NÚwegein

De enige 100% onafhankelijke partij in Nieuwegein

Reactie burgemeester op de schriftelijke vragen

Op 16 september ontvingen wij (fractie Bakhtali en fractie Trots) een "antwoord" op onze schriftelijke vragen aan de burgemeester (gesteld op 28 augustus). Eigenlijk is eerder sprake van een "niet-antwoord".
De burgemeester heeft namelijk aan het presidium gevraagd om de antwoorden bij de Raad te gaan zoeken. En dat terwijl wij eerder onze verwondering hadden uitgesproken (zie verslag hieronder)over het feit dat het presidium (waar de burgemeester de voorzitter van is) ongevraagd én onbevoegd al een reactie had gegeven als ware de brief aan het presidium gericht. Eerst schuift de burgemeester het op het bordje van het presidium en nu probeert hij het op het bordje van de Raad te schuiven Dit was de reactie van onze burgemeester, de heer Frans Backuijs:


Geachte mevrouw Bakhtali en heer Rijnders,
In uw brief van vr i jdag 2 september 2011 en via uw column van 10 september 2011 (aan mij verstuurd op 11 september 2011), richt u zich tot mij met vragen over mijn standpunt als burgemeester in zaken die door u zijn benoemd.
Dat standpunt zal ik u hierbij geven. Ik ben het oneens met de wijze waarop u zaken
aan de orde stelt en inhoudelijk ben ik het niet met u eens. In normale en fatsoenlijke raadsverhoudingen wordt er niet via een column over en met elkaar gediscussieerd. Als raadslid heeft u daar andere wegen voor, te weten de politieke arena. Raadsleden zijn democratisch gekozen en hebben daarmee het vertrouwen van de kiezers gekregen. Vanuit die optiek past het niet - en zeker niet in een column - om het vertrouwen in elkaar op te zeggen: niet in individuele leden en niet in gremia die door de raad zijn benoemd, zoals het presidium.

Inhoudelijk zie ik, op basis van mijn waarnemingen na ruim vier maanden in Nieuwegein en met ruim 25 jaar ervaring in het lokale openbaar bestuur, geen redenen om te twijfelen aan de transparantie en democratie van het bestuur in Nieuwegein. Wel vind ik dat uw brief en columns deze dreigen te verstoren. Met het oog op het bovenstaande heb ik besloten om het presidium voor te
stellen uw brief en mail aan mij voor inhoudelijke bespreking te agenderen voor de raadsvergadering van 28 september 2011. Op die wijze kan hierover in alle openheid en transparantie worden gediscussieerd door het orgaan dat dit als
eerste en enige aangaat en op de plek die daarvoor bestemd is. Om die reden stuur ik een afschrift van deze brief naar alle raadsleden.
Ik vertrouw erop dat dit voldoende is voor het raadsdebat op 28 september aanstaande. Omdat de raad de enige plek is waar dit onderwerp o open, democratisch en volledig kan worden behandeld, verzoek ik u dringend om tot dat moment geen nieuwe briefwisselingen en dergelijke te star ten.

Met vriendelijke groet
F.T.J.M. Backhuijs, burgemeester