NÚwegein

De enige 100% onafhankelijke partij in Nieuwegein

Standpunten op tal van onderwerpen voor de periode 2022-2026

Waar u naar moet kijken bij het uitbrengen van uw stem zijn niet de verkiezingsprogramma's. Niet de krantenartikelen. Want daar wordt veel verzwegen wat u juist zou moeten weten en daar wordt zelfs stemming gemaakt en uw stemming op een oneerlijke manier beinvloed. In Nieuwegein hebben we GEEN objectieve media. Ja u leest het goed. 
De Molenkruier is de afdeling communicatie van de gemeente, dus van het college, dus van de collegepartijen. Wat u in de Molenkruier leest is wat de collegepartijen willen dat u te lezen krijgt. De verklaring is heel simpel.
De gemeente, het college, betaalt dik geld (uw geld) voor de gemeentepagina's in de Molenkruier. De Molenkruier kan niet bestaan zonder dat geld van de gemeente. De redactie van de Molenkruier is daarmee compleet afhankelijk geworden van de gemeente.   

Het beste wat u zou kunnen doen is om met uw neus bovenop de activiteiten van de raadsleden te gaan zitten. Maar dat is niet realistisch.
Debatten zijn amusement. En zeggen he-le-maal niets over de praktijk. Waar alle beslissingen in achterkamertjes worden genomen en de raadsdebatten vooral voor de bühne en voor de show zijn.

Wilt u wat over ons weten, lees dan op onze website. Of mail ons of bel ons. Daarover kunt u van alles lezen op deze website. Uit hetgeen u leest kunt u conclusies trekken over onze waarden en normen. Over onze visie voor Nieuwegein en voor de Nieuwegeinse samenleving.

Onze geleverde inspanningen in het verleden (van 16 jaar) zijn voor u de beste garantie voor wat we voor u zullen betekenen na de verkiezingen.

Begin met hier te lezen. En dan verder in alle mappen. 

Heeft u vragen dan weet u ons te vinden.

Onze standpunten over een aantal onderwerpen: 

Woningen
Een divers aanbod aan woningen is om meerdere redenen goed voor de stad: duurdere woningen maar ook woningen voor middeninkomens, sociale woningen, koop en huur. Momenteel is de vraag naar goedkopere woningen, sociale woningen en woningen voor jongeren groter dan de vraag naar dure woningen. Tevens moeten nog veel leegstaande kantoorpanden tot woonappartementen worden omgebouwd. Wat Stadspartij Núwegein betreft heeft het ombouwen van kantoorpanden de hoogste prioriteit.

Handen af van Park Oudegein
Het park Oudegein is één van de mooiste parels van Nieuwegein, het vormt de longen van Nieuwegein en is van grote historische waarde, het moet dus onaangetast blijven en gekoesterd worden. Dat betekent: NIET bouwen in het park. Niet nóg meer steen, niet meer sportvelden, niet meer parkeerplaatsen.
En: de rand van het park is ook het park.

Er mogen geen windmolens meer bijkomen in de gemeente Nieuwegein
Wij zijn sterke voorstanders van milieuvriendelijke energieopwekking. Maar windmolens wijzen wij af, net als biomassa. Het probleem met windmolens is dat de subsidieregelingen een perverse prikkel vormen, waardoor het van inwoners veel inzet en energie vraagt om hun woonomgeving plezierig en veilig te houden.

Jeugdzorg
Er moet dringend een oplossing komen voor de lange wachttijden in de jeugdzorg. Een probleem dat vanwege Coronamaatregelen groter is geworden. Acute of zware problemen moeten direct worden opgepakt.

Duurzame energie. Extra windmolens langs de A27?
Wij zijn voor duurzame energie. Windturbines blijken echter voor zoveel overlast te zorgen dat het ten koste gaat van de gezondheid van de omwonenden. En die gaat ALTIJD voor. Duurzame energie-opwekking mag nooit ten koste gaan van de gezondheid.  De veiligheid en gezondheid van de omwonenden en de leefbaarheid staan bij ons voorop.

Meer BOA's?
Alleen waar en wanneer dat nodig is. Gelukkig is Nieuwegein niet zo onveilig dat er op elke hoek van de straat een BOA nodig is

Alle bussen in Nieuwegein moeten elektrisch worden
We zijn in Nederland bezig koploper te worden met elektrische bussen en dat is iets om heel trots op te zijn. Nieuwegein moet ook meegaan met die positieve ontwikkeling. En dat kan door te beginnen met het openbaar vervoer elektrisch te maken. Hoe meer het gemotoriseerd verkeer in Nieuwegein rijdt zonder schadelijke uitlaatgassen te produceren hoe beter voor onze luchtkwaliteit en hoe beter voor de gezondheid van ons allen.

