Núwegein

De meest onafhankelijke lokale politieke partij: met hart en daad voor Nieuwegein

Thema's Verkiezingsprogramma 2014-2018

Daden in het verleden geven meer garantie dan welke verkiezingsprogramma dan ook. Het verdient dus aanbeveling om te lezen wat we allemaal reeds hebben ondernomen de afgelopen jaren. Dan weet u gelijk ook hoe wij ons raadswerk zullen vervolgen na de verkiezingen en wat onze speerpunten zijn..

Voor degenen die graag een resume willen lezen over Stadspartij Núwegein werken wij aan een programma dat is gebaseerd op onze activiteiten en standpunten in de jaren hiervoor. Wij gaan door op dezelfde weg. 

Algemeen

Uiteraard werken wij aan een plezierige, veilige en gezonde samenleving in Nieuwegein; aan voldoende werkgelegenheid en economische voorspoed; aan sportmogelijkheden die voor iedereen toegankelijk zijn en aan weelderig groen in de wijken.

Wij stellen alles in het werk om armoede, verwaarlozing en sociale achterstanden tegen te gaan en met het milieu gaan wij om als een betrouwbare rentmeester. Dat is gewoon onze plicht aan de volgende generaties.

Met het gemeenschapsgeld dient zuinig te worden omgesprongen en in heldere taal verantwoordelijkheid over te worden afgelegd. Daar hebben wij ons de afgelopen jaren bijzonder hard voor gemaakt en dat zetten wij door.

Uw rechten, onze zorg

Degenen die van zorg afhankelijk zijn hebben onze onverdeelde aandacht. Er komen ingrijpende veranderingen aan. Wij zullen ervoor zorgen dat de risico's van de decentralisaties niet op de kwetsbaren worden afgewenteld, ondanks de bezuinigingen. Bij ons staat altijd de mens centraal, jong én oud.
Gemeenten mogen straks zelf bepalen waar zij het zorggeld aan gaan uitgeven. Wij zullen erop toezien dat het zorggeld daadwerkelijk naar Zorg gaat. Dat is niet zo logisch als het lijkt. Recent Rekenkameronderzoek heeft namelijk uitgewezen dat de Nieuwegeinse gemeenteraad geen zicht heeft op de besteding van de miljoenen aan subsidie voor MOvactor.

Of de wetten en regels wel zijn nageleefd bij het overboeken van de bedragen naar MOvactor, is in dat onderzoek niet meegenomen. Daarom doen wij dat onderzoek nu zelf. Over de rechtmatige besteding van gemeenschapsgeld mag immers geen enkele twijfel bestaan.

Tegen bouwen en bedrijven in het groen

Bij twee bestemmingsplanwijzigingen hebben wij voor bewoners al het verschil kunnen maken. In de Raadsvergaderingen verloren zij hun zaak omdat daar de meerderheid beslist. Gelukkig konden wij aan de bewoners precies die informatie toespelen die nodig was om sterker de onderhandelingen met de wethouders in te gaan. Met succes. Twee voorbeelden:
1. De bouw van de Vitens waterfabriek in het IJsselbos. Dank zij onze input werd op de valreep alsnog aan zes van de acht wensen van de bewoners tegemoet gekomen.
2. De bewoners die al jarenlang strijden tegen de vestiging van bedrijven aan de Structuurbaan hebben wij ook een stuk verder kunnen brengen met essentiële wetstechnische informatie over Overgangsrecht. Hun strijd duurt nog voort.

Wij houden de plannen rond Rijnhuijzen/Parkhout/Zandveld nauwlettend in de gaten.

Zorg voor jongeren

Onze bijzondere aandacht gaat ook naar de Nieuwegeinse jongeren. Dat is simpelweg hun geboorterecht. Wij zijn allemaal verantwoordelijk voor hun ontwikkeling tot sterke evenwichtige volwassenen. Dat betekent dat wangedrag stevig moet worden aangepakt. De jongeren moeten absoluut hun plaats weten. Maar die plaats is niet het verdomhoekje.

Van ons krijgen ze de ruimte. Al zijn 18-minners niet kiesgerechtigd, wij hebben wel rekening te houden met hun behoeften.

Jongeren moeten worden opgevoed, niet geproblematiseerd.

Kleine ondernemers (mkb en zzp)
De veranderende economische omstandigheden dwingen tot terugkeer van de menselijke maat. Wij zien toekomst in de kleine zelfstandige.Kleinere winkels geven de wijk kleur en sfeer en kleine winkelcentra leveren een belangrijke bijdrage aan de levendigheid in de wijken. Bovendien zijn ze hard nodig voor een gezonde Nieuwegeinse economie.Voor burgers is echter de regeldruk toegenomen terwijl die voor de grote ondernemer fors is verminderd.Dat moet rechtvaardiger.
Vóór alles: Integer bestuur

Wij kunnen u de mooiste beloften maken, maar wat zijn we waard als wij u geen solide basis kunnen garanderen: een vrije democratie, een integer bestuur en een kristalheldere begroting.

