NÚwegein

De enige 100% onafhankelijke partij in Nieuwegein

Opnieuw fraudezaak met Monrooij (CU) in hoofdrol

Met deze tekst dienden wij afgelopen donderdag tijdens de raadsvergadering een motie in om een grondig onderzoek in te stellen naar deze nieuw-ontdekte fraudezaak in Nieuwegein, de zoveelste.
Voorzitter, iedereen hier is al sinds december 2021 op de hoogte van deze kwestie en we hebben het ook in het fractievoorzittersoverleg besproken. De zaak is kennelijk duidelijk want ik heb geen vragen van de overige raadsleden ontvangen. Ook de motie en de vijf bijlagen had iedereen al een poos in bezit.

Ik hou het kort:
In elke organisatie kan het gebeuren dat de ene medewerker van mening is dat hij of zij wordt benadeeld door een andere medewerker. Iedereen is vrij om een ander juridisch te laten vervolgen als hij/zij zich benadeeld voelt. Iedereen is vrij om naar de politie te stappen om aangifte te doen of een advocaat in te huren om een onderzoek in te stellen naar de mogelijkheden om de ander voor de rechter te slepen vanwege belediging en dergelijke.
Voor u ligt een onderzoek door een advocaat, de huisadvocaat van deze gemeente, naar de mogelijkheden voor ChristenUnie raadslid Monrooij en zijn vriend de raadsgriffier van destijds Contant, om mij voor de rechter te slepen vanwege onze kritische uitingen naar hun functioneren die naar onze mening de democratische besluitvorming grondig ondermijnde. Dat konden wij aantonen met diverse casuïstiek. 
Ook ik heb advocaten moeten inschakelen voor diverse procedures tegen onder andere Monrooij en Adriani maar ik betaal die wel uit mijn eigen zak, zoals het hoort.

Dit privé-onderzoek, dat uitsluitend de persoonlijke belangen van Monrooij en de raadsgriffier van destijds dient, is uit het gemeenschapsgeld betaald en wel voor het bedrag van €12.000,-. De advocaat had zich voor dit onderzoek ook niet mogen laten betalen met het geld van de gemeenschap.

De factuur met de specificatie van het bedrag zit in de bijlagen. Dit onderzoek kon logischerwijs het daglicht niet verdragen en is daarom in het diepste geheim uitgevoerd. En geheim gehouden. Dat is gedurende 7 jaar goed gegaan. Tot ik het dossier via via opgestuurd kreeg en ik vragen aan de burgemeester begon te stellen. De burgemeester ontkende in alle toonaarden iets van dit onderzoek af te weten. Zijn mail zit in de bijlage.
De documenten bleken zelfs in de hele organisatie niet te vinden te zijn. Maar omdat ik ze wel in bezit had kon het niet meer worden ontkend.

Toen beweerde de burgemeester opeens de opdrachtgever van dit onderzoek te zijn. Dit onderzoek waarvan hij eerst het bestaan ontkende. Overigens kan hij op geen enkele manier bewijzen dat hij de opdrachtgever is. Een opdrachtbrief is er niet. Alle stukken die er wel zijn, wijzen erop dat Monrooij de enige betrokkene is bij dit onderzoek en dus ook opdrachtgever moet zijn. Hij was ook in het bezit van de documenten (die in de gemeentelijke administratie niet te vinden waren). Met zijn bewering wil de burgemeester Monrooij het hand boven het hoofd houden. Wie de opdrachtgever ook was: dit is misbruik van gemeenschapsgeld voor persoonlijke belangen, dus flagrante fraude.
Mocht het onderzoek uitwijzen dat de burgemeester inderdaad de opdrachtgever is dan is hij nog verder van huis want dan is hij mede-verantwoordelijk voor het onrechtmatig uitgeven € 12.000,- van de gemeenschap ten behoeve van enkele medewerkers van wie hij kennelijk erg afhankelijk is.

Hoe dan ook, met deze motie vragen wij om een grondig onderzoek waarvan wij oprecht vinden dat de hele raad unaniem voor moet stemmen. Het gaat immers om bestuurlijk grensoverschrijdend gedrag, bestuurlijke integriteit, misbruik van gemeenschapsgeld. Het gaat om de betrouwbaarheid van het Nieuwegeins bestuur en het gaat om de veiligheid voor raadsleden om zonder last, in vrijheid en in veiligheid, hun controlerende taken te kunnen uitvoeren.

Dit onderzoek toont voor de zoveelste keer aan dat het heel makkelijk is om in deze organisatie ongecontroleerd grote bedragen uit het gemeenschapsgeld te misbruiken voor privé-doeleinden.

Wij hebben uiteraard ook de nodige bij de handelwijze van deze advocaat. Het tuchtcollege voor advocaten heeft daarin reden gezien om deze advocaat op te roepen op zich te verantwoorden voor zijn gedrag. Tijdens een openbare zitting op 30 mei 2022.

