NÚwegein

De enige 100% onafhankelijke partij in Nieuwegein

Is aanstaande wethoudersbenoeming amnestieverlening?

Betreft:
Geloofwaardigheid PvdA en Integriteit Nieuwegeins stadsbestuur vs overhaast vertrek PvdA-wethouder Lubbinge en voordracht Adriani als kandidaat PvdA-wethouder

Beste leden van de PvdA-fractie,
U heeft uw fractievoorzitter Adriani voorgedragen als kandidaat om uw overhaast vertrekkende wethouder Lubbinge te vervangen. Veel Nieuwegeiners zijn overrompeld. Wij niet. En wij zullen u uitleggen waarom.
Gesaboteerde integriteitonderzoeken en uitspraak Nationale Ombudsman
Zoals u weet is het dossier "Belangenverstrengeling, integriteitschending, machtsmisbruik en intimidatie door Lubbinge en Adriani" nog altijd niet afgesloten. Interne PvdA-aangelegenheden zijn beslecht met misbruikt van bestuursmacht en collegebevoegdheden wat leidde tot een staande-voet-ontslag bij mijn werkgever de SWN. U bent ook in het bezit van het dossier over deze ontoelaatbare vermenging van belangen. Het dossier, dat ondertussen terecht kan worden gekwalificeerd als PvdA-beerput, kan nog niet worden afgesloten vanwege diverse
ondeugdelijke en gesaboteerde onderzoeken (mislukte doofpotten) en diverse onderzoeken die nog lopen. Alle vragen staan nog open. Voor antwoorden moet uitgeweken worden naar buiten de Raad en dat kost tijd. Zo is ondertussen de uitspraak van de Nationale Ombudsman binnen en is het wachten op de uitspraak van het gerechtshof in Arnhem.
Aanklacht inzake schending van het ambtsgeheim en de datum van 1 mei
Zoals bekend bij de betrokkenen uit uw fractie ligt er sinds 1 november 2011 een aanklacht bij het gerechtshof in Arnhem tegen PvdA-fractielid Bamberg; een aanklacht inzake schending van het ambtsgeheim, art. 272 lid 2 van het Wetboek van Strafrecht. De aanklacht betreft het feit dat de heer Bamberg als raadslid een interne brief met gevoelige informatie heeft doorgesluisd naar mijn toenmalige werkgever wat aanleiding was voor mijn werkgever om mij op staande voet te ontslaan.
In de brief had ik beknopt aangegeven dat Adriani en Lubbinge hun bestuursmacht en -invloed hadden misbruikt om persoonlijke kwesties te beslechten en dat ze daarin samenspanden met mijn werkgever waar ik op dat moment nog een dienstbetrekking mee had.
Een brief die ik overigens op uitdrukkelijk verzoek van toenmalig PvdA-burgemeester De Vos aan hem en aan de Raad had geschreven. De heer Bamberg heeft de brief onder supervisie van en gesteund door zijn fractievoorzitter Adriani doorgesluisd en mogelijk in opdracht van hem.
De afhandelingtermijn van de aanklacht is 6 maanden. Die termijn loopt af op 1 mei a.s. Omstreeks die datum zal de rechter een uitspraak hebben gedaan.
Ambtsmisdrijf
Grote kans dat te verwachten rechterlijke uitspraak de belangrijkste reden is voor de heren Lubbinge en Adriani om deze overhaaste grote stappen te zetten.
Die uitspraak zou immers dermate belastend kunnen zijn voor Bamberg en dus ook voor Adriani en Lubbinge, dat de kans voor Adriani om nog wethouder te worden over enkele weken al compleet verkeken (kan) zijn, evenals de kans voor Lubbinge om nog eervol ontslag te krijgen. Het gaat immers om een ambtsmisdrijf.
Daarom moet de zeteloverdracht nú worden geformaliseerd, voor de maand mei. Dat verklaart mogelijk de plotselinge haast. Om te bewerkstelligen dat Adriani nog in april benoemd kan worden moest de heer Lubbinge wel uiterlijk eind maart zijn ontslag hebben ingediend, zoals is geschied.

