NÚwegein

De enige 100% onafhankelijke partij in Nieuwegein

Vertrouwen in fractievoorzitter CU/SGP (Monrooij) opgezegd

Nadat met veel inzet eindelijk was gerealiseerd dat het project Wisselgeld werd geagendeerd voor evaluatie kreeg de Raad in tegenstelling tot eerdere toezeggingen géén raadsinformatiebijeenkomst: een bijeenkomst waarbij alle betrokken partijen worden uitgenodigd, zoals uiteraard de mensen uit de Roma-groep en uit de diverse betrokken instanties.
De raadsleden kunnen dan in een openbare bespreking uit de eerste hand alle informatie verkrijgen die nodig is om een verantwoord besluit te nemen over de voortzetting van het tonnen kostend project.
De Raad wordt weer met kluitje in het riet gestuurd 
De Raad kreeg een raadsvoorbereidende vergadering: dus zonder de betrokken partijen erbij. Weer volgde een actie van meerdere oppositiepartijen om het presidium te vragen om de toegezegde raadsinformatie-bijeenkomst. En weer overlegde het presidium met het College om vervolgens aan de Raad te melden dat het verzoek niet zal worden gehonoreerd. En zo wordt
alweer een belangrijk instrument uit de handen van de Raad geslagen: het openbaar debat met de mensen uit de samenleving.

Daarvoor had het presidium niet alleen de artikel 42 brief onderschept die door fractie Bakhtali en fractie Trots aan de burgemeester was gericht (lees hier), het presidium heeft er ook nog een reactie op gegeven. Het moet niet gekker worden: het presidium dat op de stoel van de burgemeester gaat zitten.

Voor fractie Bakhtali en fractie Trots is de maat vol. Ze zeggen hun vertrouwen op in de waarnemend voorzitter van het presidium de heer Martin Monrooij. De fractie-voorzitter van de ChristenUnie/SGP is behalve ex-wethouder ook plaatsvervangend voorzitter van de Raad. Hij misbruikt zijn sleutelposities om de Raad onjuist te informeren en te misleiden en ongeldige stemmen door te drukken als dat het college goed uitkomt. Daar zijn helaas meer dan genoeg aanwijzingen voor. (zie ook het feitenrelaas in mijn blog "Het Nieuwegeins Stadstheater").
Democratie wordt ondermijnd
De coalitiepartijen hebben een coalitieakkoord, ze hebben de wethouders en ze hebben een collegeakkoord. Bovendien hebben ze in de Raad altijd de meerderheid van de stemmen. Ze hebben zelfs een paar oppositiepartijen die om het hardst hun best doen om het college in de kaart te spelen in de hoop om als beloning in de volgende raadsperiode (weer) de vierde wethouder te mogen worden. Democratische besluitvorming is onder deze omstandigheden gewoon onmogelijk.
Het enige wat voor de echte oppositie overblijft is het openbaar debat. Naast een burgemeester van wie ze hopen dat die in staat is om boven de politieke partijen en de partij-politiek te staan en die een standpunt durft in te nemen. De antwoorden en de hervormingen zullen van hem moeten komen.

Integriteit is nooit een vanzelfsprekendheid. Daarom zitten in de Nederlandse democratie allerlei controle- en correctiesystemen ingebouwd die een transparant en controleerbaar, dus integer bestuur moeten waarborgen. Voorwaarde is dan wel dat die systematiek onbelemmerd kan functioneren. Helaas worden die systemen in Nieuwegein stelselmatig verstoord en buiten werking gesteld. Onder andere door Monrooij.
Vergeefse oproep aan burgemeester Backhuijs
Wij roepen burgemeester Frans Backhuijs nogmaals en dringend op om zijn standpunten kenbaar te maken.
Met ons willen ook de inwoners van Nieuwegein graag weten waar hun nieuwe burgemeester voor staat.
Dat zou het begin kunnen zijn van een democratisch en transparant stadsbestuur.