Evenementen in Park Oudegein
Met mate en met respect voor de natuur. Dat er geen gezellige parkdagen meer zijn zoals vroeger in de zomer is een groot gemis. Die droegen bij aan de sociale cohesie. Nieuwegeiners ontmoetten elkaar, er werd gezellig gepicknickt, lokale bedrijven, sportclubs en kunstenaars konden zich presenteren. En er was vermaak. Daarna kon alles weer keurig worden opgeruimd en de natuur kon zich vlot herstellen. Evenementen in het stadscentrum zullen deze belangrijke sociale functie nooit kunnen overnemen.

Bij gemeentelijke tekorten
De lokale belastingen zijn in de afgelopen jaren met grote stappen verhoogd. En tekorten zijn er helaas al. De financiële stukken presenteren altijd een rooskleuriger beeld dan de werkelijkheid. Er is ruimte voor bezuinigingen. Daar kiezen wij voor.

Gestopt het apart inzamelen van plastic, nu de afvalstoffenheffing omlaag!
Achteraf scheiden van plastic (in de afvalfabrieken) is goedkoper en efficiënter gebleken en levert meer op. Jammer dat het college de afvalstoffenheffing niet heeft verlaagd. Dat moet alsnog gebeuren als het aan Núwegein ligt

Meer geld voor natuur- en milieu-educatie
Natuur- en milieueducatie vinden wij dermate belangrijk dat wij daarom ook vinden dat de gemeente moet investeren om bij de scholen én in Den Haag aan te dringen op meer milieu- en natuureducatie in het schoolonderwijs. Zoals al veel in Amsterdam gebeurt. Het onderwijs is hevig aan modernisering toe en het aangeboden onderwijsprogramma moet worden gemoderniseerd. In het schoolprogramma moeten toekomstgerichte vakken worden opgenomen en andere vakken moeten worden verwijderd. Zie ook punt 9.

Meer geld voor gymles op school
Sport (bewegen) en gezonde voeding gaan hand in hand en het zijn de belangrijkste pijlers van onze gezondheid. De gemeente moet investeren om bij de scholen en in Den Haag aan te dringen op meer kennis over en tijd voor Sport en Voeding. Vakken die niet meer van deze tijd zijn moeten vervangen kunnen worden aan de hand van wat er nodig is voor nu en voor de toekomst.
Dus meer vakken op het gebied van gezondheid, milieu, sport en voeding

De gemeente steunt de mensen die zelf kunnen betalen voor sporten. 
Sporten/bewegen dragen wij hoog in het vaandel. Niet iedereen is in staat om het te betalen. In die gevallen zal de gemeente moeten bijspringen

Meer geld naar kunst- en cultuureducatie op school
De overheid moet erop aandringen dat er meer educatieprogramma’s worden ontwikkeld die gericht zijn op de manier waarop mensen straks omgaan met elkaar en met machines en robotten, die veel taken van de mens zullen overnemen. Het onderwijs moet meer gaan investeren in de ontwikkeling van menselijke kwaliteiten die niet geautomatiseerd kunnen worden.
Dus in: kunst, cultuur, maar ook psychologie, filosofie, samenwerken, liefde, communiceren, medemenselijkheid, zelfkennis.

Onderhoud van cultureel erfgoed
De charme van cultureel erfgoed wordt door ons hoog gewaardeerd. We zijn daarom akkoord gegaan met een flinke investering in het onderhoud daarvan

De Noordstedeweg geen fietsstraat
Helaas. Door de ongelukkige ligging van het megalomane stadscentrum en daardoor te veel auto’s en vrachtverkeer is dat onmogelijk te realisteren. We moeten vrezen voor verkeersopstoppingen. We zullen (denk ook aan de brug die regelmatig opengaat) te kampen krijgen met veel meer ronkende motoren van de langzaam rijdende en stilstaande (vracht-)auto's, wat desastreus is voor de luchtkwaliteit. En voor de fietser wordt het er zeker niet veiliger op. Door onze tomeloze inzet zijn er gelukkig wel verbeteringen aangebracht waardoor de Noordstedeweg veiliger is geworden, met name voor fietsers.

