NÚwegein

De enige 100% onafhankelijke partij in Nieuwegein

Schriftelijke vragen aan burgemeester Backhuijs dd 28 augustus 2011

Geachte burgemeester van Nieuwegein, geachte heer Backhuijs,

Wij, de fractie Bakhtali en fractie Trots, zijn van mening dat de inwoners van Nieuwegein recht hebben op een transparant en navolgbaar gemeente bestuur, transparante en navolgbare informatie waar maatschappelijke effecten wel van toepassing zijn en waarin ze duidelijk benoemd worden. Waarin ook helder is wie wanneer welke verantwoording aflegt. En ze hebben ook recht op laagdrempelige inspraakmogelijkheden.
Chaos
De Raad is momenteel samen met u bezig om het vergadersysteem grondig te hervormen. Een systeem dat al sinds de invoering ervan door uw voorganger (ongeveer een jaar geleden) de Raad in zijn greep houdt, die vooral voor wanorde en chaos heeft gezorgd, zaken onoverzichtelijk heeft gemaakt, terwijl het vorige vergadersysteem nauwelijks klachten opleverde.
Zoals wij al eerder hebben gesteld zijn de problematische werkomstandigheden van de Raadsleden met een ander vergadersysteem nog lang niet verholpen. Naar onze mening moet het presidium anders worden ingericht en georganiseerd, er dient een vergaderprotocol te worden ontworpen, de inspraak van de inwoners moet laagdrempeliger en zo meer.

Kortheidshalve verwijzen wij u ook naar de bijlage met een beknopte analyse van recente kwesties. Daarin kunt u bijvoorbeeld zien dat ook het functioneren van het presidium niet bepaald bevorderlijk is voor de democratie in Nieuwegein. Integendeel. De democratie in Nieuwegein wordt ondermijnd. We hebben daardoor al jaren geen Kadernota, waardoor we onze Kaderstellende taak niet kunnen uitvoeren, we worden ernistig gehinderd in het uitvoeren van onze Controletaken en bij gevoelige zaken als een integriteitsonderzoek is informatie zodanig gemanipuleerd dat er geen onderzoek komt. Dat staat zwart op wit.
Zonder Kadernota geen controle
Zonder Kadernota hebben wij geen sturingsinformatie in handen en kunnen wij niet controleren of het college de maatschappelijke doelen heeft gehaald die de Raad heeft vastgesteld. Hoe kan de Raad dan ooit het College inhoudelijk ter verantwoording roepen? Er ligt immers geen "opdracht" van de Raad en dus geen opdracht van "het volk". Hoe kan de Raad onder deze omstandigheden fatsoenlijk haar werk doen?
In aanmerking genomen dat er al drie jaar geen Kadernota is, wat de accountants rapporteren in de boardletters van de afgelopen jaren en de tekort schietende antwoorden van het college daaromtrent, ontstaat de indruk dat de administratieve systemen en de financiele processen in de gemeentelijke organisatie niet de informatie kunnen aanleveren die nodig is om fatsoenlijk verantwoording te kunnen afleggen op basis van doelstellingen en bijbehorende streefcijfers.
College zorgt niet voor adequate informatie
En dat is precies waar de Kadernota voor bedoeld is. Wij willen hierbij graag ook uw aandacht vragen voor de actieve informatieplicht: de verplichting voor zowel het college als de burgemeester (als afzonderlijk bestuursorgaan) om eigener beweging en tijdig aan de raad al dié informatie te verschaffen, die de raad nodig heeft om zijn taken 'kaderstelling' en 'controle' naar behoren te kunnen vervullen. Voor de wetgever is deze verplichting voor college en burgemeester van zó cruciaal belang voor het
kunnen uitvoeren van de kaderstellende en de controlerende taken van de raad, dat de wetgever deze plicht ook een wettelijke verankering heeft gegeven. De artikelen 60, derde lid, 169 tweede en derde lid en 180 tweede en derde lid Gemeentewet zijn hiervan het bewijs.

Wij begrijpen dat u niet verantwoordelijk bent voor deze situatie. Althans nog niet. U zit opgescheept met een erfenis van uw voorganger meneer Cor de Vos. Dat de Raad versplinterd is in 13 fracties is mede het gevolg van deze situatie.

Wij zijn ervan overtuigd dat u "burgervader" van Nieuwegein heeft willen worden om uw beste krachten aan de Nieuwegeiners te geven.
Onze vragen aan u als onze nieuwe burgemeester is:
- Wat zijn, vanuit uw positie als burgemeester van Nieuwegein, uw standpunten in deze?
- Hoe gaat u, als burgemeester van Nieuwegein en vanuit uw specifieke verantwoordelijkheden en specifieke bevoegdheden, dit oplossen voor de Nieuwegeinse inwoners?
- Wat gaat u ondernemen om een kwaliteitsslag te maken zodat de Nieuwegeiners weer vertrouwen in de gemeentelijke organisatie en in het bestuur krijgen?
- Hoe gaat u ervoor zorgen dat de Nieuwegeiners weer een transprant en navolgbaar en controleerbaar bestuur krijgen?
 
De burgemeester heeft stelselmatig geweigerd standpunten in te nemen over de integriteit van het bestuur. Wat hij wel deed leest u hier.