Wat zal het betekenen voor het aanzien van het Nieuwegeins bestuur en de bestuursintegriteit als een overhaast vertrek van een wethouder en dito wethoudersbenoeming achteraf verkapte amnestieverleningen blijken te zijn?
Uitspraak Nationale Ombudsman en dossier Integriteit, belangenverstrengeling, machtsmisbruik en intimidatie
De heren Lubbinge en Adriani hebben hun invloed en positie als respectievelijk (PvdA-)wethouder en lid van het College en PvdA-fractievoorzitter misbruikt om letterlijk uit alle macht mijn vertrek uit de Raad te forceren.
In het kort:
Direct na de verkiezingen van maart 2010 werd duidelijk dat ik als PvdA-raadslid op alle mogelijke manieren werd tegengewerkt door de PvdA-wethouder en de PvdA-fractievoorzitter.
Uit persoonlijk belang forceerden zij mijn vertrek uit de fractie. Mijn zetel wilden ze uiteraard voor de fractie behouden. Maandenlang ben ik binnen de fractie en op mijn werk buiten de fractie geforceerd en bewerkt om mij te schikken naar de wens van de heren om de fractie te verlaten. Enerzijds werd door intimidatie en verstoring van de onderlinge werkverhoudingen mijn positie binnen de fractie ondermijnd. Anderzijds bemoeiden de heren zich vergaand en intimiderend met mijn werk en kostwinning bij de SWN. Daar hebben zij net zoals zij dat binnen de fractie hebben gedaan de arbeidsverhoudingen verstoord, verergerd en uiteindelijk laten escaleren.
Tijdens dat proces van intimidatie was mij onderhand duidelijk gemaakt dat ik zou worden ontslagen bij de SWN als ik de fractie zou verlaten met medeneming van mijn zetel.
Dat proces kwam pas in het najaar tot een einde. Veel hierover (maar lang niet alles) kunt u lezen op de internetsite van de gemeente onder de link verderop in deze brief.
Ondanks druk zetel behouden
Ondanks de ontoelaatbare druk die er op mij is uitgeoefend heb ik mijn zetel behouden toen ik eind september 2010 de fractie verliet; wat ik terstond moest bekopen met een ontslag op staande voet bij mijn werkgever de SWN (gesubsidieerde instelling) begin oktober 2010. Lubbinge had niet geschroomd om daarvoor zijn machtspositie en bevoegdheden als wethouder, collegelid en subsidiënt (verstrekker van SWN-subsidie) te misbruiken net zoals Adriani dat heeft gedaan vanuit zijn fractievoorzitterschap. De door Adriani ondersteunde actie van Bamberg die de interne raadsbrief doorsluisde naar mijn werkgever ligt nog vers in het geheugen.
De rechter heeft in december 2010 het staande-voet-ontslag nietig verklaard, maar mijn baan kreeg ik niet terug vanwege de verstoorde arbeidsverhoudingen.

Ik heb gepoogd dit integriteitvraagstuk aan de kaak te stellen bij toenmalig burgemeester De Vos. Hij deed er niets mee omdat het een interne PvdA-aangelegenheid zou betreffen.
Dat was doofpot nummer 1.
Ik diende daarop een klacht in tegen de heer De Vos bij de Commissaris van de Koningin, vanwege zijn partijdige opstelling. Voor Adriani en Lubbinge aanleiding om De Vos te vragen om wel een onderzoek in te stellen. Dat werd prompt gehonoreerd en met grote spoed werd bureau Bing ingeschakeld, die een haastig, onvolledig en ondeugdelijk onderzoek instelde waaraan niet gegronde en verzonnen conclusies werden verbonden.
Dat was doofpot nummer 2.
Ik legde vervolgens een klacht neer bij de gemeenteraad tegen de handelwijze van de heer De Vos, onder andere wegens het feit dat hij zelf een betrokken partij was geworden en derhalve niet de opdrachtgever kon zijn voor dat onderzoek.
De complete klacht kunt u hier lezen.

CU/SGP fractievoorzitter Monrooij deed als voorzitter van de onderzoekscommissie het vooronderzoek voor de gemeenteraad. Hij knoeide echter zodanig met informatie uit die klacht dat de klacht niet eens in behandeling kon worden genomen door de gemeenteraad.
Dat was doofpot nummer 3.
Ik wees de heer Monrooij op de fouten die hij had gemaakt als voorzitter van de onderzoekscommissie, als waarnemend raadsvoorzitter en als waarnemend voorzitter van het presidium. En ik stelde hem in de gelegenheid zijn fouten te herstellen, zodat de gemeenteraad alsnog het onderzoek ter hand kon nemen. Dat heeft de heer Monrooij stelselmatig geweigerd. Ik werd door hem doorverwezen naar de Nationale Ombudsman.
Dat was doofpot nummer 4.
Ik heb vervolgens bij de Nationale Ombudsman aangeklopt. De uitspraak van de Nationale Ombudsman is nu binnen en daarin wordt gesteld dat het integriteitonderzoek wel degelijk door de gemeenteraad in behandeling genomen had moeten worden.

De Nationale Ombudsman concludeert : "Zoals aangegeven ben ik ben mening dat de Raad ten onrechte uw klacht onder verwijzing naar het bepaalde in de Algemene wet Bestuursrecht niet in behandeling heeft genomen. Tegelijkertijd ben ik van mening dat niet de AwB van toepassing is maar de Gemeentewet."