Het tuchtcollege pakt zijn verantwoordelijkheden op. Het lijkt ons logisch dat ook de gemeenteraad zijn verantwoordelijkheid oppakt en eindelijk eens een grondig onderzoek laat instellen.
Dus hierbij dien ik onze motie in van 6 pagina’s waarin wij oproepen tot onderzoek. Daarin hebben wij 17 vragen geformuleerd die in ieder geval beantwoord moeten worden.

Bij de motie zijn vijf bewijststukken als bijlagen gevoegd:
  1. Het onderzoeksrapport
  2. De brief van de advocaat waarin hij Monrooij bedankt voor het "nuttige gesprek" dat ze hadden en waarbij hij de originele documenten aan Monrooij terug geeft. De advocaat had er kopien van gemaakt voor het eigen dossier. In de stukken onze berichten van kritiek over het functioneren van Monrooij, waarin de advocaat moest gaan spitten om iets te vinden waarmee Monrooij mij voor de rechter kon slepen.
  3. De factuur van € 12.000,-
  4. De mail van de burgemeester waarin hij op hoge toon ontkend iets te weten van dit onderzoek
  5. De oproeping van de advocaat door het tuchtcollege die ernstige vragen heeft bij de handelwijze van de advocaat in deze.

(einde betoog)

Dank zij de live-streaming werd ik niet de huid vol gescholden zoals de vorige keren dat ik fraude aan de kaak stelde.
Maar het belangrijkste in de reacties was dat NIEMAND de fraude ontkende! Er werd alleen geprobeerd de aandacht af te leiden door uitvoerig te vertellen hoe geweldig Monrooij wel niet was enz.

Maar nogmaals:
Er is niet eens een poging ondernomen om de fraude te ontkennen of te weerleggen.

Ze deden er wel alles aan om het niet tot een inhoudelijke discussie te laten komen. Ze wisten immers dat ze die zouden verliezen. De bewijsstukken lagen voor hun neus op tafel. En al die stukken wijzen erop dat Monrooij de opdrachtgever is.

Alle raadsleden stemden tegen een onderzoek! HÚP, weer een fraudezaak onder het tapijt!

Deze gang van zaken tekent (voor de zoveelste keer) het moreel failliet van de Nieuwegeinse overheid. Als je als raadslid eenmaal fraude onder het tapijt veegt dan maak je jezelf medeplichtig en dan moet je dat "onder het tapijt vegen" blijven doen. Er is geen weg terug. Helaas geldt dat voor 32 van de 33 raadsleden in Nieuwegein.
32 raadsleden die waarschijnlijk met het grootste afschuw zullen spreken over het grensoverschrijdend gedrag bij The Voice Of Holland. Het is bijna grappig als je nagaat dat aan het begin van de avond (agendapunt Werk en Inkomen Lekstroom) de SP opmerkingen snauwde naar de VVD over de integriteit in de eigen partij toen de VVD aangaf dat ze handhaving in de vorm van het tellen van tandenborstels bij bijstandsgerechtigden wel noodzakelijk vinden.

Klacht bij de Nieuwegeinse afdeling van de ChristenUnie

Overigens is ook een klacht ingediend bij het lokale bestuur van de ChristenUnie, met verwijzing naar hun eigen beginselen. Daar is geen enkele reactie op gekomen.     

Uit de beginselverklaring van de ChristenUnie hebben wij deze passages aangehaald: 
“De overheid is niet neutraal. Wie het kwaad wil begrenzen moet weten wat goed is. Onze leiders dienen ook morele leiders te zijn, door recht als recht en onrecht als onrecht te benoemen, en het goede voorbeeld te geven. Moreel leiderschap vraagt ook om eerlijkheid”
“Mensen die metterdaad onvrijheid vestigen wordt ook metterdaad een halt toegeroepen. In de strijd tegen onrecht en onvrijheid, dienen we onszelf nooit te verlagen door zelf wapens van onrecht en onvrijheid te grijpen”.
“Inderdaad is macht vaak vuil van menselijke fouten. Soms lijkt de macht zelfs een doel op zich geworden. Maar dat is geen reden om ons van de macht af te keren. Want macht draait ten diepste om verantwoordelijkheid nemen. We zijn geroepen macht dienstbaar te maken aan het recht."
“Wie recht zoekt, schuwt de confrontatie niet en schroomt niet kwaad aan de kaak te stellen."

Dit is kiezersbedrog!
Als je dit wangedrag van je eigen ChistenUnie-raadsleden tolereert, schrap dan snel die passages uit de beginselverklaring. Want zo wek je de indruk dat je je religieuze achterban en hun religie misbruikt voor eigen politiek gewin.

Dat is wat ons betreft ook fraude.
Geen fraude met geld, maar fraude met het vertrouwen van je religieuze achterban.