Onze voornaamste opdracht als uw vertegenwoordiger is toezicht op het gemeenschapsgeld.

Bijgestaan door een officieel erkende Registeraccountant hebben wij geconstateerd dat over de periode 2003-2014 ruim 100 miljoen meer zal zijn uitgegeven dan binnengekomen.

Het college verzwijgt dat; een zeer ernstige kwestie, die niet zonder gevolgen zal blijven. Met veel bombarie zijn twee dure integriteitonderzoeken tegen ons ingesteld. Ze konden echter geen enkele aanklacht van ons teniet doen.

Wij stellen de vragen die anderen laten liggen en zetten door waar de anderen het opgeven.

Veel gedaan en nog veel te doen. Stem Nú.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ouderen in Nieuwegein, welzijn op recept 

Het is goed dat we ons bekommeren om de ouderen.Door gebrek aan contact met anderen en gebrek aan een positieve levensstijl komen mensen bij de huisarts terecht waarbij deze vaak psychosomatische klachten constateert.Een middel dat dan gegeven wordt is 'welzijn op recept".

Hierbij wordt bekeken hoe deze 'patiënten' weer deel uit kunnen maken van de samenleving, zodat ze een positievere levenshouding krijgen.Zo worden ze bijvoorbeeld ingezet als medewerker op een buurtcentrum of nemen ze deel aan natuurprogramma's zoals wandeltochten.Er worden weer contacten gelegd en mensen voelen zich weer nodig. Deze worden als positief ervaren en de eigen beleving wordt positiever. Klachten nemen af, huisarts wordt minder bezocht en er wordt minder beroep gedaan op de zorgverzekeringen.
Een hele goede ontwikkeling in de zorg voor elkaar.

De veiligheid voor fietsers

Op bepaalde stukken is het fietsen niet veilig.
Tweerichtingsfietspaden zijn op de kruispunten riskanter dan eenrichtingsfietspaden, mede omdat automobilisten niet bedacht zijn op fietsers die uit onverwachte richting komen.
Ook het gedrag van fietsers onderling laat te wensen over. Fietsende groepjes nemen vaak te veel ruimte in en dan mag je als tegenligger blij zijn als je bij het passeren niet in de berm belandt.
Beide problemen komen samen op het tweerichtingsfietspad op de Noordstedeweg. Want daar zijn er maar liefst elf kruisingen.
Ronduit gevaarlijk bij drukte is het kruispunt bij de Doorslagbrug.Toezicht en gerichte acties zouden daarin verbetering kunnen brengen.

De parkeertarieven

Het hele idee was om shoppers uit de regio massaal naar Nieuwegeins stadscentrum te lokken. Het is voor iedereen duidelijk zichtbaar dat de voorspelde drukte uit blijft. Er zijn verschillende oorzaken maar met stip bovenaan staan de hoge parkeertarieven.

De doelstelling van het StadShuis, het "huis voor de stad", wordt eveneens niet behaald. Met dergelijke parkeerkosten kun je niet volhouden dat maatschappelijke voorzieningen, zoals de bibliotheek, laagdrempelig aan alle inwoners worden aangeboden.

Wij zouden parkeren het eerste uur gratis of heel goedkoop maken en dan per uur geleidelijk laten oplopen, waarbij altijd de werkelijke parkeertijd wordt berekend.

Huizenbouw aan het Helmkruid

Nieuwegein heeft meerdere braakliggende plekken die schreeuwen om bebouwd te worden. Bijvoorbeeld het terrein waar destijds een complete woonwijk is gesloopt en waar nu de zaterdagmarkt staat.

Als we ook meer werk maken van het omvormen van de leegstaande kantoren tot wooneenheden kunnen we wel even vooruit met woningbouw.

Helmkruid ligt aan het park. Laten wij het de huidige bewoners gewoon gunnen en die plek met rust laten. 

En mochten de plannen toch dreigen door te gaan, dan is een burgerreferendum wel op zijn plaats. Het heeft immers niet alleen grote gevolgen voor de direct omwonenden, het gaat ook de rest van Nieuwegein aan.

Duikeendtunnel open

De overlast in een tunnel mag nooit aanleiding zijn om een tunnel permanent te sluiten. Met zoveel instanties en professionals die met toezicht en handhaving zijn belast is het ronduit idioot dat er nog geen duurzame oplossing is gevonden voor de omwonenden.