Deze uitspraak en de aanstaande wethouderswissel zet alles wat hieraan is voorafgegaan weer vol in de actualiteit.
Door misleiding van de Raad heeft CU/SGP fractievoorzitter Monrooij het integriteitonderzoek effectief gesaboteerd om een doofpot te creëren en de kwestie die terecht kan worden gekwalificeerd als PvdA-beerput te dempen. Monrooij heeft vanuit alle drie zijn vertrouwensposities het vertrouwen met voeten getreden. Hij heeft zijn macht/invloed misbruikt, de Raad misleid en verkeerd geïnformeerd en moedwillig geknoeid met de onderzoeksinformatie. Dank zij de gemanipuleerde informatie is de klacht niet ontvankelijk verklaard door een extern juridisch bureau.
Een zware beschuldiging waar ik in een aparte open brief aan Monrooij op terugkom, die tegelijkertijd met deze brief aan u zal worden verzonden.
Vragen:
Waarom was het nodig dat meneer Monrooij dusdanige vuile handen maakte als, zoals steevast werd beweerd, de heren Lubbinge en Adriani "oké" waren en er niets te verbergen viel?
Wat zegt dit alles over het vertrouwen in de overhaast vertrekkende wethouder en zijn beoogd plaatsvervanger?
Hoe kunt u nog langer verhullen dat de heren Lubbinge en Adriani in vereniging hun macht hebben misbruikt en zich hebben schuldig gemaakt aan belangenverstrengeling, integriteitschending en intimidatie?

De heer Bamberg is in oktober 2010 al door de mand gevallen. Hij heeft in het openbaar bekend dat hij degene was die de interne brief had doorgesluisd naar mijn werkgever. Dat is op zich schending van de integriteit en geldende gedragscodes. Of er bovendien sprake is van een wettelijk strafbaar feit vernemen wij binnenkort van de rechter.
Intrekken voordracht
Met dit relaas en de nieuwe informatie zal de haastige zeteloverdracht verklaard kunnen worden. Meer onderzoeksresultaten zullen volgen. De tijd werkt in het nadeel van de heren. Vertrek van Lubbinge voor de opening van het nieuwe stadhuis was natuurlijk helemaal verdacht geweest en in mei is de uitspraak van de rechter te verwachten.
Het moge duidelijk zijn dat deze overhaaste benoeming van Adriani zeer schadelijk zal zijn voor de geloofwaardigheid, de betrouwbaarheid, de kwaliteit en het imago van het Nieuwegeins bestuur en dus voor het algemeen Nieuwegeins belang.
Daarin past niet een vijfde doofpot in één en hetzelfde dossier. En nogmaals: er zijn nog meer onderzoeken te gaan.

Wij hopen dat u nu uw politieke en morele verantwoordelijkheid oppakt, nog voordat de zetelwisseling is geformaliseerd. Na de zetelwisseling bent u te laat. Nieuwegein is hard toe aan raadsleden die hun verantwoordelijkheid serieus durven nemen.
Als u bovendien de geloofwaardigheid, de betrouwbaarheid en het imago van uw eigen politieke partij hoog in het vaandel heeft staan dan weet u wat u te doen staat.
Wij adviseren u om de voordracht van de heer Adriani in te trekken. Tevens zal ik de raadsleden van Nieuwegein adviseren om tegen de benoeming te stemmen.
Lubbinge verdient geen eervol ontslag
Verder moge het duidelijk zijn dat wij menen dat de heer Lubbinge geen eervol ontslag verdient. Zeker niet na een overhaast vertrek op het moment dat belastende onderzoeksresultaten beginnen binnen te druppelen en er nog zoveel cruciale vragen open staan.

Ons verzoek aan de gemeenteraad is om eerst de uitkomsten, antwoorden en uitspraken af te wachten en die mee te nemen in de overwegingen om Lubbinge al dan niet eervol ontslag te verlenen en Adriani al dan niet te benoemen tot wethouder van de gemeente Nieuwegein.
Dit bericht gaat uiteraard ook naar burgemeester Backhuijs en de fractievoorzitters en anderen die zich zeer terecht ernstige zorgen maken over het imago van het Nieuwegeins bestuur.
Dit gaat over de integriteit van het Nieuwegeins stadsbestuur
Ik wil u er tenslotte op wijzen dat u dit schrijven niet langer kunt afdoen als gelogen of verzonnen of als een actie uit persoonlijke rancune, zoals u tot nu placht te doen. Daar is een zo urgent vraagstuk van bestuurlijke integriteit veel te zwaarwegend voor.
In de Raad had ik al in een vroeg stadium verklaard dat ik passende consequenties zou verbinden aan de uitkomst van een grondig en onafhankelijk onderzoek naar de door mij aangekaarte integriteitschendingen, als die uitkomst tegen al mijn verwachtingen in, slecht voor mij zou uitpakken. Dat heeft ons helaas alleen maar nóg meer onderzoekssabotage opgeleverd. Nieuwegein zit daar niet op te wachten.
Als dit allemaal niet waar is waarom geen klacht bij de rechter? 
Aangezien allerlei onderzoeken door macht, invloed en manipulatie worden gesaboteerd, ga ik nu een stap verder.
Als u of de heren Lubbinge en Adriani willen blijven volhouden dat het nergens op slaat wat ik in dit schrijven beweer, dan is er nog maar een mogelijkheid om Nieuwegein daarvan te overtuigen en hun naam te zuiveren en dat is door mij voor de rechter te dagen.

Ik ben er al klaar voor.

Met vriendelijke groet,

Haseena Bakhtali
Stadspartij Núwegein