NÚwegein

De enige 100% onafhankelijke partij in Nieuwegein

De betekenis van de verkiezingsuitslag voor het nieuwe bestuur

Op maandag 24 maart werd in een vergadering de uitslag van de verkiezingen door de verschillende partijen geduid. Opvallend was de afkeer voor afsplitsers die werd uitgesproken door oude partijen als VVD, PvdA, CDA, CU etc. 
D66 ging verder door te stellen dat wat hun betreft Stadspartij Núwegein uit de onderhandelingen zou worden gehouden vanwege de manier waarop wij oppositie hebben gevoerd de afgelopen jaren. Samenwerken met Nú zou, volgens D66, niet de gewenste kwaliteit opleveren. 

Deze D66 uitspraken zijn lachwekkend te noemen. 

Ten eerste omdat D66 vier jaar geleden werd toegelaten tot het college omdat, zo werd gemeld door VVD en PvdA, D66 de meest meegaande oppositie partij was geweest de periode daarvoor. De oppositiepartij dus die de minste controle op de coalitiepartijen hadden uitgeoefend en daarom werden beloond met een plek op het pluche. 
Ten tweede is het grappig omdat D66 Nieuwegein zich in de afgelopen Raadsperiode graag had willen profileren als fietspartij en er nu een fietspad ligt waarvan alom bekend is dat die erg onveilig is, omdat al veel ongevallen zijn gebeurd. Dat is de kwaliteit die wordt geleverd door een partij die wordt beloond voor passiviteit. 

Onze bijdrage aan de vergadering:  

Geachte aanwezigen,

Ik wil graag even reageren op de voorgaande sprekers uit de oude partijen. Als oude partijen uit elkaar vallen dan ligt het aan de afsplitsers. En "dat moeten we niet hebben". 
Als er uit de nieuwe partijen, de lokale partijen wordt afgesplitst, dan zijn opeens die partijen te "onstabiel" zijn om mee samen te werken.

Een beter voorbeeld van oude partijen-logica bestaat niet. En zeer respectloos naar de kiezer toe die massaal heeft gestemd op de lokale partijen, 
Voor het gemak wordt ook vergeten dat de VVD telkens opnieuw de eigen wethouder heeft afgezet in de strijd om de wachtgeldcenten En ook wordt niet gerept over het college van VVD, D66, CDA en PvdA en PvdA burgemeester, die binnen een periode op één na allemaal zijn vervangen. Dat is wat de oude partijen typeert.

Hoe dan ook, wij gaan geen enkele partij feliciteren met de behaalde zetels. Wij hopen van harte dat wij Nieuwegein kunnen feliciteren met de uitslag van de verkiezingen en het college dat straks wordt geformeerd. Wij zullen, dank zij bijna 1000 inwoners die op ons hebben gestemd, alles eraan doen om de Nieuwegeiners te kunnen feliciteren.  

Wij hebben de uitslag in ogenschouw genomen en zien het volgende:

De vorige coalitie is afgerekend op de kloof tussen inwoner en politiek. De vorige coalitie heeft voor het contact met de burger en draagvlak onvoldoende aandacht gehad.
Dat betekent dat het tijd is voor een compleet andere samenstelling van het college.

We zien een stevige trend waarbij de burger zich afwendt van oude landelijke partijen en kiest om te stemmen op partijen die beter naar de inwoners willen luisteren. De inwoner die de moeite heeft genomen om naar de stembus te gaan heeft aangegeven meer en beter gehoord te willen worden.

Het is dus de hoogste tijd voor meer openheid, meer contact met de burgers, eerder en eerlijk betrekken van de inwoners, meer interactieve besluitvorming.
We kregen vandaag ene brief van een bewonerscommissie die is opgestapt. Eerder was het gehele Bestuur van de Kom al opgestapt.

De Nieuwegeiners zijn niet tevreden met het gevoerde beleid.

Uit de uitslag lezen wij ook dat een andere stijl van besturen gewenst is. Het is te hopen dat de grote winnaar van de verkiezing, D66, dat oppakt. Gezien het recente verleden zien wij D66 Nieuwegein daartoe, helaas, niet toe in staat.

Ook de opleiding van raadsleden verdient aandacht, juist vanwege de komende transities. De regelingen die door de oude partijen zijn ingesteld waardoor raadsleden zich niet meer kunnen opleiden is ronduit een schande. Die moeten per direct teruggedraaid worden. Een brief die de burgemeester hierover heeft ontvangen van de Vereniging van Plaatselijke Politieke Groeperingen is niet eens doorgestuurd naar de raadsleden.

PvdA gehalveerd

Verder zou het niet meer dan logisch zijn dat de grootste verliezer van deze verkiezingen, de PvdA, afgestraft met halvering van het zetelaantal, een paar stevige stappen achteruit zet en afziet van collegedeelname. Ook moet rekening worden gehouden met het Bing onderzoek uit 2011 over de belangenverstrengeling en machtsmisbruik PvdA, dat momenteel bij de Accountantskamer aan de kaak wordt gesteld. De uitslag daarvan kan heel negatief uitpakken voor de PvdA.

Zorg en Welzijn 

Het nieuwe college moet hard aan de slag met Zorg en Welzijn. Om te beginnen moet er een onderzoek komen naar de rechtmatigheid van subsidiegelden die via Stichting Movactor worden doorgesluisd naar een BV. Zolang we niet weten waar de tonnen aan gemeenschapsgeld aan zijn en worden besteed, en er geen bestuurder of ambtenaar daar verantwoordelijkheid over af legt, kan er helemaal niets worden waar gemaakt van alle beloften die partijen hebben gedaan in het algemeen en over Zorg in het bijzonder. 
De innige verstrengeling van Movactor met het stadsbestuur is daarbij een urgent punt van aandacht.

Breed draagvlak 

Ten slotte kunnen wij In het algemeen nog stellen dat in de komende tijd zorgvuldig gezocht moet worden naar een breed draagvlak. Iets wat in Nieuwegein een echt novum zal zijn. Het college moet in samenspraak met instellingen en mensen in de samenleving natuurlijke meerderheden tot stand proberen te brengen. Dat wordt een heel grote uitdaging. 

Daar waar Stadspartij Núwegein zich hard voor heeft gemaakt in de afgelopen periode: transparantie, democratie, groenbehoud enz., zijn we royaal beloond door bijna 1000 kiezers, die tegen de klippen op en tegen de demoniserende artikelen in kranten en andere media in, aan ons hun stem hebben toevertrouwd.

Het komt ons voor dat om die reden terdege met onze punten rekening gehouden dient te worden in het collegeprogramma.

Kwaliteit Stadspartij Núwegein

Tenslotte nog dit geheugensteuntje aan D66: Stadspartij Núwegein is de enige partij die in een aantal gevallen heeft kunnen afdwingen dat de gewenste kwaliteit voor de inwoners is gerealiseerd, tot woede van de collegepartijen.