Op alle doorgaande wegen de maximale snelheid verlagen naar vijftig kilometer per uur
Stadspartij Núwegein vindt dat alleen een hogere limiet mag worden gesteld als de verkeersveiligheid dat toelaat. Aangezien we in Nieuwegein alleen gelijkvloerse kruispunten hebben is er kans op aanrijdingen. Bij 50 km/uur zullen de gevolgen daarvan zeker minder ernstig zijn dan bij hogere snelheden. Andere voordelen: een snelheidslimiet van 50 km per uur betekent ook minder geluidsoverlast voor omwonenden plus: het is beter voor de luchtkwaliteit. In woonwijken is een maximumsnelheid van 30km/uur logisch.

De gemeente stimuleert het gebruik van deelauto's
Deelauto's bieden veel voordelen aan mensen die niet vaak een auto nodig hebben. Bovendien hou je met deze voorziening veel openbare ruimte over. Dus prima dat de gemeente dit opneemt in de communicatie. Moet geen bedrijfsreclame worden.

In woonwijken geldt een maximunsnelheid van 30 km/uur
Rust en veiligheid horen prio één te zijn in woonwijken Spelende/schoolgaande kinderen, senioren en mindervaliden die onderweg zijn, smalle straten..

Meer geld voor groen
Een groene woonomgeving draagt veel bij aan de (volks)gezondheid: Káppen met kappen, zorgen voor meer groen én het bestaande groen goed onderhouden

De onroerendezaakbelasting (ozb) moet omlaag
Wonen wordt steeds duurder en er worden ook nog allerlei extra heffingen ingesteld die aan de inwoners niet uit te leggen zijn. Zoals: we zijn het erover eens dat meer groen in de tuin beter is voor de opvang en afvoer van regenwater. Dus ontlastend voor de riolering. In plaats van de inwoners te stimuleren en te belonen voor meer groen in de tuin is er juist een boete daarop ingesteld in de vorm van een extra heffing van € 30,- voor het ophalen van grof tuinafval. Dus omlaag met de OZB!

De gemeente moet grotere huishoudens meer afvalstoffenheffing laten betalen dan kleinere huishoudens
Omdat grotere huishoudens niet per definitie meer afval produceren dan kleinere huishoudens zou het rechtvaardiger zijn om afvalstoffenheffing afhankelijk te maken van de hoeveelheid geproduceerd afval. Het principe “de vervuiler betaalt” werkt beter voor de bewustwording ten aanzien van het geproduceerde afval en dat is beter voor het milieu, dus beter voor de toekomst.

Mogelijkheden voor bijstandsgerechtigden om bij te verdienen
Door verdwijning van banen kunnen mensen tegen hun zin in de bijstand terechtkomen. De bijstand is geen vetpot en het zorgt er vaak voor dat mensen in armoede terechtkomen. De mogelijkheden vergroten om 'ongestraft' wat erbij te verdienen heeft veel voordelen: het houdt de mensen actief en gemotiveerd om te werken, wat weer bijdraagt aan hun gezondheid en
welzijn, het bevordert de participatie aan de samenleving, het bestrijdt armoede, en het verkleint de afstand tot de arbeidsmarkt.

Nieuwegein moet meer geld geven aan de beschermde werkplaatsen
Er zal altijd een groep mensen zijn die niet mee kan met de vaart der volkeren en die vanwege allerlei beperkingen en/of problemen geen baan kan vinden in een regulier bedrijf. Zij hebben behoefte aan extra ondersteuning. Die ondersteuning was voorheen redelijk goed geregeld maar helaas is de situatie onlangs veranderd en dreigen mensen buiten de boot te vallen. Juist de mensen die deze vorm van overheidsondersteuning het hardst nodig hebben. Dat moet veel beter.

De gemeente moet mensen met een bijstandsuitkering niet verplichten om maatschappelijk zinvol werk te doen
Mensen die maatschappelijk zinvol werk verrichten hebben meestal een goed salaris. Waarom zou werken door de één wel fatsoenlijk worden beloond inclusief een CAO en pensioenopbouw en werken door iemand in een bijstandsuitkering niet? Verplichten is dwang en dwangarbeid past niet in een beschaafde maatschappij. Het is tevens vernederend en zal daarom een averechtse uitwerking hebben.
Onderschat ook niet het gevaar voor verdringing van banen/oneigenlijke concurrentie.

