NÚwegein

De enige 100% onafhankelijke partij in Nieuwegein

Thema's Verkiezingsprogramma 2022-2026

Daden in het verleden geven meer garantie dan welke verkiezingsprogramma dan ook. Het verdient dus aanbeveling om te lezen wat we allemaal reeds hebben ondernomen de afgelopen jaren. Dan weet u gelijk ook hoe wij ons raadswerk zullen vervolgen na de verkiezingen en wat onze speerpunten zijn..

Voor degenen die graag een resume willen lezen over Stadspartij Núwegein werken wij aan een programma dat is gebaseerd op onze activiteiten en standpunten in de jaren hiervoor. Wij gaan door op dezelfde weg. 

Algemeen

Uiteraard werken wij keihard aan een plezierige, veilige en gezonde samenleving in Nieuwegein; aan voldoende werkgelegenheid en economische voorspoed; aan sportmogelijkheden die voor iedereen toegankelijk zijn en aan weelderig groen in de wijken.

Wij stellen alles in het werk om armoede, verwaarlozing en sociale achterstanden tegen te gaan en met het milieu gaan wij om als een betrouwbare rentmeester. Dat is gewoon onze plicht aan de volgende generaties.

Met het gemeenschapsgeld dient zuinig te worden omgesprongen en in heldere taal verantwoordelijkheid over te worden afgelegd. Daar hebben wij ons de afgelopen jaren bijzonder hard voor gemaakt en dat zetten wij door. Want wat heb je aan mooie beloftes als de basis niet in orde is?

Uw rechten onze zorg

Degenen die van zorg afhankelijk zijn hebben onze onverdeelde aandacht. In deze Corona-periode komen ingrijpende veranderingen aan. Wij zullen ervoor zorgen dat de risico's niet op de kwetsbaren worden afgewenteld. Wij hebben al diverse keren geprobeerd om te praten over maatwerk in Nieuwegein, maar tot op heden stellen de overige raadsleden zich passief op en wachten af wat er uit Den Haag wordt bericht.

Bij ons staat altijd de mens centraal, jong én oud.
Altijd!

Tegen bouwen en bedrijven in het groen

Bij twee bestemmingsplanwijzigingen hebben wij voor bewoners al het verschil kunnen maken. In de Raadsvergaderingen verloren zij hun zaak omdat daar de meerderheid beslist. Gelukkig konden wij aan de bewoners precies die informatie toespelen die nodig was om sterker de onderhandelingen met de wethouders in te gaan. Met succes. Twee voorbeelden:

1. De bouw van de Vitens waterfabriek in het IJsselbos. Dank zij onze input werd op de valreep alsnog aan zes van de acht wensen van de bewoners tegemoet gekomen.
2. De bewoners die al jarenlang strijden tegen de vestiging van bedrijven aan de Structuurbaan hebben wij ook een stuk verder kunnen brengen met essentiële wetstechnische informatie over Overgangsrecht. Hun strijd duurt nog voort.

Wij houden de plannen rond Rijnhuijzen/Parkhout/Zandveld nauwlettend in de gaten.

Zorg voor jongeren

Onze bijzondere aandacht gaat ook naar de Nieuwegeinse jongeren. Dat is simpelweg hun geboorterecht. Wij zijn allemaal verantwoordelijk voor hun ontwikkeling tot sterke evenwichtige volwassenen. Dat betekent dat wangedrag stevig moet worden aangepakt. De jongeren moeten absoluut hun plaats weten. Maar die plaats is niet het verdomhoekje.

Van ons krijgen ze de ruimte. Al zijn 18-minners niet kiesgerechtigd, wij hebben wel rekening te houden met hun behoeften.

Jongeren moeten worden opgevoed, niet geproblematiseerd.

Kleine ondernemers (mkb en zzp)

De veranderende economische omstandigheden dwingen tot terugkeer van de menselijke maat. Wij zien toekomst in de kleine zelfstandige.Kleinere winkels geven de wijk kleur en sfeer en kleine winkelcentra leveren een belangrijke bijdrage aan de levendigheid in de wijken. Bovendien zijn ze hard nodig voor een gezonde Nieuwegeinse economie.Voor burgers is echter de regeldruk toegenomen terwijl die voor de grote ondernemer fors is verminderd. Dat moet rechtvaardiger.