Als sluiting van tunnels sociale problemen zou oplossen dan mochten van ons alle tunnels wel dicht. De tijdelijke sluiting van de Duikeendtunnel heeft echter het probleem niet opgelost maar verplaatst. Dat heeft de burgemeester toegegeven.

Belangrijke overweging is dat de tunnel voor veel kinderen de veiligste route is naar school en opvang.

Een eenvoudige oplossing zou zijn om de tunnel, net als het Natuurkwartier en de loopbrug alleen 's avonds af te sluiten.

Parkeertarieven

Die moeten omlaag.Het hele idee was om shoppers uit de regio massaal naar Nieuwegeins stadscentrum te lokken. Het is voor iedereen duidelijk zichtbaar dat de voorspelde drukte uit blijft. Er zijn verschillende oorzaken maar met stip bovenaan staan de hoge parkeertarieven.

De doelstelling van het StadShuis, het "huis voor de stad", wordt eveneens niet behaald. Met dergelijke parkeerkosten kun je niet volhouden dat maatschappelijke voorzieningen, zoals de bibliotheek, laagdrempelig aan alle inwoners worden aangeboden.

Wij zouden parkeren het eerste uur gratis of heel goedkoop maken en dan per uur geleidelijk laten oplopen, waarbij altijd de werkelijke parkeertijd wordt berekend.

Koopzondag

De wekelijkse koopzondag is helaas een feit, dank zij Groenlinks, die op het allerlaatste moment alsnog die ene noodzakelijke en dus beslissende stem vóór de koopzondag leverde. Spijtig voor de meeste inwoners, spijtig voor de luchtkwaliteit en spijtig voor de concurrentiepositie van de kleine ondernemer. Terwijl we het in de toekomst juist van de kleine ondernemer moeten hebben: als deeloplossing voor de toenemende werkloosheid en als versterking van de Nieuwegeinse economie.

Bovendien is het een forse inbreuk op het privé- en gezinsleven: Een zondag zonder kopenkopenkopen is immers als een speelfilm zonder reclame en die zondag is niet meer. Voor de inwoners in het parkeergebied geldt dat hun zondagsvisite voortaan ook betaald parkeert, als ze al naar Nieuwegein komen voor familie- of vriendenbezoek. 

Kunnen de lokale lasten omlaag? 

Ze zouden omlaag moeten en kunnen ware het niet dat de achtereenvolgende colleges Nieuwegein heel diep in de schulden hebben gestoken.

Samen met een registeraccountant hebben wij dat nauwgezet onderzocht en ontdekt dat er sinds 2003 voor maar liefst 90 miljoen aan uitgaven is verzwegen door de colleges. Over een jaar zal dat 100 miljoen zijn.Niks economische crisis, gewoon fraude!

Daar gaan wij aangifte van doen bij het Openbaar Ministerie.

De raadsmeerderheid (landelijke partijen) heeft dat elk jaar goed gekeurd; dat kon omdat de wethouders na hun collegetermijn zitting gingen nemen in de gemeenteraad als fractievoorzitter en voorzitter raadsagendacommissie Martin Monrooij ChristenUnie).
Vanuit die sleutelposities hielden zij vervolgens hun opvolgers in het college de hand boven het hoofd. Een waterdicht systeem waardoor het ongelimiteerd verbrassen van het gemeenschapsgeld ongestoord kon blijven doorgaan.

CDA'er Willem Wijntjes is voorzitter van de controlecommissie Financiën. Die commissie beoordeeld de jaarrekeningen. Die commissie heeft nooit de waarheid verteld aan de Raad.

Wij hebben aan Willem Wijntjes gevraagd naar een reactie over onze ontdekkingen.
Tot op heden hebben wij geen enkele reactie van hem ontvangen.

Sportstimulering: niet een kwestie van meer uitgeven maar meer DOEN

Als je nagaat dat het project Nieuwegein Beweegt 5 miljoen heeft gekost en dat daardoor niet meer Nieuwegeiners zijn gaan sporten, dan is duidelijk dat een enorme berg gemeenschapsgeld is verkwist. Geld dat wel effectief geïnvesteerd had kunnen worden in bijvoorbeeld schoolzwemmen. Directe resultaten: meer kinderen aan het sporten, minder kinderen met obesitas, meer veiligheid in water. Gezien de onbetaalbare voordelen van sport voor mens en samenleving kun je niet vroeg genoeg beginnen met sportstimulering.

Ook de beschikbare sportaccommodaties kunnen veel slimmer worden gebruikt. Die zijn niet bedoeld om gesloten te zijn maar om sporters te faciliteren.