Bij belangrijke beslissingen moet de gemeente de inwoners om advies vragen in een raadgevend referendum
Stadspartij Núwegein draagt democratie hoog in 't vaandel en is fervent voorstander van een raadgevend referendum bij belangrijke en ingrijpende beslissingen. Wij stellen wel als voorwaarde bij een referendum dat er wordt gezorgd voor eerlijke en volledige voorlichting vooraf en dat er fatsoenlijk verantwoording achteraf wordt afgelegd waarom het advies van de inwoners wel of niet of voorwaardelijk is overgenomen.

Moet de gemeente meer taken overlaten aan commerciële partijen, zoals het inzamelen van afval en het onderhoud van parken en plantsoenen?
De ervaring is dat privatiseren van overheidstaken de dienst vooral duurder maakt voor de inwoners en niet perse beter. Zaken als het inzamelen van afval en het onderhoud van parken en plantsoenen zijn wat ons betreft bij uitstek zaken die bij de gemeente moeten blijven.

Het loket voor burgerzaken voortaan ook op zondag open?
Stadspartij Núwegein streeft niet naar een 24-uurseconomie. Het gezinsleven is heel waardevol en de waarde daarvan moet niet worden onderschat. Nu echter de winkels wel op zondag open zijn, mag van ons ook een loket burgerzaken open zijn. Belangrijk is wel dat het de gemeenschap niet extra geld kost. Want voor diegenen die niet tijdens kantooruren terecht kunnen bij burgerzaken is er al een wekelijkse avondopenstelling op woensdag

Iedere wijk een wijkcoördinator met een eigen budget voor initiatieven van bewoners?
De bestaande regelingen werken prima. Nieuwegein heeft al negen wijkcoördinatoren die een scharnierfunctie bekleden en namens de gemeente aanspreekpunt zijn voor de bewoners en bewonersorganisaties. Zij kunnen adviseren en meedenken met bewoners die hun initiatief bij de gemeente willen indienen. Het budgetrecht ligt bij de gemeenteraad, die waakt en gaat over de
gemeentelijk gelden. Wij zien geen aanleiding om dat te veranderen.

Meer veiligheidscamera’s gebruiken op straat
Camera's bevorderen niet de veiligheid op straat. Er is geen onderzoek dat aantoont dat camera's leiden tot een afname van criminaliteit, overlast of onveiligheidsgevoelens. Soms kan een camera noodzakelijk zijn vanwege chronisch overlast of criminaliteit maar Stadspartij Núwegein stelt zich op het standpunt dat een camera in de openbare ruimte een uitzondering moet blijven. Camera's kunnen nodig/nuttig zijn maar leveren ook grote risico's voor de privacy. Het mag geen regel worden. Inwoners hebben het recht om vrij en onbespied door het leven te gaan.

Een coffeeshop in Nieuwegein?
Wij moeten onze kinderen ver houden van verslavende middelen en de verslavende middelen zo ver mogelijk bij onze kinderen vandaan. Kinderen opvoeden is zo al ingewikkeld genoeg.
Mocht onverhoopt de meerderheid van de gemeenteraad wel kiezen voor een coffeeshop in Nieuwegein dan zal Stadspartij Núwegein alles in het werk stellen om ervoor te zorgen dat de coffeeshop zo ver mogelijk van de woonwijken en scholen komt te staan.

Anoniem solliciteren op gemeentelijke banen?
Anoniem solliciteren werkt het idee in de hand dat je niet trots mag zijn op je naam en afkomst. Ook legt het de verantwoordelijkheid voor discriminatie bij de werkzoekende terwijl de verantwoordelijkheid ligt bij degenen die discrimineren. Die moeten worden aangepakt. Daar moeten maatregelen tegen worden getroffen. Bovendien wijst onderzoek uit dat anoniem
solliciteren contraproductief werkt. Gaat niet goed samen met andere, meer effectieve maatregelen die zijn ingesteld om discriminatie tegen te gaan.

Migranten en vluchtelingen moeten geen voorrang krijgen bij het zoeken naar een woning
Woningnood is woningnood en dat wordt door iedereen even hard gevoeld. Woningnood wordt door een ieder hetzelfde ervaren, of je nu migrant of vluchteling of statushouder bent of niet. Stadspartij Núwegein levert graag maatwerk. Dat betekent dat de woning wordt toegewezen aan degene die de woning het hardst nodig heeft. Daarna komt de woningzoekende die het langst ingeschreven staat voor een woning.

