leverde helaas niets op......Anyway, aan dit Nieuwegein bestuur zal het dus niet liggen dat er op korte termijn opheldering komt in deze bestuurlijke integriteitkwestie, die ondertussen alleen maar nóg verder is gestegen op de schaal der onverkwikkelijkheid.
Neponderzoeken van gemeenschapsgeld
Na 5 jaar Nieuwegeinse politiek kun je rustig stellen dat ik wat gewend ben. Maar de Nieuwegeinse Raadsvergaderingen blijven mij nog altijd hooglijk verwonderen. Daar komt bij dat ik nu aan den lijve mag ondervinden waar veel inwoners van Nieuwegein al jaren over klagen. Eigenlijk is de Raad een triest Stadstheater waarbij vooral kramplacherig om hete brijen (lees: belangen van inwoners) heen wordt gedraaid, zelfs middels het vernuft om een hoop te "onderzoeken" zonder ook maar iets te onderzoeken..... Het kost toch "alleen maar" gemeenschapsgeld.

De grote schandalen voor Nieuwegein blijven dus niet onderzocht: Het machtsmisbruik, de intimidatie en de belangenverstrengeling van de PvdA-fractie en de PvdA-wethouder met de SWN, nu Movactor? En ook: de partijdigheid van de (PvdA-) burgemeester in deze.