NÚwegein

De enige 100% onafhankelijke partij in Nieuwegein

Kadernota Nieuwegein: de grote Spek-en-Bonen-Show

Veel tijd is vrijgemaakt voor de raadsbehandeling van de Kadernota op 1 juni 2011. Een nota die jaarlijks moet worden opgesteld zoals we dat bij verordening met elkaar hebben afgesproken. Dat is het moment waarop de Raad invulling kan geven aan één van haar kerntaken: het stellen van kaders. Kaders hoe wij als gemeente onze inwoners goed kunnen blijven bedienen. In een Kadernota wordt alle beleid opgenomen waartoe de Raad heeft besloten en de door de Raad vastgestelde prioriteiten worden uitgewerkt en in de begroting opgenomen.

Er is echter helemaal geen kadernota, maar slechts enkele A-viertjes inhoudende de financiële ontwikkelingen en de vermelding van een aantal prioriteiten dat het College heeft vastgesteld. En dan wordt de Raad geacht te doen alsof het over de Kadernota gaat. Een kostbaar theaterstuk dat tot middernacht is opgevoerd.

Het is helemaal niet vreemd dat een aantal fracties niet eens de moeite heeft willen nemen om bij die "vergadering" aanwezig te zijn.
In 2010 is de collegewisseling het excuus geweest om de kadernota te laten vervallen en te vervangen door zo'n overzichtje. Nu is het laten vervallen van de kadernota opeens staande beleid geworden en zou het iets te maken hebben met de "vernieuwing van de programmabegroting" en de "strategische heroriëntatie". Wij noemen het liever "creatief omgaan met geschreven regels en afspraken" en "strategisch doordrukken van prestigeonderwerpen".

Wat zegt deze aanpak eigenlijk over het spek en bonengehalte van de Raad in het Nieuwegeins bestuur?
In dit voorliggend stuk wordt het prestigeproject Wisselgeld prominent genoemd. Laten we het daar even over hebben.
Op 5 januari hebben we een informatiebijeenkomst gehad over het project Wisselgeld. Het was een bijeenkomst waarin uiterst kritische vragen werden gesteld en het was duidelijk dat de Raad dit college stevig aan de tand wenste te voelen over dit project dat al meer dan een miljoen Euro heeft gekost. Het was duidelijk dat het onderwerp leefde bij de raadsleden. De pilotperiode loopt eind 2011 af en dus dient er een fatsoenlijk en uitgebreid raadsdebat plaats te vinden over een eventueel vervolg van dit geldverslindend project. Dat feest gaat niet door. Zonder dat de Raad aan bod is kunnen komen heeft het college besloten dit project op te nemen in de begroting van 2012 met de bedoeling het structureel voort te zetten. De Raad werd in april per brief hiervan op de hoogte gesteld.
Het onderwerp komt niet op de agenda voor bespreking in de Raad met dank aan het presidium dat een agendacommissie van de Raad heet te zijn maar zich steeds verder ontpopt als de belangenbehartiger van het College.
Zo wordt de Raad wederom bij een belangrijk onderwerp op afstand gezet en zelfs geschoffeerd en zo wordt wederom een serieuze raadsbehandeling van een belangrijk onderwerp belemmerd.
En zo wordt dit heet hangijzer ons letterlijk door de strot geduwd.

In tegenstelling tot de Raad leeft dit onderwerp helemaal niet bij de meeste wijkplatforms en maakt men zich druk om heel andere zaken. Toch werden, terwijl ondertussen over de Raad heen gelopen werd, alle wijkplatforms bezocht met een populistisch praatje over uitkeringgenieters die in dikke auto's rondrijden, rommel op straat laten liggen en hun kinderen niet naar school sturen. Dat allemaal in een poging om geforceerd dit onderwerp in de samenleving een klein beetje leven in te blazen. Over de kosten van het project wordt op die momenten uiteraard niet gerept.
Als je nagaat dat dit college te allen tijde kan beschikken over de meerderheid van stemmen dan is het uiterst bedenkelijk dat men nu alles in het werk heeft gesteld om te voorkomen dat er op een fatsoenlijke manier uitgebreid over dit onderwerp van gedachten gewisseld wordt met de Raad.
Wat zegt dit over het spek en bonengehalte van de Raad?

Brengt mij op het onderwerp voetgangersbrug Doorslag: het wijknetwerk wordt zorgvuldig door de wijkwethouder op de hoogte gehouden over de stappen die gezet zijn in de voorbereidingen om de brug in september 2011 te plaatsen, terwijl schriftelijke vragen vanuit de Raad over hetzelfde onbeantwoord blijven.
Voorzitter: Wat zegt dit over het spek en bonengehalte van de Raad?
De complete Raadsafhandeling van de integriteitskwestie PvdA, (zie de twee verslagen bij `Dossier Integriteit`': wat zegt dat over het spek en bonengehalte van de Raad?

Even over de gemeentelijke financiën: Er worden voorbereidingen getroffen voor ingrijpende en pijnlijke maatregelen om een sluitende meerjaren begroting te behouden (geldt niet voor Wisselgeld als het aan het college ligt). Als de inwoners van Nieuwegein bepaalde zorgen of noden zouden hebben, dan is dat pech want er komt geen nieuw beleid. De inwoners worden zo lang als mogelijk zoet en koest gehouden met de belofte dat de gemeentelijke belastingen voorlopig niet omhoog zullen gaan.
Er wordt nu geïnvesteerd om bomen om te halen omdat er in de toekomst geen geld zal zijn om ze te handhaven. Alles moet op alles worden gezet om überhaupt een sluitend meerjarenperspectief te kunnen realiseren.
Alles wijst erop dat er behalve voor de prestigeonderwerpen zoals het project Wisselgeld en de Nieuwe Binnenstad geen enkele financiële speelruimte meer is. Dat in combinatie met al hetgeen in de boardletter door de accountant is gerapporteerd moet alle mogelijke alarmbellen doen rinkelen: Nieuwegein staat er financieel gezien veel zorgwekkender voor dan in de persberichten staat.
En dat heeft allemaal niets te maken met de extra taken die de gemeenten vanuit het Rijk zullen krijgen waarbij geen financiën meekomen. Die komen daar bovenop maar worden er voor de zekerheid alvast maar even bijgesleept.
Dat maatschappelijke belangen van de inwoners daarom even geen prioriteit kunnen hebben oftewel "niet van toepassing zijn" dat wordt wel duidelijk uit het voorliggend stuk. Dat de Raad de komende jaren steeds meer op afstand zal worden gezet, dat moge ook duidelijk zijn.
Ervaring leert dat bij de gratie van de meerderheid van de Raad elke geschreven regel in Nieuwegein met voeten kan worden getreden en de Raad geschoffeerd kan worden. Dat gegeven wordt dan ook maximaal uitgenut.

Bovendien lijkt dit college, als het om heikele onderwerpen gaat, een heftige allergie te hebben ontwikkeld tegen een open en fatsoenlijk raadsdebat en ook niet meer in staat om zich aan wetten en regelgeving te houden.