Meer investeren in onderwijs voor statushouders
Er gaat al veel geld naar onderwijs voor statushouders. Waar ruimte is voor kwaliteitsverbetering van dat onderwijs moet daar op worden ingezet

Toestaan van een coffeeshop?
Wij hebben al slechte ervaringen met een coffeeshop in Nieuwegein Het zorgt voor overlast en trekt ongure types aan. Men kan prima in Utrecht terecht

Jaarlijks een extraatje voor mantelzorgers?
Als er geen mantelzorgers waren dan zou er professionele hulp moeten worden ingezet en dat kost de gemeente veel meer geld. Tegenover die langdurige zorg voor familie, partner, vriend of buur mag dus vanuit de gemeente best een blijk van waardering staan in de vorm van een geldbedrag.
Een geldbedrag wordt meer gewaardeerd dan een bon.
Daarbij is het heel fijn als de gemeente de mantelzorgers beter opzoekt en beter informeert, zodat ze ook weten dat de regeling bestaat.

Miljoenen voor het verbouwen van het Atrium om het Stadhuis levendiger te maken
De levendigheid van het Atrium is een punt van zorg. Het college heeft al heel veel geld over de balk gesmeten onder het mom van bevorderen van de levendigheid in het Atrium. Nu gaan ze weer 8 miljoen erin stoppen. Wij van Stadspartij Núwegein hebben tegen gestemd. Genoeg is genoeg.
Er moet een einde komen aan de verspilling van gemeenschapsgeld.

Meer ruimte in City voor ondernemerschap of voor wonen?

Bij zoveel winkelleegstand en zo hoge woningnood is dit geen moeilijke keuze.

Ondernemers zelf laten bepalen wanneer ze open zijn
Als ondernemers vinden dat andere openingstijden voor hun beter werken, dan mogen zij dat zelf bepalen. Behalve natuurlijk als het voor overlast voor de omgeving zorgt.

De parkeertarieven in het centrum van Nieuwegein
Wij zijn altijd tegen betaald parkeren in Nieuwegein geweest. Het is helaas toch ingevoerd. Nu is ook gebleken dat lagere parkeertarieven niet het effect hebben dat er meer geparkeerd wordt. Die maatregel heeft dus geen enkele zin. Het levert immers niets meer op.
Dat betekent weer dat als we de parkeertarieven toch omlaag gaan halen dat de gemeenschap voor de kosten moet gaan opdraaien. Dan is het middel dus erger dan de kwaal. Dus mag van ons de gebruiker de kosten maar betalen.

Mensen die geboren zijn in Nieuwegein of er ten minste twintig jaar wonen, moeten voorrang krijgen op een sociale huurwoning
Met de huidige krapte op de woningmarkt leveren wij stadspartij Núwegein graag maatwerk. Hoe hoger de nood hoe eerder een woning. Dat staat voorop. Diegene die het hardst een dak boven zijn/haar hoofd nodig heeft komt het eerst in aanmerking. En als de nood even hoog is dan krijgt wat stadspartij Núwegein betreft degenen die hier zijn geboren en getogen zijn of er tenminste 20 jaar wonen voorrang boven diegenen die nog niet zo lang hier wonen.

De gemeente moet schulden overnemen van mensen die weinig kans hebben op meer inkomsten
Wij geloven niet dat het overnemen van schulden een duurzame oplossing biedt aan deze mensen. Er zijn diverse regelingen om mensen te helpen om van hun schuld af te komen. Die regelingen zouden best verbeterd mogen worden en minder mogen kosten. Tevens moet er worden ingezet om de mensen zodanig te begeleiden dat ze niet in de verleiding komen om zich in
schulden te steken. Wij vinden ook dat bedrijven die mensen onverantwoordelijke leningen verstrekken hard moeten worden aangepakt.

De gemeente experimenteert met een basisinkomen
In verschillende steden wordt er al volop geëxperimenteerd met een basisinkomen. Wij kunnen rustig de uitkomsten afwachten en ons voordeel daarmee doen. In Nieuwegein zijn er andere zaken die meer aandacht (en geld) behoeven.