Vóór alles: Integer Bestuur

Wij kunnen u de mooiste beloften maken, maar wat zijn we waard als wij u geen solide basis kunnen garanderen: een vrije democratie, een integer bestuur en een kristalheldere begroting.
Onze voornaamste opdracht als uw vertegenwoordiger is toezicht op het gemeenschapsgeld.
Bijgestaan door een officieel erkende Registeraccountant hebben wij geconstateerd dat over de periode 2003-2022 ruim 100 miljoen meer zal zijn uitgegeven dan binnengekomen. Het college verzwijgt dat; een zeer ernstige kwestie, die niet zonder gevolgen zal blijven. Met veel bombarie zijn twee dure integriteitonderzoeken tegen ons ingesteld. Ze konden echter geen enkele aanklacht van ons teniet doen.

Wij stellen de vragen die anderen laten liggen en zetten door waar de anderen het opgeven.

Ouderen in Nieuwegein

Het is goed dat we ons bekommeren om de ouderen.Door gebrek aan contact met anderen en gebrek aan een positieve levensstijl komen mensen bij de huisarts terecht waarbij deze vaak psychosomatische klachten constateert.

Het is hoog tijd dat er iets wordt gedaan om de eenzaamheid te bestrijden die door de Coronamaatregelen ook de ouderen hebben getroffen. Als de maatregelen worden versoepeld omdat Omicron niet riskanter dan de griep wordt, moet snel worden gekeken hoe deze ouderen weer deel uit kunnen maken van de samenleving, zodat ze een positievere levenshouding krijgen. Bijvoorbeeld door te worden ingezet als medewerker op een buurtcentrum of door deel te nemen aan natuurprogramma's zoals wandeltochten. Contacten moeten worden hersteld en de mensen moeten zich weer opgenomen voelen door de samenleving. Dat zal als positief worden ervaren en de eigen beleving wordt positiever. Klachten nemen af, huisarts wordt minder bezocht en er wordt minder beroep gedaan op de zorgverzekeringen.
Een hele goede ontwikkeling in de zorg voor elkaar.

Veiligheid voor fietsers

Op bepaalde stukken is het fietsen niet veilig.
Tweerichtingsfietspaden zijn op de kruispunten riskanter dan eenrichtingsfietspaden, mede omdat automobilisten niet bedacht zijn op fietsers die uit onverwachte richting komen.
Ook het gedrag van fietsers onderling laat te wensen over. Fietsende groepjes nemen vaak te veel ruimte in en dan mag je als tegenligger blij zijn als je bij het passeren niet in de berm belandt.

Woningbouw

Nieuwegein heeft meerdere braakliggende plekken die schreeuwen om bebouwd te worden. De woningnood is groot. Aan de andere kant moeten wij er ook voor waken dat Nieuwegein helemaal dichtgemetseld wordt. De lasten van de woningnood moeten niet alleen door de schouders van Nieuwegein worden gedragen, maar worden verdeeld over alle gemeenten. Een heel belangrijk aandachtspunt.

Waar bouwplannen (of aardwarmte-boringen!) een schadelijke invloed hebben op het woonplezier van de omwonenden, dan vinden wij een burgerreferendum wel op zijn plaats.

Kunnen de lokale lasten omlaag? 

Ze zouden omlaag moeten en kunnen ware het niet dat de achtereenvolgende colleges Nieuwegein heel diep in de schulden hebben gestoken. Er wordt flink met geld gesmeten en vaak zijn de uitgaven niet te controleren. Dat er accountantsverklaringen worden afgegeven wil niet automatisch zeggen dat alles oke is. Want het gepresenteerde saldo van baten en lasten wijkt telkens weer af van het werkelijke saldo van baten en lasten. Dat is gewoon fraude.

Samen met een registeraccountant hebben wij dat nauwgezet onderzocht en ontdekt dat er sinds 2003 voor maar liefst 90 miljoen aan uitgaven is verzwegen door de colleges. Over een jaar zal dat 100 miljoen zijn. economische crisis, gewoon fraude!

De raadsmeerderheid (landelijke partijen) heeft dat elk jaar goed gekeurd; dat kon omdat de wethouders na hun collegetermijn zitting gingen nemen in de gemeenteraad als fractievoorzitter en voorzitter raadsagendacommissie Martin Monrooij ChristenUnie).
Vanuit die sleutelposities hielden zij vervolgens hun opvolgers in het college de hand boven het hoofd. Een waterdicht systeem waardoor het ongelimiteerd verbrassen van het gemeenschapsgeld ongestoord kon blijven doorgaan.