In alle Nieuwegeinse woonwijken moet de maximumsnelheid 30 kilometer per uur worden
In woonwijken is er veel langzaam verkeer, fietsers, voetganger, scootmobiels, spelende kinderen. Nog altijd zijn er automobilisten die veel te hard door de woonwijken scheuren. Er is dus een verbeterslag te maken en een maximum van 30 km per uur instellen kan de veiligheid stukken verbeteren in combinatie met verkeersremmende maatregelen.
Belangrijk hierbij is wel dat er ook wordt gehandhaafd.

Meer geld naar groenonderhoud (parken en bermen)
De inwoners betalen belasting aan de overheid zodat de overheid kan zorgen voor een fijne woonomgeving, voor een schone stad. Helaas zie je dat het college de afgelopen jaren, tegen de wil van de meeste bewoners, vooral veel groen uit Nieuwegein heeft verwijderd. Talloze prachtige bomen heeft omgehaald. En het resterend groen niet goed onderhoudt. Dat moet anders. Dus
ja er moet meer worden ingezet op groenonderhoud en groenbehoud.

Mensen die geboren zijn in Nieuwegein of er ten minste twintig jaar wonen, moeten voorrang krijgen op een sociale huurwoning
Met de huidige krapte op de woningmarkt leveren wij stadspartij Núwegein graag maatwerk. Hoe hoger de nood hoe eerder een woning. Dat staat voorop. Diegene die het hardst een dak boven zijn/haar hoofd nodig heeft komt het eerst in aanmerking. En als de nood even hoog is dan krijgt wat stadspartij Núwegein betreft degenen die hier zijn geboren en getogen zijn of er tenminste 20 jaar wonen voorrang boven diegenen die nog niet zo lang hier wonen.

De gemeente moet minstens 30 procent van nieuwbouw reserveren voor sociale woningbouw
Het is belangrijk dat er voldoende sociale woningen beschikbaar zijn. De vraag en het aanbod moet op elkaar zijn afgestemd. Mocht blijken dat, gezien de samenstelling van de bevolking in onze gemeente en de te verwachten demografische ontwikkelingen, meer of minder sociale woningen nodig (daar ziet het ernaar uit) zijn dan moet dat worden aangepast.
Belangrijk in deze is ook dat scheefwonen moet worden voorkomen en gevallen van scheefwonen moeten worden aangepakt. We kunnen Nieuwegein niet helemaal dichtmetselen. Al dat bouwen gaat ten koste van de ruimtelijkheid, de luchtkwaliteit en van groenvoorzieningen

Experiment voor legale wietkweek in Nieuwegein?
Wij zien niet wat Nieuwegein ermee op schiet om mee te gaan experimenteren met drugs. Er spelen te veel problemen die onze aandacht verdienen. Zoals het relatief grote aantal probleemjongeren. En de zorg voor ouderen. Laten we investeren in deze groepen, met aandacht, zorg en geld. En in groenbehoud. Heel belangrijk voor de meeste inwoners.
Nieuwegein is een samenleving, een woongemeente, geen proeftuin.

Moet de gemeente werkgevers die 50-plussers in dienst nemen belonen?
De overheid die bedrijven betaalt om een bepaalde groep mensen in dienst te nemen is een vreemde constructie. Geen taak voor de overheid. Als er minder banen zijn dan werkzoekenden waarom zouden we de oudere werkzoekende een baan gunnen boven een jongere werkzoekende? Ook dat is leeftijdsdiscriminatie. De oorzaak van leeftijdsdiscriminatie op de arbeidsmarkt zit in de beloningssystematiek. Die moet worden aangepakt en meer toekomstbestendig worden gemaakt. Met lapwerk komen we er niet.

Uitgaansgelegenheden voor jongeren krijgen
Het is wat uitgaan betreft best droevig gesteld voor onze jongeren. Het lijkt ons een gat in de markt. Maar de markt speelt er jammer genoeg niet op in. Dat is mogelijk te verklaren doordat uitgaan in omliggende gebieden, zoals Utrecht, heel aantrekkelijk blijft en dat het daarom niet erg kansrijk is om in Nieuwegein iets op te zetten dat kan concurreren met uitgaan in Utrecht. Maar wij zullen elk initiatief tot het realiseren een uitgaansgelegenheid voor jongeren van harte ondersteunen.

De gemeente moet minder geld uitgeven aan stadspromotie 
De beste en meest eerlijke reclame voor welke stad dan ook is mond tot mond reclame. Mensen die aan elkaar vertellen hoe leuk het is in Nieuwegein. Meer geld betekent niet altijd betere resultaten. Wat niet erg helpt is het instellen van toeristenbelasting zoals het college heeft gedaan. Dat stoot mensen juist af. Nieuwegein is niet echt een toeristisch oord en er gaat al veel geld naar stadspromotie.

Toestaan van een coffeeshop?
Wij hebben al slechte ervaringen met een coffeeshop in Nieuwegein Het zorgt voor overlast en trekt ongure types aan. Men kan prima in Utrecht terecht

Voorrang aan het bouwen van huizen voor starters
De cijfers wijzen uit dat er veel vraag is naar starterswoningen.Tevens staan er nog erg veel kantoorpanden langdurig leeg. Door kantoorpanden om te bouwen tot starterswoningen vang je twee vliegen in één klap.

Eenzaamheid ouderen en jongeren
Eenzaamheid is een ingewikkeld fenomeen. Het Coronabeleid heeft dit probleem ernstig vergroot. Er wordt al veel geld in deze problematiek geïnvesteerd. En meer geld in is niet altijd de oplossing voor problemen.Er moet ook aldoor kritisch worden gekeken naar de effectiviteit van maatregelen. En waar er echt meer geld nodig is om betere resultaten te bereiken in het bestrijden van eenzaamheid moet er meer geld komen.

Voor belangrijke beslissingen moet de gemeente een referendum houden
Wij leven in een democratische rechtstaat. Dat wil zeggen dat de inwoners hun regering kiezen. Het kan niet zo zijn dat de mensen vervolgens vier jaar passief moeten toekijken wat de overheid doet. Vooral met kwesties die in geen enkel verkiezingsprogramma hebben gestaan. Wij zijn dus fervent voorstander van referenda. Het betrekt de kiezer nadrukkelijk bij het beleid en het beleid krijgt meer draagvlak. Voorwaarde bij referenda is complete en objectieve informatievoorziening aan de kiezers.

Meer fietsstraten (waar fietsers voorrang hebben op auto's) in Nieuwegein
Het is niet gezegd dat een fietsstraat per definitie een oplossing is voor alle problemen. Als uit onderzoek blijkt dat de situatie er veiliger op wordt dan moeten we uiteraard zo snel mogelijk fietsstraten realiseren. Er zijn zeker een aantal wegen in Nieuwegein die in aanmerking komen om een fietsstraat te worden zodat het veiliger wordt. Autoluwe straten kunnen zonder problemen worden omgebouwd tot fietsstraat. Winkelstraten met veel auto- en vrachtverkeer kunnen juist onveiliger worden.

Moet Nieuwegein bijstandsgerechtigden verplichten een tegenprestatie te leveren (zoals vrijwilligerswerk)?
Vrijwilligerswerk moet vrijwillig blijven. Verplichten is dwang en dwangarbeid past niet in een beschaafde maatschappij. Het is tevens vernederend en zal daarom een averechtse uitwerking hebben. En waarom zou werken door de één wel fatsoenlijk worden beloond inclusief een CAO en pensioenregeling en werken door iemand in een bijstandsuitkering niet?
Onderschat ook niet het gevaar voor verdringing van banen door de oneigenlijke concurrentie door goedkope arbeid. Wij vinden dit zeer ongewenst.

Vluchtelingen moeten extra taalonderwijs krijgen op kosten van de gemeente
Vluchtelingen krijgen al geld voor taalonderwijs. Als dat niet voldoet dan is daarmee nog niet gezegd dat er nóg meer geld daarin moet worden gepompt. Want als de vluchteling thuis de moedertaal blijft spreken zal meer taalonderwijs weinig voordeel opleveren. De kwaliteit van het taalonderwijs laat bovendien vaak te wensen over. Daar moet we kritisch naar kijken. En we moeten erop toezien dat de vluchteling na het afsluiten van het theoretisch gedeelte blijft oefenen met de NL'se taal.

De transitie naar duurzame energie
Maar wel met beleid en met visie. De ontwikkelingen gaan hard. Windmolens bijvoorbeeld zijn wat ons betreft ongeschikt. De windmolens zijn in productie behoorlijk milieuvervuilend en levert hinder op voor omwonenden en horizonvervuiling. Een windmolen is pas zinvol op plekken waar het voldoende waait en geen hinder oplevert. Er moet meer worden gedaan met waterkracht-, zonne-energie en waterstof.

De gemeente Nieuwegein moet meebetalen aan de organisatie van evenementen
Er zijn zeker enkele evenementen te bedenken die zo veel bijdragen aan het gevoel van saamhorigheid en/of aan de ontwikkeling van de inwoners dat de gemeente ze zelf zou mogen organiseren. Denk aan de parkdagen. Maar de overheid is geen evenementenbedrijf. Evenementen moeten vooral worden overgelaten aan de markt.

De gemeente verzorgt een vuurwerkshow tijden Oud & Nieuw
De gemeente heeft al veel taken en een vuurwerkshow verzorgen hoort daar niet bij. Het geld kan veel beter worden besteed aan andere doelen

Meer geld naar alcohol- en drugsvoorlichting op scholen en verenigingen?
Er moet zeker meer worden geïnvesteerd in alcohol- en drugsvoorlichting. Maar dat hoeft de Nieuwegeinse gemeenschap niet meer geld te kosten. Het hele onderwijssysteem en onderwijsprogramma moet worden gemoderniseerd en meer toekomstgericht worden gemaakt.De ontwikkelingen, zoals de robotisering, gaan in snel tempo en het onderwijs loopt nog achter. Niet alleen in Nieuwegein. Een aantal schoolvakken is aan vervanging toe. Er moet bijvoorbeeld meer aandacht zijn voor de weerbaarheid van jongeren.

Meer appartementen voor ouderen?
In Nieuwegein met een divers aanbod zijn van woningen. Afgestemd op de Nieuwegeinse bevolkingssamenstelling. De demografische ontwikkelingen laten zien dat de groep ouderen groter wordt in vergelijking met de groep jongeren. Daar moet het aanbod van woningen op worden afgestemd zodat mensen die in Nieuwegein willen blijven wonen dan ook kunnen doen.

Een zorghotel om mantelzorgers werk uit handen te nemen?
Een zorghotel zou zeker een plek mogen krijgen in Nieuwegein. Daar is behoefte naar. Het moet niet nodig zijn om zorgbehoevenden ergens in een zorghotel buiten Nieuwegein onder te brengen als de mantelzorger even voor zichzelf gaat zorgen. Zorg moet dicht bij huis worden georganiseerd en daar valt wat Stadspartij Núwegein betreft ook een zorghotel onder.

De gemeente behoudt het programma "Betere Buurten"
Met het programma Betere Buurten vernieuwt de gemeente Nieuwegein buurten uit de jaren '70 en '80. Denk hierbij aan het verbeteren van groen, de bestrating, extra parkeerplekken, speelplaatsen, ontmoetingsplekken en kunstwerken. De gemeente verbetert de buurten in samenspraak met bewoners.
Hoewel op bepaalde punten ruimte is voor verbetering, wordt "Betere Buurten" tot nu toe als positief ervaren. Wij zien genoeg reden om dit programma te behouden.

In het centrum niet hoger bouwen dan het Stadshuis
Hoogbouw lijkt misschien veel woondichtheid te creëren op een relatief kleine oppervlakte maar dat is bedrog. Feit is dat hoogbouw veel ruimte om zich heen nodig heeft, niet alleen voor parkeerplaatsen maar ook vanwege de schaduwoverlast voor de omgeving. Het is bovendien duur, dus niet geschikt voor de midden- en lagere inkomens, dus ongeschikt voor Nieuwegein. Nieuwegein is geen Amsterdam en zal dat ook nooit worden. Wij maken ons wel zorgen over de blokkendoos wat Nieuwegein, de eens zo mooi ruimtelijke groene gemeente, aan het worden is.

Meer gezondheidscentra in de wijken?
Nieuwegein heeft voldoende gezondheidscentra in de wijken.
Waar die misschien niet heel goed bereikbaar zijn moet dat zo snel mogelijk worden verbeterd

Meer geld naar informatie over een gezonde leefstijl
In de afgelopen jaren is er al stevig ingezet op het bereikbaar maken van goede informatie over een gezonde leefstijl voor het grote publiek

Burgerraden?
Met een burgerraad helpen inwoners de gemeenteraad om beslissingen te nemen over moeilijke onderwerpen. Een door loting samengestelde groep inwoners geeft advies over beleid. Voorstellen uit de burgerraad worden aan de gemeenteraad aangeboden en er wordt over gestemd.
Burgerraden zouden effectief kunnen zijn in grote steden. Nieuwegein is te klein daarvoor.
Er is veel meer winst te behalen uit de inspraakprocedures. Als we ervoor kunnen zorgen dat het college écht luistert naar de inwoners, want daar gaat het altijd mis.